بنر تبلیغاتی سایت سیویلان

سایت دیتابورس

جدول قهرمانان ادوار گذشته جام ملتهای آمریکای جنوبی (کوپا امریکا)

سال تیم
2016لوگوی تیم شیلیشیلی
2015لوگوی تیم شیلیشیلی
2011لوگوی تیم اروگوئهاروگوئه
2007لوگوی تیم برزیلبرزیل
2004لوگوی تیم برزیلبرزیل
2001لوگوی تیم کلمبیاکلمبیا
1999لوگوی تیم برزیلبرزیل
1997لوگوی تیم برزیلبرزیل
1995لوگوی تیم اروگوئهاروگوئه
1993لوگوی تیم آرژانتینآرژانتین
1991لوگوی تیم آرژانتینآرژانتین
1989لوگوی تیم برزیلبرزیل
1987لوگوی تیم اروگوئهاروگوئه
1983لوگوی تیم اروگوئهاروگوئه
1979لوگوی تیم پاراگوئهپاراگوئه
1975لوگوی تیم پروپرو
1967لوگوی تیم اروگوئهاروگوئه
1963لوگوی تیم بولیویبولیوی
1959لوگوی تیم آرژانتینآرژانتین
1959لوگوی تیم اروگوئهاروگوئه
1957لوگوی تیم آرژانتینآرژانتین
1956لوگوی تیم اروگوئهاروگوئه
1955لوگوی تیم آرژانتینآرژانتین
1953لوگوی تیم پاراگوئهپاراگوئه
1949لوگوی تیم برزیلبرزیل
1947لوگوی تیم آرژانتینآرژانتین
1946لوگوی تیم آرژانتینآرژانتین
1945لوگوی تیم آرژانتینآرژانتین
1942لوگوی تیم اروگوئهاروگوئه
1941لوگوی تیم آرژانتینآرژانتین
1939لوگوی تیم پروپرو
1937لوگوی تیم آرژانتینآرژانتین
1935لوگوی تیم اروگوئهاروگوئه
1929لوگوی تیم آرژانتینآرژانتین
1927لوگوی تیم آرژانتینآرژانتین
1926لوگوی تیم اروگوئهاروگوئه
1925لوگوی تیم آرژانتینآرژانتین
1924لوگوی تیم اروگوئهاروگوئه
1923لوگوی تیم اروگوئهاروگوئه
1922لوگوی تیم برزیلبرزیل
1921لوگوی تیم آرژانتینآرژانتین
1920لوگوی تیم اروگوئهاروگوئه
1919لوگوی تیم برزیلبرزیل
1917لوگوی تیم اروگوئهاروگوئه
1916لوگوی تیم اروگوئهاروگوئه
    تعداد قهرمانی باشگاه های آمریکای جنوبی (کوپا امریکا)
اروگوئه
15 بار قهرمانی
آرژانتین
14 بار قهرمانی
برزیل
8 بار قهرمانی
پرو
2 بار قهرمانی
پاراگوئه
2 بار قهرمانی
شیلی
2 بار قهرمانی
کلمبیا
1 بار قهرمانی
بولیوی
1 بار قهرمانی