بنر تبلیغاتی سایت سیویلان

سایت دیتابورس

جدول قهرمانان ادوار گذشته لالیگا اسپانیا

سال تیم
2019لوگوی تیم بارسلونابارسلونا
2018لوگوی تیم بارسلونابارسلونا
2017لوگوی تیم رئال مادریدرئال مادرید
2016لوگوی تیم بارسلونابارسلونا
2015لوگوی تیم بارسلونابارسلونا
2014لوگوی تیم اتلتیکومادریداتلتیکومادرید
2013لوگوی تیم بارسلونابارسلونا
2012لوگوی تیم رئال مادریدرئال مادرید
2011لوگوی تیم بارسلونابارسلونا
2010لوگوی تیم بارسلونابارسلونا
2009لوگوی تیم بارسلونابارسلونا
2008لوگوی تیم رئال مادریدرئال مادرید
2007لوگوی تیم رئال مادریدرئال مادرید
2006لوگوی تیم بارسلونابارسلونا
2005لوگوی تیم بارسلونابارسلونا
2004لوگوی تیم والنسیاوالنسیا
2003لوگوی تیم رئال مادریدرئال مادرید
2002لوگوی تیم والنسیاوالنسیا
2001لوگوی تیم رئال مادریدرئال مادرید
2000لوگوی تیم دپورتیوو لاکرونیادپورتیوو لاکرونیا
1999لوگوی تیم بارسلونابارسلونا
1998لوگوی تیم بارسلونابارسلونا
1997لوگوی تیم رئال مادریدرئال مادرید
1996لوگوی تیم اتلتیکومادریداتلتیکومادرید
1995لوگوی تیم رئال مادریدرئال مادرید
1994لوگوی تیم بارسلونابارسلونا
1993لوگوی تیم بارسلونابارسلونا
1992لوگوی تیم بارسلونابارسلونا
1991لوگوی تیم بارسلونابارسلونا
1990لوگوی تیم رئال مادریدرئال مادرید
1989لوگوی تیم رئال مادریدرئال مادرید
1988لوگوی تیم رئال مادریدرئال مادرید
1987لوگوی تیم رئال مادریدرئال مادرید
1986لوگوی تیم رئال مادریدرئال مادرید
1985لوگوی تیم بارسلونابارسلونا
1984لوگوی تیم اتلتیک بیلبائواتلتیک بیلبائو
1983لوگوی تیم اتلتیک بیلبائواتلتیک بیلبائو
1982لوگوی تیم رئال سوسیدادرئال سوسیداد
1981لوگوی تیم رئال سوسیدادرئال سوسیداد
1980لوگوی تیم رئال مادریدرئال مادرید
1979لوگوی تیم رئال مادریدرئال مادرید
1978لوگوی تیم رئال مادریدرئال مادرید
1977لوگوی تیم اتلتیکومادریداتلتیکومادرید
1976لوگوی تیم رئال مادریدرئال مادرید
1975لوگوی تیم رئال مادریدرئال مادرید
1974لوگوی تیم بارسلونابارسلونا
1973لوگوی تیم اتلتیکومادریداتلتیکومادرید
1972لوگوی تیم رئال مادریدرئال مادرید
1971لوگوی تیم والنسیاوالنسیا
1970لوگوی تیم اتلتیکومادریداتلتیکومادرید
1969لوگوی تیم رئال مادریدرئال مادرید
1968لوگوی تیم رئال مادریدرئال مادرید
1967لوگوی تیم رئال مادریدرئال مادرید
1966لوگوی تیم اتلتیکومادریداتلتیکومادرید
1965لوگوی تیم رئال مادریدرئال مادرید
1964لوگوی تیم رئال مادریدرئال مادرید
1963لوگوی تیم رئال مادریدرئال مادرید
1962لوگوی تیم رئال مادریدرئال مادرید
1961لوگوی تیم رئال مادریدرئال مادرید
1960لوگوی تیم بارسلونابارسلونا
1959لوگوی تیم بارسلونابارسلونا
1958لوگوی تیم رئال مادریدرئال مادرید
1957لوگوی تیم رئال مادریدرئال مادرید
1956لوگوی تیم اتلتیک بیلبائواتلتیک بیلبائو
1955لوگوی تیم رئال مادریدرئال مادرید
1954لوگوی تیم رئال مادریدرئال مادرید
1953لوگوی تیم بارسلونابارسلونا
1952لوگوی تیم بارسلونابارسلونا
1951لوگوی تیم اتلتیکومادریداتلتیکومادرید
1950لوگوی تیم اتلتیکومادریداتلتیکومادرید
1949لوگوی تیم بارسلونابارسلونا
1948لوگوی تیم بارسلونابارسلونا
1947لوگوی تیم والنسیاوالنسیا
1946لوگوی تیم سویاسویا
1945لوگوی تیم بارسلونابارسلونا
1944لوگوی تیم والنسیاوالنسیا
1943لوگوی تیم اتلتیک بیلبائواتلتیک بیلبائو
1942لوگوی تیم والنسیاوالنسیا
1941لوگوی تیم اتلتیکومادریداتلتیکومادرید
1940لوگوی تیم اتلتیکومادریداتلتیکومادرید
1936لوگوی تیم اتلتیک بیلبائواتلتیک بیلبائو
1935لوگوی تیم رئال بتیسرئال بتیس
1934لوگوی تیم اتلتیک بیلبائواتلتیک بیلبائو
1933لوگوی تیم رئال مادریدرئال مادرید
1932لوگوی تیم رئال مادریدرئال مادرید
1931لوگوی تیم اتلتیک بیلبائواتلتیک بیلبائو
1930لوگوی تیم اتلتیک بیلبائواتلتیک بیلبائو
1929لوگوی تیم بارسلونابارسلونا
    تعداد قهرمانی باشگاه های اسپانیا
رئال مادرید
33 بار قهرمانی
بارسلونا
26 بار قهرمانی
اتلتیکومادرید
10 بار قهرمانی
اتلتیک بیلبائو
8 بار قهرمانی
والنسیا
6 بار قهرمانی
رئال سوسیداد
2 بار قهرمانی
رئال بتیس
1 بار قهرمانی
سویا
1 بار قهرمانی
دپورتیوو لاکرونیا
1 بار قهرمانی