بنر تبلیغاتی سایت سیویلان

سایت دیتابورس

جدول قهرمانان ادوار گذشته سری آ ایتالیا

سال تیم
2019لوگوی تیم یوونتوسیوونتوس
2018لوگوی تیم یوونتوسیوونتوس
2017لوگوی تیم یوونتوسیوونتوس
2016لوگوی تیم یوونتوسیوونتوس
2015لوگوی تیم یوونتوسیوونتوس
2014لوگوی تیم یوونتوسیوونتوس
2013لوگوی تیم یوونتوسیوونتوس
2012لوگوی تیم یوونتوسیوونتوس
2011لوگوی تیم آث میلانآث میلان
2010لوگوی تیم اینترمیلاناینترمیلان
2009لوگوی تیم اینترمیلاناینترمیلان
2008لوگوی تیم اینترمیلاناینترمیلان
2007لوگوی تیم اینترمیلاناینترمیلان
2006لوگوی تیم اینترمیلاناینترمیلان
2005لوگوی تیم بدون قهرمانبدون قهرمان
2004لوگوی تیم آث میلانآث میلان
2003لوگوی تیم یوونتوسیوونتوس
2002لوگوی تیم یوونتوسیوونتوس
2001لوگوی تیم آ اس رمآ اس رم
2000لوگوی تیم لاتزیولاتزیو
1999لوگوی تیم آث میلانآث میلان
1998لوگوی تیم یوونتوسیوونتوس
1997لوگوی تیم یوونتوسیوونتوس
1996لوگوی تیم آث میلانآث میلان
1995لوگوی تیم یوونتوسیوونتوس
1994لوگوی تیم آث میلانآث میلان
1993لوگوی تیم آث میلانآث میلان
1992لوگوی تیم آث میلانآث میلان
1991لوگوی تیم سمپدوریاسمپدوریا
1990لوگوی تیم ناپولیناپولی
1989لوگوی تیم اینترمیلاناینترمیلان
1988لوگوی تیم آث میلانآث میلان
1987لوگوی تیم ناپولیناپولی
1986لوگوی تیم یوونتوسیوونتوس
1985لوگوی تیم وروناورونا
1984لوگوی تیم یوونتوسیوونتوس
1983لوگوی تیم آ اس رمآ اس رم
1982لوگوی تیم یوونتوسیوونتوس
1981لوگوی تیم یوونتوسیوونتوس
1980لوگوی تیم اینترمیلاناینترمیلان
1979لوگوی تیم آث میلانآث میلان
1978لوگوی تیم یوونتوسیوونتوس
1977لوگوی تیم یوونتوسیوونتوس
1976لوگوی تیم تورینوتورینو
1975لوگوی تیم یوونتوسیوونتوس
1974لوگوی تیم لاتزیولاتزیو
1973لوگوی تیم یوونتوسیوونتوس
1972لوگوی تیم یوونتوسیوونتوس
1971لوگوی تیم اینترمیلاناینترمیلان
1970لوگوی تیم کالیاریکالیاری
1969لوگوی تیم فیورنتینافیورنتینا
1968لوگوی تیم آث میلانآث میلان
1967لوگوی تیم یوونتوسیوونتوس
1966لوگوی تیم اینترمیلاناینترمیلان
1965لوگوی تیم اینترمیلاناینترمیلان
1964لوگوی تیم بولونیابولونیا
1963لوگوی تیم اینترمیلاناینترمیلان
1962لوگوی تیم آث میلانآث میلان
1961لوگوی تیم یوونتوسیوونتوس
1960لوگوی تیم یوونتوسیوونتوس
1959لوگوی تیم آث میلانآث میلان
1958لوگوی تیم یوونتوسیوونتوس
1957لوگوی تیم آث میلانآث میلان
1956لوگوی تیم فیورنتینافیورنتینا
1955لوگوی تیم آث میلانآث میلان
1954لوگوی تیم اینترمیلاناینترمیلان
1953لوگوی تیم اینترمیلاناینترمیلان
1952لوگوی تیم یوونتوسیوونتوس
1951لوگوی تیم آث میلانآث میلان
1950لوگوی تیم یوونتوسیوونتوس
1949لوگوی تیم تورینوتورینو
1948لوگوی تیم تورینوتورینو
1947لوگوی تیم تورینوتورینو
1946لوگوی تیم تورینوتورینو
1944لوگوی تیم اسپزیااسپزیا
1943لوگوی تیم تورینوتورینو
1942لوگوی تیم آ اس رمآ اس رم
1941لوگوی تیم بولونیابولونیا
1940لوگوی تیم اینترمیلاناینترمیلان
1939لوگوی تیم بولونیابولونیا
1938لوگوی تیم اینترمیلاناینترمیلان
1937لوگوی تیم بولونیابولونیا
1936لوگوی تیم بولونیابولونیا
1935لوگوی تیم یوونتوسیوونتوس
1934لوگوی تیم یوونتوسیوونتوس
1933لوگوی تیم یوونتوسیوونتوس
1932لوگوی تیم یوونتوسیوونتوس
1931لوگوی تیم یوونتوسیوونتوس
1930لوگوی تیم اینترمیلاناینترمیلان
1929لوگوی تیم بولونیابولونیا
1928لوگوی تیم تورینوتورینو
1927لوگوی تیم تورینوتورینو
1926لوگوی تیم یوونتوسیوونتوس
1925لوگوی تیم بولونیابولونیا
1924لوگوی تیم جنواجنوا
1923لوگوی تیم جنواجنوا
1922لوگوی تیم ورسلیورسلی
1922لوگوی تیم نووسهنووسه
1921لوگوی تیم ورسلیورسلی
1920لوگوی تیم اینترمیلاناینترمیلان
1915لوگوی تیم جنواجنوا
1914لوگوی تیم کاسالهکاساله
1913لوگوی تیم ورسلیورسلی
1912لوگوی تیم ورسلیورسلی
1911لوگوی تیم ورسلیورسلی
1910لوگوی تیم اینترمیلاناینترمیلان
1909لوگوی تیم ورسلیورسلی
1908لوگوی تیم ورسلیورسلی
1907لوگوی تیم آث میلانآث میلان
1906لوگوی تیم آث میلانآث میلان
1905لوگوی تیم یوونتوسیوونتوس
1904لوگوی تیم جنواجنوا
1903لوگوی تیم جنواجنوا
1902لوگوی تیم جنواجنوا
1901لوگوی تیم آث میلانآث میلان
1900لوگوی تیم جنواجنوا
1899لوگوی تیم جنواجنوا
1898لوگوی تیم جنواجنوا
    تعداد قهرمانی باشگاه های ایتالیا
یوونتوس
35 بار قهرمانی
آث میلان
18 بار قهرمانی
اینترمیلان
18 بار قهرمانی
جنوا
9 بار قهرمانی
تورینو
8 بار قهرمانی
ورسلی
7 بار قهرمانی
بولونیا
7 بار قهرمانی
آ اس رم
3 بار قهرمانی
فیورنتینا
2 بار قهرمانی
ناپولی
2 بار قهرمانی
لاتزیو
2 بار قهرمانی
نووسه
1 بار قهرمانی
اسپزیا
1 بار قهرمانی
کاساله
1 بار قهرمانی
کالیاری
1 بار قهرمانی
سمپدوریا
1 بار قهرمانی
ورونا
1 بار قهرمانی
بدون قهرمان
1 بار قهرمانی