مرجع دانشجویان و مهندسان عمران - سیویلان

گیشـه مطبوعات ورزشی

نود - 17 اسفند 1396

ویدئـــوهـای ورزشی

خلاصه بازی اسپال 0 - یوونتوس 0

ویدئو خلاصه بازیها و گلها

اخبار ورزشی

جدول و نتایج لیگ 2 فرانسه|سایت توپ 90

Loading ....

برنامه بازیها

فرانسه - لیگ 2

شنبه, 26 اسفند 1396
پایان
رميس
3 - 1
لنز
دوشنبه, 28 اسفند 1396
23:15
برست
v
نايمس
جمعه, 10 فروردین 1397
22:30
آژاکسیو
v
کلرمونت
22:30
اوسر
v
پروناس
22:30
لي هاوور
v
کویولی
22:30
نايمس
v
والنسینس
22:30
نيورت
v
سوشو
22:30
اورلنز
v
برست
22:30
پاریس اف سی
v
جی اف آژاکسیو
C
a
n
c
باستيا
v
جی اف آژاکسیو
22:30
تورس
v
لوريان
شنبه, 11 فروردین 1397
17:30
نانسي
v
رميس
دوشنبه, 13 فروردین 1397
23:15
لنز
v
چاتروکس
سه شنبه, 14 فروردین 1397
22:00
تورس
v
والنسینس
جمعه, 17 فروردین 1397
22:30
پروناس
v
تورس
22:30
برست
v
والنسینس
22:30
چاتروکس
v
آژاکسیو
22:30
کلرمونت
v
نيورت
22:30
جی اف آژاکسیو
v
اوسر
22:30
لوريان
v
پاریس اف سی
C
a
n
c
لوريان
v
باستيا
22:30
کویولی
v
نايمس
22:30
سوشو
v
اورلنز
شنبه, 18 فروردین 1397
17:30
رميس
v
لي هاوور
دوشنبه, 20 فروردین 1397
23:15
لنز
v
نانسي
جمعه, 24 فروردین 1397
22:30
آژاکسیو
v
نانسي
22:30
اوسر
v
کلرمونت
22:30
لي هاوور
v
جی اف آژاکسیو
22:30
نايمس
v
سوشو
22:30
نيورت
v
لنز
22:30
اورلنز
v
کویولی
C
a
n
c
باستيا
v
رميس
22:30
تورس
v
چاتروکس
22:30
والنسینس
v
پروناس
شنبه, 25 فروردین 1397
17:30
پاریس اف سی
v
رميس
دوشنبه, 27 فروردین 1397
23:15
برست
v
لوريان
جمعه, 31 فروردین 1397
22:30
پروناس
v
نايمس
22:30
چاتروکس
v
نيورت
22:30
کلرمونت
v
اورلنز
22:30
جی اف آژاکسیو
v
تورس
22:30
لنز
v
لي هاوور
22:30
لوريان
v
والنسینس
22:30
نانسي
v
اوسر
22:30
کویولی
v
پاریس اف سی
C
a
n
c
کویولی
v
باستيا
22:30
رميس
v
آژاکسیو
22:30
سوشو
v
برست
سه شنبه, 4 اردیبهشت 1397
22:30
آژاکسیو
v
لنز
22:30
اوسر
v
رميس
22:30
برست
v
کلرمونت
22:30
لي هاوور
v
نانسي
22:30
نايمس
v
لوريان
22:30
نيورت
v
جی اف آژاکسیو
22:30
اورلنز
v
پروناس
22:30
پاریس اف سی
v
چاتروکس
C
a
n
c
باستيا
v
چاتروکس
22:30
تورس
v
کویولی
22:30
والنسینس
v
سوشو
جمعه, 7 اردیبهشت 1397
22:30
پروناس
v
برست
22:30
چاتروکس
v
اوسر
22:30
کلرمونت
v
نايمس
22:30
جی اف آژاکسیو
v
اورلنز
22:30
لي هاوور
v
آژاکسیو
22:30
لنز
v
پاریس اف سی
C
a
n
c
لنز
v
باستيا
22:30
نانسي
v
تورس
22:30
کویولی
v
والنسینس
22:30
رميس
v
نيورت
22:30
سوشو
v
لوريان
جمعه, 14 اردیبهشت 1397
22:30
اوسر
v
آژاکسیو
22:30
برست
v
کویولی
22:30
لوريان
v
پروناس
22:30
نايمس
v
جی اف آژاکسیو
22:30
نيورت
v
لي هاوور
22:30
اورلنز
v
چاتروکس
22:30
پاریس اف سی
v
نانسي
C
a
n
c
باستيا
v
نانسي
22:30
سوشو
v
کلرمونت
22:30
تورس
v
لنز
22:30
والنسینس
v
رميس
جمعه, 21 اردیبهشت 1397
22:30
آژاکسیو
v
نيورت
22:30
پروناس
v
سوشو
22:30
چاتروکس
v
برست
22:30
کلرمونت
v
پاریس اف سی
C
a
n
c
کلرمونت
v
باستيا
22:30
جی اف آژاکسیو
v
والنسینس
22:30
لي هاوور
v
تورس
22:30
لنز
v
اوسر
22:30
نانسي
v
اورلنز
22:30
کویولی
v
لوريان
22:30
رميس
v
نايمس