گیشه مطبوعات ورزشی

ابرار ورزشی - 4 مرداد 1395

اخبار ورزشی

جدول و نتایج لالیگا اسپانیا|سایت توپ 90

Loading ....

برنامه بازیها

اسپانیا - لالیگا

جمعه, 29 مرداد 1395
23:15
مالاگا
v
اوساسونا
00:30
دیپورتیو لاکرونیا
v
ایبار
شنبه, 30 مرداد 1395
20:45
بارسلونا
v
رئال بتیس
22:45
گرانادا
v
ويارئال
00:45
سويا
v
اسپانيول
یکشنبه, 31 مرداد 1395
20:45
اسپورتينگ گيخون
v
اتلتيک بيلبائو
22:45
رئال سوسيداد
v
رئال مادريد
00:45
اتلتيکو مادريد
v
آلاوز
دوشنبه, 1 شهریور 1395
22:30
سلتاويگو
v
لگانز
00:30
والنسيا
v
لاس پالماس
یکشنبه, 7 شهریور 1395
22:30
آلاوز
v
اسپورتينگ گيخون
22:30
اتلتيک بيلبائو
v
بارسلونا
22:30
ایبار
v
والنسيا
22:30
اسپانيول
v
مالاگا
22:30
لاس پالماس
v
گرانادا
22:30
لگانز
v
اتلتيکو مادريد
22:30
اوساسونا
v
رئال سوسيداد
22:30
رئال بتیس
v
دیپورتیو لاکرونیا
22:30
رئال مادريد
v
سلتاويگو
22:30
ويارئال
v
سويا
یکشنبه, 21 شهریور 1395
22:30
بارسلونا
v
آلاوز
22:30
سلتاويگو
v
اتلتيکو مادريد
22:30
دیپورتیو لاکرونیا
v
اتلتيک بيلبائو
22:30
گرانادا
v
ایبار
22:30
مالاگا
v
ويارئال
22:30
رئال مادريد
v
اوساسونا
22:30
رئال سوسيداد
v
اسپانيول
22:30
سويا
v
لاس پالماس
22:30
اسپورتينگ گيخون
v
لگانز
22:30
والنسيا
v
رئال بتیس
یکشنبه, 28 شهریور 1395
22:30
آلاوز
v
دیپورتیو لاکرونیا
22:30
اتلتيک بيلبائو
v
والنسيا
22:30
اتلتيکو مادريد
v
اسپورتينگ گيخون
22:30
ایبار
v
سويا
22:30
اسپانيول
v
رئال مادريد
22:30
لاس پالماس
v
مالاگا
22:30
لگانز
v
بارسلونا
22:30
اوساسونا
v
سلتاويگو
22:30
رئال بتیس
v
گرانادا
22:30
ويارئال
v
رئال سوسيداد
چهارشنبه, 31 شهریور 1395
22:30
بارسلونا
v
اتلتيکو مادريد
22:30
سلتاويگو
v
اسپورتينگ گيخون
22:30
دیپورتیو لاکرونیا
v
لگانز
22:30
گرانادا
v
اتلتيک بيلبائو
22:30
مالاگا
v
ایبار
22:30
اوساسونا
v
اسپانيول
22:30
رئال مادريد
v
ويارئال
22:30
رئال سوسيداد
v
لاس پالماس
22:30
سويا
v
رئال بتیس
22:30
والنسيا
v
آلاوز
یکشنبه, 4 مهر 1395
22:30
آلاوز
v
گرانادا
22:30
اتلتيک بيلبائو
v
سويا
22:30
اتلتيکو مادريد
v
دیپورتیو لاکرونیا
22:30
ایبار
v
رئال سوسيداد
22:30
اسپانيول
v
سلتاويگو
22:30
لاس پالماس
v
رئال مادريد
22:30
لگانز
v
والنسيا
22:30
رئال بتیس
v
مالاگا
22:30
اسپورتينگ گيخون
v
بارسلونا
22:30
ويارئال
v
اوساسونا
یکشنبه, 11 مهر 1395
22:30
سلتاويگو
v
بارسلونا
22:30
دیپورتیو لاکرونیا
v
اسپورتينگ گيخون
22:30
اسپانيول
v
ويارئال
22:30
گرانادا
v
لگانز
22:30
مالاگا
v
اتلتيک بيلبائو
22:30
اوساسونا
v
لاس پالماس
22:30
رئال مادريد
v
ایبار
22:30
رئال سوسيداد
v
رئال بتیس
22:30
سويا
v
آلاوز
22:30
والنسيا
v
اتلتيکو مادريد
یکشنبه, 25 مهر 1395
22:30
آلاوز
v
مالاگا
22:30
اتلتيک بيلبائو
v
رئال سوسيداد
22:30
اتلتيکو مادريد
v
گرانادا
22:30
بارسلونا
v
دیپورتیو لاکرونیا
22:30
ایبار
v
اوساسونا
22:30
لاس پالماس
v
اسپانيول
22:30
لگانز
v
سويا
22:30
رئال بتیس
v
رئال مادريد
22:30
اسپورتينگ گيخون
v
والنسيا
22:30
ويارئال
v
سلتاويگو
یکشنبه, 2 آبان 1395
22:30
سلتاويگو
v
دیپورتیو لاکرونیا
22:30
اسپانيول
v
ایبار
22:30
گرانادا
v
اسپورتينگ گيخون
22:30
مالاگا
v
لگانز
22:30
اوساسونا
v
رئال بتیس
22:30
رئال مادريد
v
اتلتيک بيلبائو
22:30
رئال سوسيداد
v
آلاوز
22:30
سويا
v
اتلتيکو مادريد
22:30
والنسيا
v
بارسلونا
22:30
ويارئال
v
لاس پالماس
یکشنبه, 9 آبان 1395
22:30
آلاوز
v
رئال مادريد
22:30
اتلتيک بيلبائو
v
اوساسونا
22:30
اتلتيکو مادريد
v
مالاگا
22:30
بارسلونا
v
گرانادا
22:30
دیپورتیو لاکرونیا
v
والنسيا
22:30
ایبار
v
ويارئال
22:30
لاس پالماس
v
سلتاويگو
22:30
لگانز
v
رئال سوسيداد
22:30
رئال بتیس
v
اسپانيول
22:30
اسپورتينگ گيخون
v
سويا
یکشنبه, 16 آبان 1395
22:30
سلتاويگو
v
والنسيا
22:30
اسپانيول
v
اتلتيک بيلبائو
22:30
گرانادا
v
دیپورتیو لاکرونیا
22:30
لاس پالماس
v
ایبار
22:30
مالاگا
v
اسپورتينگ گيخون
22:30
اوساسونا
v
آلاوز
22:30
رئال مادريد
v
لگانز
22:30
رئال سوسيداد
v
اتلتيکو مادريد
22:30
سويا
v
بارسلونا
22:30
ويارئال
v
رئال بتیس
یکشنبه, 30 آبان 1395
22:30
آلاوز
v
اسپانيول
22:30
اتلتيک بيلبائو
v
ويارئال
22:30
اتلتيکو مادريد
v
رئال مادريد
22:30
بارسلونا
v
مالاگا
22:30
دیپورتیو لاکرونیا
v
سويا
22:30
ایبار
v
سلتاويگو
22:30
لگانز
v
اوساسونا
22:30
رئال بتیس
v
لاس پالماس
22:30
اسپورتينگ گيخون
v
رئال سوسيداد
22:30
والنسيا
v
گرانادا
یکشنبه, 7 آذر 1395
22:30
سلتاويگو
v
گرانادا
22:30
ایبار
v
رئال بتیس
22:30
اسپانيول
v
لگانز
22:30
لاس پالماس
v
اتلتيک بيلبائو
22:30
مالاگا
v
دیپورتیو لاکرونیا
22:30
اوساسونا
v
اتلتيکو مادريد
22:30
رئال مادريد
v
اسپورتينگ گيخون
22:30
رئال سوسيداد
v
بارسلونا
22:30
سويا
v
والنسيا
22:30
ويارئال
v
آلاوز
یکشنبه, 14 آذر 1395
22:30
آلاوز
v
لاس پالماس
22:30
اتلتيک بيلبائو
v
ایبار
22:30
اتلتيکو مادريد
v
اسپانيول
22:30
بارسلونا
v
رئال مادريد
22:30
دیپورتیو لاکرونیا
v
رئال سوسيداد
22:30
گرانادا
v
سويا
22:30
لگانز
v
ويارئال
22:30
رئال بتیس
v
سلتاويگو
22:30
اسپورتينگ گيخون
v
اوساسونا
22:30
والنسيا
v
مالاگا
یکشنبه, 21 آذر 1395
22:30
سلتاويگو
v
سويا
22:30
ایبار
v
آلاوز
22:30
اسپانيول
v
اسپورتينگ گيخون
22:30
لاس پالماس
v
لگانز
22:30
مالاگا
v
گرانادا
22:30
اوساسونا
v
بارسلونا
22:30
رئال بتیس
v
اتلتيک بيلبائو
22:30
رئال مادريد
v
دیپورتیو لاکرونیا
22:30
رئال سوسيداد
v
والنسيا
22:30
ويارئال
v
اتلتيکو مادريد
یکشنبه, 28 آذر 1395
22:30
آلاوز
v
رئال بتیس
22:30
اتلتيک بيلبائو
v
سلتاويگو
22:30
اتلتيکو مادريد
v
لاس پالماس
22:30
بارسلونا
v
اسپانيول
22:30
دیپورتیو لاکرونیا
v
اوساسونا
22:30
گرانادا
v
رئال سوسيداد
22:30
لگانز
v
ایبار
22:30
سويا
v
مالاگا
22:30
اسپورتينگ گيخون
v
ويارئال
22:30
والنسيا
v
رئال مادريد
یکشنبه, 19 دی 1395
22:30
اتلتيک بيلبائو
v
آلاوز
22:30
سلتاويگو
v
مالاگا
22:30
ایبار
v
اتلتيکو مادريد
22:30
اسپانيول
v
دیپورتیو لاکرونیا
22:30
لاس پالماس
v
اسپورتينگ گيخون
22:30
اوساسونا
v
والنسيا
22:30
رئال بتیس
v
لگانز
22:30
رئال مادريد
v
گرانادا
22:30
رئال سوسيداد
v
سويا
22:30
ويارئال
v
بارسلونا
یکشنبه, 26 دی 1395
22:30
اتلتيکو مادريد
v
رئال بتیس
22:30
بارسلونا
v
لاس پالماس
22:30
سلتاويگو
v
آلاوز
22:30
دیپورتیو لاکرونیا
v
ويارئال
22:30
گرانادا
v
اوساسونا
22:30
لگانز
v
اتلتيک بيلبائو
22:30
مالاگا
v
رئال سوسيداد
22:30
سويا
v
رئال مادريد
22:30
اسپورتينگ گيخون
v
ایبار
22:30
والنسيا
v
اسپانيول
یکشنبه, 3 بهمن 1395
22:30
آلاوز
v
لگانز
22:30
اتلتيک بيلبائو
v
اتلتيکو مادريد
22:30
ایبار
v
بارسلونا
22:30
اسپانيول
v
گرانادا
22:30
لاس پالماس
v
دیپورتیو لاکرونیا
22:30
اوساسونا
v
سويا
22:30
رئال بتیس
v
اسپورتينگ گيخون
22:30
رئال مادريد
v
مالاگا
22:30
رئال سوسيداد
v
سلتاويگو
22:30
ويارئال
v
والنسيا
یکشنبه, 10 بهمن 1395
22:30
آلاوز
v
اتلتيکو مادريد
22:30
اتلتيک بيلبائو
v
اسپورتينگ گيخون
22:30
ایبار
v
دیپورتیو لاکرونیا
22:30
اسپانيول
v
سويا
22:30
لاس پالماس
v
والنسيا
22:30
لگانز
v
سلتاويگو
22:30
اوساسونا
v
مالاگا
22:30
رئال بتیس
v
بارسلونا
22:30
رئال مادريد
v
رئال سوسيداد
22:30
ويارئال
v
گرانادا
یکشنبه, 17 بهمن 1395
22:30
اتلتيکو مادريد
v
لگانز
22:30
بارسلونا
v
اتلتيک بيلبائو
22:30
سلتاويگو
v
رئال مادريد
22:30
دیپورتیو لاکرونیا
v
رئال بتیس
22:30
گرانادا
v
لاس پالماس
22:30
مالاگا
v
اسپانيول
22:30
رئال سوسيداد
v
اوساسونا
22:30
سويا
v
ويارئال
22:30
اسپورتينگ گيخون
v
آلاوز
22:30
والنسيا
v
ایبار
یکشنبه, 24 بهمن 1395
22:30
آلاوز
v
بارسلونا
22:30
اتلتيک بيلبائو
v
دیپورتیو لاکرونیا
22:30
اتلتيکو مادريد
v
سلتاويگو
22:30
ایبار
v
گرانادا
22:30
اسپانيول
v
رئال سوسيداد
22:30
لاس پالماس
v
سويا
22:30
لگانز
v
اسپورتينگ گيخون
22:30
اوساسونا
v
رئال مادريد
22:30
رئال بتیس
v
والنسيا
22:30
ويارئال
v
مالاگا
یکشنبه, 1 اسفند 1395
22:30
بارسلونا
v
لگانز
22:30
سلتاويگو
v
اوساسونا
22:30
دیپورتیو لاکرونیا
v
آلاوز
22:30
گرانادا
v
رئال بتیس
22:30
مالاگا
v
لاس پالماس
22:30
رئال مادريد
v
اسپانيول
22:30
رئال سوسيداد
v
ويارئال
22:30
سويا
v
ایبار
22:30
اسپورتينگ گيخون
v
اتلتيکو مادريد
22:30
والنسيا
v
اتلتيک بيلبائو
یکشنبه, 8 اسفند 1395
22:30
آلاوز
v
والنسيا
22:30
اتلتيک بيلبائو
v
گرانادا
22:30
اتلتيکو مادريد
v
بارسلونا
22:30
ایبار
v
مالاگا
22:30
اسپانيول
v
اوساسونا
22:30
لاس پالماس
v
رئال سوسيداد
22:30
لگانز
v
دیپورتیو لاکرونیا
22:30
رئال بتیس
v
سويا
22:30
اسپورتينگ گيخون
v
سلتاويگو
22:30
ويارئال
v
رئال مادريد
چهارشنبه, 11 اسفند 1395
22:30
بارسلونا
v
اسپورتينگ گيخون
22:30
سلتاويگو
v
اسپانيول
22:30
دیپورتیو لاکرونیا
v
اتلتيکو مادريد
22:30
گرانادا
v
آلاوز
22:30
مالاگا
v
رئال بتیس
22:30
اوساسونا
v
ويارئال
22:30
رئال مادريد
v
لاس پالماس
22:30
رئال سوسيداد
v
ایبار
22:30
سويا
v
اتلتيک بيلبائو
22:30
والنسيا
v
لگانز
یکشنبه, 15 اسفند 1395
22:30
آلاوز
v
سويا
22:30
اتلتيک بيلبائو
v
مالاگا
22:30
اتلتيکو مادريد
v
والنسيا
22:30
بارسلونا
v
سلتاويگو
22:30
ایبار
v
رئال مادريد
22:30
لاس پالماس
v
اوساسونا
22:30
لگانز
v
گرانادا
22:30
رئال بتیس
v
رئال سوسيداد
22:30
اسپورتينگ گيخون
v
دیپورتیو لاکرونیا
22:30
ويارئال
v
اسپانيول
یکشنبه, 22 اسفند 1395
22:30
سلتاويگو
v
ويارئال
22:30
دیپورتیو لاکرونیا
v
بارسلونا
22:30
اسپانيول
v
لاس پالماس
22:30
گرانادا
v
اتلتيکو مادريد
22:30
مالاگا
v
آلاوز
22:30
اوساسونا
v
ایبار
22:30
رئال مادريد
v
رئال بتیس
22:30
رئال سوسيداد
v
اتلتيک بيلبائو
22:30
سويا
v
لگانز
22:30
والنسيا
v
اسپورتينگ گيخون
یکشنبه, 29 اسفند 1395
22:30
آلاوز
v
رئال سوسيداد
22:30
اتلتيک بيلبائو
v
رئال مادريد
22:30
اتلتيکو مادريد
v
سويا
22:30
بارسلونا
v
والنسيا
22:30
دیپورتیو لاکرونیا
v
سلتاويگو
22:30
ایبار
v
اسپانيول
22:30
لاس پالماس
v
ويارئال
22:30
لگانز
v
مالاگا
22:30
رئال بتیس
v
اوساسونا
22:30
اسپورتينگ گيخون
v
گرانادا
یکشنبه, 13 فروردین 1396
22:30
سلتاويگو
v
لاس پالماس
22:30
اسپانيول
v
رئال بتیس
22:30
گرانادا
v
بارسلونا
22:30
مالاگا
v
اتلتيکو مادريد
22:30
اوساسونا
v
اتلتيک بيلبائو
22:30
رئال مادريد
v
آلاوز
22:30
رئال سوسيداد
v
لگانز
22:30
سويا
v
اسپورتينگ گيخون
22:30
والنسيا
v
دیپورتیو لاکرونیا
22:30
ويارئال
v
ایبار
چهارشنبه, 16 فروردین 1396
22:30
آلاوز
v
اوساسونا
22:30
اتلتيک بيلبائو
v
اسپانيول
22:30
اتلتيکو مادريد
v
رئال سوسيداد
22:30
بارسلونا
v
سويا
22:30
دیپورتیو لاکرونیا
v
گرانادا
22:30
ایبار
v
لاس پالماس
22:30
لگانز
v
رئال مادريد
22:30
رئال بتیس
v
ويارئال
22:30
اسپورتينگ گيخون
v
مالاگا
22:30
والنسيا
v
سلتاويگو
یکشنبه, 20 فروردین 1396
22:30
سلتاويگو
v
ایبار
22:30
اسپانيول
v
آلاوز
22:30
گرانادا
v
والنسيا
22:30
لاس پالماس
v
رئال بتیس
22:30
مالاگا
v
بارسلونا
22:30
اوساسونا
v
لگانز
22:30
رئال مادريد
v
اتلتيکو مادريد
22:30
رئال سوسيداد
v
اسپورتينگ گيخون
22:30
سويا
v
دیپورتیو لاکرونیا
22:30
ويارئال
v
اتلتيک بيلبائو
یکشنبه, 27 فروردین 1396
22:30
آلاوز
v
ويارئال
22:30
اتلتيک بيلبائو
v
لاس پالماس
22:30
اتلتيکو مادريد
v
اوساسونا
22:30
بارسلونا
v
رئال سوسيداد
22:30
دیپورتیو لاکرونیا
v
مالاگا
22:30
گرانادا
v
سلتاويگو
22:30
لگانز
v
اسپانيول
22:30
رئال بتیس
v
ایبار
22:30
اسپورتينگ گيخون
v
رئال مادريد
22:30
والنسيا
v
سويا
یکشنبه, 3 اردیبهشت 1396
22:30
سلتاويگو
v
رئال بتیس
22:30
ایبار
v
اتلتيک بيلبائو
22:30
اسپانيول
v
اتلتيکو مادريد
22:30
لاس پالماس
v
آلاوز
22:30
مالاگا
v
والنسيا
22:30
اوساسونا
v
اسپورتينگ گيخون
22:30
رئال مادريد
v
بارسلونا
22:30
رئال سوسيداد
v
دیپورتیو لاکرونیا
22:30
سويا
v
گرانادا
22:30
ويارئال
v
لگانز
چهارشنبه, 6 اردیبهشت 1396
22:30
آلاوز
v
ایبار
22:30
اتلتيک بيلبائو
v
رئال بتیس
22:30
اتلتيکو مادريد
v
ويارئال
22:30
بارسلونا
v
اوساسونا
22:30
دیپورتیو لاکرونیا
v
رئال مادريد
22:30
گرانادا
v
مالاگا
22:30
لگانز
v
لاس پالماس
22:30
سويا
v
سلتاويگو
22:30
اسپورتينگ گيخون
v
اسپانيول
22:30
والنسيا
v
رئال سوسيداد
یکشنبه, 10 اردیبهشت 1396
22:30
سلتاويگو
v
اتلتيک بيلبائو
22:30
ایبار
v
لگانز
22:30
اسپانيول
v
بارسلونا
22:30
لاس پالماس
v
اتلتيکو مادريد
22:30
مالاگا
v
سويا
22:30
اوساسونا
v
دیپورتیو لاکرونیا
22:30
رئال بتیس
v
آلاوز
22:30
رئال مادريد
v
والنسيا
22:30
رئال سوسيداد
v
گرانادا
22:30
ويارئال
v
اسپورتينگ گيخون
یکشنبه, 17 اردیبهشت 1396
22:30
آلاوز
v
اتلتيک بيلبائو
22:30
اتلتيکو مادريد
v
ایبار
22:30
بارسلونا
v
ويارئال
22:30
دیپورتیو لاکرونیا
v
اسپانيول
22:30
گرانادا
v
رئال مادريد
22:30
لگانز
v
رئال بتیس
22:30
مالاگا
v
سلتاويگو
22:30
سويا
v
رئال سوسيداد
22:30
اسپورتينگ گيخون
v
لاس پالماس
22:30
والنسيا
v
اوساسونا
یکشنبه, 24 اردیبهشت 1396
22:30
آلاوز
v
سلتاويگو
22:30
اتلتيک بيلبائو
v
لگانز
22:30
ایبار
v
اسپورتينگ گيخون
22:30
اسپانيول
v
والنسيا
22:30
لاس پالماس
v
بارسلونا
22:30
اوساسونا
v
گرانادا
22:30
رئال بتیس
v
اتلتيکو مادريد
22:30
رئال مادريد
v
سويا
22:30
رئال سوسيداد
v
مالاگا
22:30
ويارئال
v
دیپورتیو لاکرونیا
یکشنبه, 31 اردیبهشت 1396
22:30
اتلتيکو مادريد
v
اتلتيک بيلبائو
22:30
بارسلونا
v
ایبار
22:30
سلتاويگو
v
رئال سوسيداد
22:30
دیپورتیو لاکرونیا
v
لاس پالماس
22:30
گرانادا
v
اسپانيول
22:30
لگانز
v
آلاوز
22:30
مالاگا
v
رئال مادريد
22:30
سويا
v
اوساسونا
22:30
اسپورتينگ گيخون
v
رئال بتیس
22:30
والنسيا
v
ويارئال