بنر تبلیغاتی سایت سیویلان

سایت دیتابورس

جدول قهرمانان ادوار گذشته لیگ برتر انگلیس

سال تیم
2019لوگوی تیم منچسترسیتیمنچسترسیتی
2018لوگوی تیم منچسترسیتیمنچسترسیتی
2017لوگوی تیم چلسیچلسی
2016لوگوی تیم لسترسیتیلسترسیتی
2015لوگوی تیم چلسیچلسی
2014لوگوی تیم منچسترسیتیمنچسترسیتی
2013لوگوی تیم منچستریونایتدمنچستریونایتد
2012لوگوی تیم منچسترسیتیمنچسترسیتی
2011لوگوی تیم منچستریونایتدمنچستریونایتد
2010لوگوی تیم چلسیچلسی
2009لوگوی تیم منچستریونایتدمنچستریونایتد
2008لوگوی تیم منچستریونایتدمنچستریونایتد
2007لوگوی تیم منچستریونایتدمنچستریونایتد
2006لوگوی تیم چلسیچلسی
2005لوگوی تیم چلسیچلسی
2004لوگوی تیم آرسنالآرسنال
2003لوگوی تیم منچستریونایتدمنچستریونایتد
2002لوگوی تیم آرسنالآرسنال
2001لوگوی تیم منچستریونایتدمنچستریونایتد
2000لوگوی تیم منچستریونایتدمنچستریونایتد
1999لوگوی تیم منچستریونایتدمنچستریونایتد
1998لوگوی تیم آرسنالآرسنال
1997لوگوی تیم منچستریونایتدمنچستریونایتد
1996لوگوی تیم منچستریونایتدمنچستریونایتد
1995لوگوی تیم بلکبرنبلکبرن
1994لوگوی تیم منچستریونایتدمنچستریونایتد
1993لوگوی تیم منچستریونایتدمنچستریونایتد
1992لوگوی تیم لیدز یونایتدلیدز یونایتد
1991لوگوی تیم آرسنالآرسنال
1990لوگوی تیم لیورپوللیورپول
1989لوگوی تیم آرسنالآرسنال
1988لوگوی تیم لیورپوللیورپول
1987لوگوی تیم اورتوناورتون
1986لوگوی تیم لیورپوللیورپول
1985لوگوی تیم اورتوناورتون
1984لوگوی تیم لیورپوللیورپول
1983لوگوی تیم لیورپوللیورپول
1982لوگوی تیم لیورپوللیورپول
1981لوگوی تیم استون ویلااستون ویلا
1980لوگوی تیم لیورپوللیورپول
1979لوگوی تیم لیورپوللیورپول
1978لوگوی تیم ناتینگهامناتینگهام
1977لوگوی تیم لیورپوللیورپول
1976لوگوی تیم لیورپوللیورپول
1975لوگوی تیم دربی کانتیدربی کانتی
1974لوگوی تیم لیدز یونایتدلیدز یونایتد
1973لوگوی تیم لیورپوللیورپول
1972لوگوی تیم دربی کانتیدربی کانتی
1971لوگوی تیم آرسنالآرسنال
1970لوگوی تیم اورتوناورتون
1969لوگوی تیم لیدز یونایتدلیدز یونایتد
1968لوگوی تیم منچسترسیتیمنچسترسیتی
1967لوگوی تیم منچستریونایتدمنچستریونایتد
1966لوگوی تیم لیورپوللیورپول
1965لوگوی تیم منچستریونایتدمنچستریونایتد
1964لوگوی تیم لیورپوللیورپول
1963لوگوی تیم اورتوناورتون
1962لوگوی تیم ایپسویچایپسویچ
1961لوگوی تیم تاتنهامتاتنهام
1960لوگوی تیم برنلیبرنلی
1959لوگوی تیم ولورهمپتونولورهمپتون
1958لوگوی تیم ولورهمپتونولورهمپتون
1957لوگوی تیم منچستریونایتدمنچستریونایتد
1956لوگوی تیم منچستریونایتدمنچستریونایتد
1955لوگوی تیم چلسیچلسی
1954لوگوی تیم ولورهمپتونولورهمپتون
1953لوگوی تیم آرسنالآرسنال
1952لوگوی تیم منچستریونایتدمنچستریونایتد
1951لوگوی تیم تاتنهامتاتنهام
1950لوگوی تیم پورتموثپورتموث
1949لوگوی تیم پورتموثپورتموث
1948لوگوی تیم آرسنالآرسنال
1947لوگوی تیم لیورپوللیورپول
1939لوگوی تیم اورتوناورتون
1938لوگوی تیم آرسنالآرسنال
1937لوگوی تیم منچسترسیتیمنچسترسیتی
1936لوگوی تیم ساندرلندساندرلند
1935لوگوی تیم آرسنالآرسنال
1934لوگوی تیم آرسنالآرسنال
1933لوگوی تیم آرسنالآرسنال
1932لوگوی تیم اورتوناورتون
1931لوگوی تیم آرسنالآرسنال
1930لوگوی تیم شفیلد وندزدیشفیلد وندزدی
1929لوگوی تیم شفیلد وندزدیشفیلد وندزدی
1928لوگوی تیم اورتوناورتون
1927لوگوی تیم نیوکاسلنیوکاسل
1926لوگوی تیم هادرسفیلدهادرسفیلد
1925لوگوی تیم هادرسفیلدهادرسفیلد
1924لوگوی تیم هادرسفیلدهادرسفیلد
1923لوگوی تیم لیورپوللیورپول
1922لوگوی تیم لیورپوللیورپول
1921لوگوی تیم برنلیبرنلی
1920لوگوی تیم وست برومویچوست برومویچ
1915لوگوی تیم اورتوناورتون
1914لوگوی تیم بلکبرنبلکبرن
1913لوگوی تیم ساندرلندساندرلند
1912لوگوی تیم بلکبرنبلکبرن
1911لوگوی تیم منچستریونایتدمنچستریونایتد
1910لوگوی تیم استون ویلااستون ویلا
1909لوگوی تیم نیوکاسلنیوکاسل
1908لوگوی تیم منچستریونایتدمنچستریونایتد
1907لوگوی تیم نیوکاسلنیوکاسل
1906لوگوی تیم لیورپوللیورپول
1905لوگوی تیم نیوکاسلنیوکاسل
1904لوگوی تیم شفیلد وندزدیشفیلد وندزدی
1903لوگوی تیم شفیلد وندزدیشفیلد وندزدی
1902لوگوی تیم ساندرلندساندرلند
1901لوگوی تیم لیورپوللیورپول
1900لوگوی تیم استون ویلااستون ویلا
1899لوگوی تیم استون ویلااستون ویلا
1898لوگوی تیم شفیلد یونایتدشفیلد یونایتد
1897لوگوی تیم استون ویلااستون ویلا
1896لوگوی تیم استون ویلااستون ویلا
1895لوگوی تیم ساندرلندساندرلند
1894لوگوی تیم استون ویلااستون ویلا
1893لوگوی تیم ساندرلندساندرلند
1892لوگوی تیم ساندرلندساندرلند
1891لوگوی تیم اورتوناورتون
1890لوگوی تیم پرستونپرستون
1889لوگوی تیم پرستونپرستون
    تعداد قهرمانی باشگاه های انگلیس
منچستریونایتد
20 بار قهرمانی
لیورپول
18 بار قهرمانی
آرسنال
13 بار قهرمانی
اورتون
9 بار قهرمانی
استون ویلا
7 بار قهرمانی
منچسترسیتی
6 بار قهرمانی
ساندرلند
6 بار قهرمانی
چلسی
6 بار قهرمانی
شفیلد وندزدی
4 بار قهرمانی
نیوکاسل
4 بار قهرمانی
هادرسفیلد
3 بار قهرمانی
ولورهمپتون
3 بار قهرمانی
بلکبرن
3 بار قهرمانی
لیدز یونایتد
3 بار قهرمانی
برنلی
2 بار قهرمانی
پرستون
2 بار قهرمانی
پورتموث
2 بار قهرمانی
تاتنهام
2 بار قهرمانی
دربی کانتی
2 بار قهرمانی
شفیلد یونایتد
1 بار قهرمانی
وست برومویچ
1 بار قهرمانی
ناتینگهام
1 بار قهرمانی
ایپسویچ
1 بار قهرمانی
لسترسیتی
1 بار قهرمانی