بنر تبلیغاتی سایت سیویلان

سایت دیتابورس

جدول قهرمانان ادوار گذشته لیگ برتر ایران

سال تیم
2019لوگوی تیم پرسپولیسپرسپولیس
2018لوگوی تیم پرسپولیسپرسپولیس
2017لوگوی تیم پرسپولیسپرسپولیس
2016لوگوی تیم استقلال خوزستاناستقلال خوزستان
2015لوگوی تیم سپاهانسپاهان
2014لوگوی تیم فولادفولاد
2013لوگوی تیم استقلالاستقلال
2012لوگوی تیم سپاهانسپاهان
2011لوگوی تیم سپاهانسپاهان
2010لوگوی تیم سپاهانسپاهان
2009لوگوی تیم استقلالاستقلال
2008لوگوی تیم پرسپولیسپرسپولیس
2007لوگوی تیم سایپاسایپا
2006لوگوی تیم استقلالاستقلال
2005لوگوی تیم فولادفولاد
2004لوگوی تیم پاسپاس
2003لوگوی تیم سپاهانسپاهان
2002لوگوی تیم پرسپولیسپرسپولیس
2001لوگوی تیم استقلالاستقلال
2000لوگوی تیم پرسپولیسپرسپولیس
1999لوگوی تیم پرسپولیسپرسپولیس
1998لوگوی تیم استقلالاستقلال
1997لوگوی تیم پرسپولیسپرسپولیس
1996لوگوی تیم پرسپولیسپرسپولیس
1995لوگوی تیم سایپاسایپا
1994لوگوی تیم سایپاسایپا
1993لوگوی تیم پاسپاس
1992لوگوی تیم پاسپاس
1990لوگوی تیم استقلالاستقلال
1977لوگوی تیم پاسپاس
1976لوگوی تیم پاسپاس
1975لوگوی تیم پرسپولیسپرسپولیس
1974لوگوی تیم استقلالاستقلال
1973لوگوی تیم پرسپولیسپرسپولیس
1972لوگوی تیم پرسپولیسپرسپولیس
1970لوگوی تیم استقلالاستقلال
1968لوگوی تیم پاسپاس
1967لوگوی تیم پاسپاس
1962لوگوی تیم داراییدارایی
1960لوگوی تیم شاهینشاهین
    تعداد قهرمانی باشگاه های ایران
پرسپولیس
12 بار قهرمانی
استقلال
8 بار قهرمانی
پاس
7 بار قهرمانی
سپاهان
5 بار قهرمانی
سایپا
3 بار قهرمانی
فولاد
2 بار قهرمانی
استقلال خوزستان
1 بار قهرمانی
شاهین
1 بار قهرمانی
دارایی
1 بار قهرمانی