مرجع دانشجویان و مهندسان عمران - سیویلان

گیشـه مطبوعات ورزشی

پیروزی - 23 آذر 1396

ویدئـــوهـای ورزشی

خلاصه بازی الجزیره 1 - رئال مادرید 2

ویدئو خلاصه بازیها و گلها

اخبار ورزشی

جدول و نتایج لیگ 2 فرانسه|سایت توپ 90

Loading ....

برنامه بازیها

فرانسه - لیگ 2

جمعه, 24 آذر 1396
22:30
آژاکسیو
v
اوسر
22:30
پروناس
v
لوريان
22:30
چاتروکس
v
اورلنز
22:30
کلرمونت
v
سوشو
22:30
جی اف آژاکسیو
v
نايمس
22:30
لي هاوور
v
نيورت
22:30
نانسي
v
پاریس اف سی
C
a
n
c
نانسي
v
باستيا
22:30
کویولی
v
برست
شنبه, 25 آذر 1396
17:25
رميس
v
والنسینس
دوشنبه, 27 آذر 1396
23:15
لنز
v
تورس
جمعه, 22 دی 1396
22:30
اوسر
v
لي هاوور
22:30
برست
v
آژاکسیو
22:30
لوريان
v
جی اف آژاکسیو
22:30
نايمس
v
لنز
22:30
نيورت
v
نانسي
22:30
اورلنز
v
رميس
22:30
پاریس اف سی
v
پروناس
C
a
n
c
باستيا
v
پروناس
22:30
سوشو
v
کویولی
22:30
تورس
v
کلرمونت
22:30
والنسینس
v
چاتروکس
سه شنبه, 26 دی 1396
22:30
آژاکسیو
v
اورلنز
22:30
اوسر
v
نيورت
22:30
پروناس
v
کویولی
22:30
چاتروکس
v
لوريان
22:30
کلرمونت
v
والنسینس
22:30
جی اف آژاکسیو
v
برست
22:30
لي هاوور
v
پاریس اف سی
C
a
n
c
لي هاوور
v
باستيا
22:30
لنز
v
سوشو
22:30
نانسي
v
نايمس
22:30
رميس
v
تورس
جمعه, 29 دی 1396
22:30
پروناس
v
رميس
22:30
برست
v
لنز
22:30
لوريان
v
کلرمونت
22:30
نايمس
v
چاتروکس
22:30
اورلنز
v
اوسر
22:30
پاریس اف سی
v
آژاکسیو
22:30
کویولی
v
جی اف آژاکسیو
C
a
n
c
باستيا
v
آژاکسیو
22:30
سوشو
v
نانسي
22:30
تورس
v
نيورت
22:30
والنسینس
v
لي هاوور
جمعه, 6 بهمن 1396
22:30
آژاکسیو
v
تورس
22:30
اوسر
v
پاریس اف سی
C
a
n
c
اوسر
v
باستيا
22:30
چاتروکس
v
سوشو
22:30
کلرمونت
v
کویولی
22:30
جی اف آژاکسیو
v
پروناس
22:30
لي هاوور
v
نايمس
22:30
لنز
v
اورلنز
22:30
نانسي
v
برست
22:30
نيورت
v
والنسینس
22:30
رميس
v
لوريان
جمعه, 13 بهمن 1396
22:30
پروناس
v
کلرمونت
22:30
برست
v
رميس
22:30
لوريان
v
لنز
22:30
نايمس
v
آژاکسیو
22:30
اورلنز
v
لي هاوور
22:30
پاریس اف سی
v
نيورت
22:30
کویولی
v
چاتروکس
C
a
n
c
باستيا
v
نيورت
22:30
سوشو
v
جی اف آژاکسیو
22:30
تورس
v
اوسر
22:30
والنسینس
v
نانسي
جمعه, 20 بهمن 1396
22:30
آژاکسیو
v
لوريان
22:30
اوسر
v
نايمس
22:30
چاتروکس
v
پروناس
22:30
کلرمونت
v
جی اف آژاکسیو
22:30
لي هاوور
v
برست
22:30
لنز
v
والنسینس
22:30
نانسي
v
کویولی
22:30
نيورت
v
اورلنز
22:30
رميس
v
سوشو
22:30
تورس
v
پاریس اف سی
C
a
n
c
تورس
v
باستيا
جمعه, 27 بهمن 1396
22:30
پروناس
v
نانسي
22:30
برست
v
نيورت
22:30
کلرمونت
v
چاتروکس
22:30
جی اف آژاکسیو
v
رميس
22:30
لوريان
v
اوسر
22:30
نايمس
v
تورس
22:30
اورلنز
v
پاریس اف سی
C
a
n
c
اورلنز
v
باستيا
22:30
کویولی
v
لنز
22:30
سوشو
v
لي هاوور
22:30
والنسینس
v
آژاکسیو
جمعه, 4 اسفند 1396
22:30
آژاکسیو
v
سوشو
22:30
اوسر
v
والنسینس
22:30
چاتروکس
v
جی اف آژاکسیو
22:30
لي هاوور
v
پروناس
22:30
لنز
v
کلرمونت
22:30
نانسي
v
لوريان
22:30
نيورت
v
نايمس
22:30
پاریس اف سی
v
برست
22:30
رميس
v
کویولی
C
a
n
c
باستيا
v
برست
22:30
تورس
v
اورلنز
جمعه, 11 اسفند 1396
22:30
پروناس
v
آژاکسیو
22:30
برست
v
تورس
22:30
چاتروکس
v
نانسي
22:30
کلرمونت
v
رميس
22:30
جی اف آژاکسیو
v
لنز
22:30
لوريان
v
لي هاوور
22:30
نايمس
v
پاریس اف سی
C
a
n
c
نايمس
v
باستيا
22:30
کویولی
v
نيورت
22:30
سوشو
v
اوسر
22:30
والنسینس
v
اورلنز
جمعه, 18 اسفند 1396
22:30
آژاکسیو
v
کویولی
22:30
اوسر
v
برست
22:30
لي هاوور
v
کلرمونت
22:30
لنز
v
پروناس
22:30
نانسي
v
جی اف آژاکسیو
22:30
نيورت
v
لوريان
22:30
اورلنز
v
نايمس
22:30
پاریس اف سی
v
سوشو
22:30
رميس
v
چاتروکس
C
a
n
c
باستيا
v
سوشو
22:30
تورس
v
والنسینس
جمعه, 25 اسفند 1396
22:30
پروناس
v
نيورت
22:30
برست
v
نايمس
22:30
چاتروکس
v
لي هاوور
22:30
کلرمونت
v
نانسي
22:30
جی اف آژاکسیو
v
آژاکسیو
22:30
لوريان
v
اورلنز
22:30
کویولی
v
اوسر
22:30
رميس
v
لنز
22:30
سوشو
v
تورس
22:30
والنسینس
v
پاریس اف سی
C
a
n
c
والنسینس
v
باستيا
جمعه, 10 فروردین 1397
22:30
آژاکسیو
v
کلرمونت
22:30
اوسر
v
پروناس
22:30
لي هاوور
v
کویولی
22:30
لنز
v
چاتروکس
22:30
نانسي
v
رميس
22:30
نايمس
v
والنسینس
22:30
نيورت
v
سوشو
22:30
اورلنز
v
برست
22:30
پاریس اف سی
v
جی اف آژاکسیو
C
a
n
c
باستيا
v
جی اف آژاکسیو
22:30
تورس
v
لوريان
جمعه, 17 فروردین 1397
22:30
پروناس
v
تورس
22:30
برست
v
والنسینس
22:30
چاتروکس
v
آژاکسیو
22:30
کلرمونت
v
نيورت
22:30
جی اف آژاکسیو
v
اوسر
22:30
لنز
v
نانسي
22:30
لوريان
v
پاریس اف سی
C
a
n
c
لوريان
v
باستيا
22:30
کویولی
v
نايمس
22:30
رميس
v
لي هاوور
22:30
سوشو
v
اورلنز
جمعه, 24 فروردین 1397
22:30
آژاکسیو
v
نانسي
22:30
اوسر
v
کلرمونت
22:30
برست
v
لوريان
22:30
لي هاوور
v
جی اف آژاکسیو
22:30
نايمس
v
سوشو
22:30
نيورت
v
لنز
22:30
اورلنز
v
کویولی
22:30
پاریس اف سی
v
رميس
C
a
n
c
باستيا
v
رميس
22:30
تورس
v
چاتروکس
22:30
والنسینس
v
پروناس
جمعه, 31 فروردین 1397
22:30
پروناس
v
نايمس
22:30
چاتروکس
v
نيورت
22:30
کلرمونت
v
اورلنز
22:30
جی اف آژاکسیو
v
تورس
22:30
لنز
v
لي هاوور
22:30
لوريان
v
والنسینس
22:30
نانسي
v
اوسر
22:30
کویولی
v
پاریس اف سی
C
a
n
c
کویولی
v
باستيا
22:30
رميس
v
آژاکسیو
22:30
سوشو
v
برست
سه شنبه, 4 اردیبهشت 1397
22:30
آژاکسیو
v
لنز
22:30
اوسر
v
رميس
22:30
برست
v
کلرمونت
22:30
لي هاوور
v
نانسي
22:30
نايمس
v
لوريان
22:30
نيورت
v
جی اف آژاکسیو
22:30
اورلنز
v
پروناس
22:30
پاریس اف سی
v
چاتروکس
C
a
n
c
باستيا
v
چاتروکس
22:30
تورس
v
کویولی
22:30
والنسینس
v
سوشو
جمعه, 7 اردیبهشت 1397
22:30
پروناس
v
برست
22:30
چاتروکس
v
اوسر
22:30
کلرمونت
v
نايمس
22:30
جی اف آژاکسیو
v
اورلنز
22:30
لي هاوور
v
آژاکسیو
22:30
لنز
v
پاریس اف سی
C
a
n
c
لنز
v
باستيا
22:30
نانسي
v
تورس
22:30
کویولی
v
والنسینس
22:30
رميس
v
نيورت
22:30
سوشو
v
لوريان
جمعه, 14 اردیبهشت 1397
22:30
اوسر
v
آژاکسیو
22:30
برست
v
کویولی
22:30
لوريان
v
پروناس
22:30
نايمس
v
جی اف آژاکسیو
22:30
نيورت
v
لي هاوور
22:30
اورلنز
v
چاتروکس
22:30
پاریس اف سی
v
نانسي
C
a
n
c
باستيا
v
نانسي
22:30
سوشو
v
کلرمونت
22:30
تورس
v
لنز
22:30
والنسینس
v
رميس
جمعه, 21 اردیبهشت 1397
22:30
آژاکسیو
v
نيورت
22:30
پروناس
v
سوشو
22:30
چاتروکس
v
برست
22:30
کلرمونت
v
پاریس اف سی
C
a
n
c
کلرمونت
v
باستيا
22:30
جی اف آژاکسیو
v
والنسینس
22:30
لي هاوور
v
تورس
22:30
لنز
v
اوسر
22:30
نانسي
v
اورلنز
22:30
کویولی
v
لوريان
22:30
رميس
v
نايمس