مرجع دانشجویان و مهندسان عمران - سیویلان

گیشـه مطبوعات ورزشی

گل - 6 اسفند 1396

ویدئـــوهـای ورزشی

خلاصه بازی بارسلونا 6 - خیرونا 1

ویدئو خلاصه بازیها و گلها

اخبار ورزشی

جدول و نتایج سوپر لیگ ترکیه|سایت توپ 90

Loading ....

برنامه بازیها

ترکیه - سوپر لیگ

یکشنبه, 6 اسفند 1396
14:00
عثمانلی اسپور
v
آنتالیا اسپور
14:00
مالاتیاسپور
v
کارابوک اسپور
16:30
گوزتپه
v
سیوا اسپور
19:30
بشیکتاش
v
فنرباغچه
دوشنبه, 7 اسفند 1396
20:30
استانبول
v
گنچلربرلیگی
جمعه, 11 اسفند 1396
20:30
بورسا اسپور
v
کیسری اسپور
شنبه, 12 اسفند 1396
14:00
کاسیم پاشا
v
عثمانلی اسپور
16:30
استانبول
v
گوزتپه
19:30
کارابوک اسپور
v
گالاتاسرای
یکشنبه, 13 اسفند 1396
14:00
آنتالیا اسپور
v
سیوا اسپور
14:00
گنچلربرلیگی
v
آلانیا اسپور
16:30
کونیا اسپور
v
مالاتیاسپور
19:30
فنرباغچه
v
اکیسار بلدیه
دوشنبه, 14 اسفند 1396
20:30
ترابوزان
v
بشیکتاش
جمعه, 18 اسفند 1396
20:30
آلانیا اسپور
v
استانبول
شنبه, 19 اسفند 1396
14:00
سیوا اسپور
v
کاسیم پاشا
16:30
عثمانلی اسپور
v
بورسا اسپور
19:30
بشیکتاش
v
گنچلربرلیگی
یکشنبه, 20 اسفند 1396
14:00
گوزتپه
v
آنتالیا اسپور
14:00
کیسری اسپور
v
کارابوک اسپور
16:30
مالاتیاسپور
v
فنرباغچه
19:30
گالاتاسرای
v
کونیا اسپور
دوشنبه, 21 اسفند 1396
20:30
اکیسار بلدیه
v
ترابوزان
جمعه, 25 اسفند 1396
20:30
کارابوک اسپور
v
عثمانلی اسپور
20:30
کاسیم پاشا
v
آنتالیا اسپور
شنبه, 26 اسفند 1396
14:00
گنچلربرلیگی
v
اکیسار بلدیه
16:30
بورسا اسپور
v
سیوا اسپور
19:30
فنرباغچه
v
گالاتاسرای
یکشنبه, 27 اسفند 1396
14:00
آلانیا اسپور
v
گوزتپه
14:00
کونیا اسپور
v
کیسری اسپور
16:30
ترابوزان
v
مالاتیاسپور
19:30
استانبول
v
بشیکتاش
یکشنبه, 12 فروردین 1397
21:30
اکیسار بلدیه
v
استانبول
21:30
آنتالیا اسپور
v
بورسا اسپور
21:30
بشیکتاش
v
آلانیا اسپور
21:30
گالاتاسرای
v
ترابوزان
21:30
گوزتپه
v
کاسیم پاشا
21:30
کیسری اسپور
v
فنرباغچه
21:30
عثمانلی اسپور
v
کونیا اسپور
21:30
سیوا اسپور
v
کارابوک اسپور
21:30
مالاتیاسپور
v
گنچلربرلیگی
یکشنبه, 19 فروردین 1397
21:30
آلانیا اسپور
v
اکیسار بلدیه
21:30
بشیکتاش
v
گوزتپه
21:30
بورسا اسپور
v
کاسیم پاشا
21:30
فنرباغچه
v
عثمانلی اسپور
21:30
گنچلربرلیگی
v
گالاتاسرای
21:30
استانبول
v
مالاتیاسپور
21:30
کارابوک اسپور
v
آنتالیا اسپور
21:30
کونیا اسپور
v
سیوا اسپور
21:30
ترابوزان
v
کیسری اسپور
یکشنبه, 26 فروردین 1397
21:30
اکیسار بلدیه
v
بشیکتاش
21:30
آنتالیا اسپور
v
کونیا اسپور
21:30
گالاتاسرای
v
استانبول
21:30
گوزتپه
v
بورسا اسپور
21:30
کاسیم پاشا
v
کارابوک اسپور
21:30
کیسری اسپور
v
گنچلربرلیگی
21:30
عثمانلی اسپور
v
ترابوزان
21:30
سیوا اسپور
v
فنرباغچه
21:30
مالاتیاسپور
v
آلانیا اسپور
یکشنبه, 2 اردیبهشت 1397
21:30
اکیسار بلدیه
v
گوزتپه
21:30
آلانیا اسپور
v
گالاتاسرای
21:30
بشیکتاش
v
مالاتیاسپور
21:30
فنرباغچه
v
آنتالیا اسپور
21:30
گنچلربرلیگی
v
عثمانلی اسپور
21:30
استانبول
v
کیسری اسپور
21:30
کارابوک اسپور
v
بورسا اسپور
21:30
کونیا اسپور
v
کاسیم پاشا
21:30
ترابوزان
v
سیوا اسپور
یکشنبه, 9 اردیبهشت 1397
21:30
آنتالیا اسپور
v
ترابوزان
21:30
بورسا اسپور
v
کونیا اسپور
21:30
گالاتاسرای
v
بشیکتاش
21:30
گوزتپه
v
کارابوک اسپور
21:30
کاسیم پاشا
v
فنرباغچه
21:30
کیسری اسپور
v
آلانیا اسپور
21:30
عثمانلی اسپور
v
استانبول
21:30
سیوا اسپور
v
گنچلربرلیگی
21:30
مالاتیاسپور
v
اکیسار بلدیه
یکشنبه, 16 اردیبهشت 1397
21:30
اکیسار بلدیه
v
گالاتاسرای
21:30
آلانیا اسپور
v
عثمانلی اسپور
21:30
بشیکتاش
v
کیسری اسپور
21:30
فنرباغچه
v
بورسا اسپور
21:30
گنچلربرلیگی
v
آنتالیا اسپور
21:30
گوزتپه
v
مالاتیاسپور
21:30
استانبول
v
سیوا اسپور
21:30
کارابوک اسپور
v
کونیا اسپور
21:30
ترابوزان
v
کاسیم پاشا
یکشنبه, 23 اردیبهشت 1397
21:30
آنتالیا اسپور
v
استانبول
21:30
بورسا اسپور
v
ترابوزان
21:30
گالاتاسرای
v
مالاتیاسپور
21:30
کارابوک اسپور
v
فنرباغچه
21:30
کاسیم پاشا
v
گنچلربرلیگی
21:30
کیسری اسپور
v
اکیسار بلدیه
21:30
کونیا اسپور
v
گوزتپه
21:30
عثمانلی اسپور
v
بشیکتاش
21:30
سیوا اسپور
v
آلانیا اسپور
یکشنبه, 30 اردیبهشت 1397
21:30
اکیسار بلدیه
v
عثمانلی اسپور
21:30
آلانیا اسپور
v
آنتالیا اسپور
21:30
بشیکتاش
v
سیوا اسپور
21:30
فنرباغچه
v
کونیا اسپور
21:30
گنچلربرلیگی
v
بورسا اسپور
21:30
گوزتپه
v
گالاتاسرای
21:30
استانبول
v
کاسیم پاشا
21:30
ترابوزان
v
کارابوک اسپور
21:30
مالاتیاسپور
v
کیسری اسپور