بنر تبلیغاتی سایت سیویلان

سایت دیتابورس

جدول قهرمانان ادوار گذشته بوندسلیگا آلمان

سال تیم
2019لوگوی تیم بایرن مونیخبایرن مونیخ
2018لوگوی تیم بایرن مونیخبایرن مونیخ
2017لوگوی تیم بایرن مونیخبایرن مونیخ
2016لوگوی تیم بایرن مونیخبایرن مونیخ
2015لوگوی تیم بایرن مونیخبایرن مونیخ
2014لوگوی تیم بایرن مونیخبایرن مونیخ
2013لوگوی تیم بایرن مونیخبایرن مونیخ
2012لوگوی تیم بورسیادورتمندبورسیادورتمند
2011لوگوی تیم بورسیادورتمندبورسیادورتمند
2010لوگوی تیم بایرن مونیخبایرن مونیخ
2009لوگوی تیم وولفسبورگوولفسبورگ
2008لوگوی تیم بایرن مونیخبایرن مونیخ
2007لوگوی تیم اشتوتگارتاشتوتگارت
2006لوگوی تیم بایرن مونیخبایرن مونیخ
2005لوگوی تیم بایرن مونیخبایرن مونیخ
2004لوگوی تیم وردربرمنوردربرمن
2003لوگوی تیم بایرن مونیخبایرن مونیخ
2002لوگوی تیم بورسیادورتمندبورسیادورتمند
2001لوگوی تیم بایرن مونیخبایرن مونیخ
2000لوگوی تیم بایرن مونیخبایرن مونیخ
1999لوگوی تیم بایرن مونیخبایرن مونیخ
1998لوگوی تیم کایزسلاترنکایزسلاترن
1997لوگوی تیم بایرن مونیخبایرن مونیخ
1996لوگوی تیم بورسیادورتمندبورسیادورتمند
1995لوگوی تیم بورسیادورتمندبورسیادورتمند
1994لوگوی تیم بایرن مونیخبایرن مونیخ
1993لوگوی تیم وردربرمنوردربرمن
1992لوگوی تیم اشتوتگارتاشتوتگارت
1991لوگوی تیم کایزسلاترنکایزسلاترن
1990لوگوی تیم بایرن مونیخبایرن مونیخ
1989لوگوی تیم بایرن مونیخبایرن مونیخ
1988لوگوی تیم وردربرمنوردربرمن
1987لوگوی تیم بایرن مونیخبایرن مونیخ
1986لوگوی تیم بایرن مونیخبایرن مونیخ
1985لوگوی تیم بایرن مونیخبایرن مونیخ
1984لوگوی تیم اشتوتگارتاشتوتگارت
1983لوگوی تیم هامبورگهامبورگ
1982لوگوی تیم هامبورگهامبورگ
1981لوگوی تیم بایرن مونیخبایرن مونیخ
1980لوگوی تیم بایرن مونیخبایرن مونیخ
1979لوگوی تیم هامبورگهامبورگ
1978لوگوی تیم کلنکلن
1977لوگوی تیم مونشن گلادباخمونشن گلادباخ
1976لوگوی تیم مونشن گلادباخمونشن گلادباخ
1975لوگوی تیم مونشن گلادباخمونشن گلادباخ
1974لوگوی تیم بایرن مونیخبایرن مونیخ
1973لوگوی تیم بایرن مونیخبایرن مونیخ
1972لوگوی تیم بایرن مونیخبایرن مونیخ
1971لوگوی تیم مونشن گلادباخمونشن گلادباخ
1970لوگوی تیم مونشن گلادباخمونشن گلادباخ
1969لوگوی تیم بایرن مونیخبایرن مونیخ
1968لوگوی تیم نورنبرگنورنبرگ
1967لوگوی تیم برانشوایکبرانشوایک
1966لوگوی تیم مونیخ 1860مونیخ 1860
1965لوگوی تیم وردربرمنوردربرمن
1964لوگوی تیم کلنکلن
1963لوگوی تیم بورسیادورتمندبورسیادورتمند
1962لوگوی تیم کلنکلن
1961لوگوی تیم نورنبرگنورنبرگ
1960لوگوی تیم هامبورگهامبورگ
1959لوگوی تیم اینتراخت فرانکفورتاینتراخت فرانکفورت
1958لوگوی تیم شالکهشالکه
1957لوگوی تیم بورسیادورتمندبورسیادورتمند
1956لوگوی تیم بورسیادورتمندبورسیادورتمند
1955لوگوی تیم روتویس اسنروتویس اسن
1954لوگوی تیم هانوفرهانوفر
1953لوگوی تیم کایزسلاترنکایزسلاترن
1952لوگوی تیم اشتوتگارتاشتوتگارت
1951لوگوی تیم کایزسلاترنکایزسلاترن
1950لوگوی تیم اشتوتگارتاشتوتگارت
1949لوگوی تیم مانهیممانهیم
1948لوگوی تیم نورنبرگنورنبرگ
1944لوگوی تیم درسدندرسدن
1943لوگوی تیم درسدندرسدن
1942لوگوی تیم شالکهشالکه
1941لوگوی تیم راپید وینراپید وین
1940لوگوی تیم شالکهشالکه
1939لوگوی تیم شالکهشالکه
1938لوگوی تیم هانوفرهانوفر
1937لوگوی تیم شالکهشالکه
1936لوگوی تیم نورنبرگنورنبرگ
1935لوگوی تیم شالکهشالکه
1934لوگوی تیم شالکهشالکه
1933لوگوی تیم دوسلدورفدوسلدورف
1932لوگوی تیم بایرن مونیخبایرن مونیخ
1931لوگوی تیم هرتابرلینهرتابرلین
1930لوگوی تیم هرتابرلینهرتابرلین
1929لوگوی تیم گریتر فورثگریتر فورث
1928لوگوی تیم هامبورگهامبورگ
1927لوگوی تیم نورنبرگنورنبرگ
1926لوگوی تیم گریتر فورثگریتر فورث
1925لوگوی تیم نورنبرگنورنبرگ
1924لوگوی تیم نورنبرگنورنبرگ
1923لوگوی تیم هامبورگهامبورگ
1922لوگوی تیم هامبورگهامبورگ
1921لوگوی تیم نورنبرگنورنبرگ
1920لوگوی تیم نورنبرگنورنبرگ
1914لوگوی تیم گریتر فورثگریتر فورث
1913لوگوی تیم لایپزیکلایپزیک
1912لوگوی تیم هولسن کیلهولسن کیل
1911لوگوی تیم ویکتوریاویکتوریا
1910لوگوی تیم کارلسروهرکارلسروهر
1909لوگوی تیم فونیکس کارلسروهرفونیکس کارلسروهر
1908لوگوی تیم ویکتوریاویکتوریا
1907لوگوی تیم فرایبورگفرایبورگ
1906لوگوی تیم لایپزیکلایپزیک
1905لوگوی تیم یونیون برلینیونیون برلین
1903لوگوی تیم لایپزیکلایپزیک
    تعداد قهرمانی باشگاه های آلمان
بایرن مونیخ
29 بار قهرمانی
نورنبرگ
9 بار قهرمانی
بورسیادورتمند
8 بار قهرمانی
هامبورگ
7 بار قهرمانی
شالکه
7 بار قهرمانی
مونشن گلادباخ
5 بار قهرمانی
اشتوتگارت
5 بار قهرمانی
کایزسلاترن
4 بار قهرمانی
وردربرمن
4 بار قهرمانی
گریتر فورث
3 بار قهرمانی
لایپزیک
3 بار قهرمانی
کلن
3 بار قهرمانی
ویکتوریا
2 بار قهرمانی
درسدن
2 بار قهرمانی
هانوفر
2 بار قهرمانی
هرتابرلین
2 بار قهرمانی
یونیون برلین
1 بار قهرمانی
کارلسروهر
1 بار قهرمانی
راپید وین
1 بار قهرمانی
هولسن کیل
1 بار قهرمانی
فرایبورگ
1 بار قهرمانی
مانهیم
1 بار قهرمانی
وولفسبورگ
1 بار قهرمانی
روتویس اسن
1 بار قهرمانی
دوسلدورف
1 بار قهرمانی
برانشوایک
1 بار قهرمانی
فونیکس کارلسروهر
1 بار قهرمانی
اینتراخت فرانکفورت
1 بار قهرمانی
مونیخ 1860
1 بار قهرمانی