مرجع دانشجویان و مهندسان عمران - سیویلان

گیشـه مطبوعات ورزشی

نود - 22 آذر 1396

ویدئـــوهـای ورزشی

خلاصه بازی پرسپولیس 2 - صنعت نفت آبادان 0

ویدئو خلاصه بازیها و گلها

اخبار ورزشی

جدول و نتایج سوپر لیگ ترکیه|سایت توپ 90

Loading ....

برنامه بازیها

ترکیه - سوپر لیگ

شنبه, 25 آذر 1396
14:30
گنچلربرلیگی
v
کاسیم پاشا
17:00
آلانیا اسپور
v
سیوا اسپور
20:00
ترابوزان
v
بورسا اسپور
یکشنبه, 26 آذر 1396
14:30
اکیسار بلدیه
v
کیسری اسپور
14:30
استانبول
v
آنتالیا اسپور
17:00
مالاتیاسپور
v
گالاتاسرای
20:00
بشیکتاش
v
عثمانلی اسپور
دوشنبه, 27 آذر 1396
20:30
فنرباغچه
v
کارابوک اسپور
20:30
گوزتپه
v
کونیا اسپور
جمعه, 1 دی 1396
20:30
آنتالیا اسپور
v
آلانیا اسپور
شنبه, 2 دی 1396
14:30
بورسا اسپور
v
گنچلربرلیگی
17:00
سیوا اسپور
v
بشیکتاش
20:00
کونیا اسپور
v
فنرباغچه
یکشنبه, 3 دی 1396
14:30
کارابوک اسپور
v
ترابوزان
14:30
کیسری اسپور
v
مالاتیاسپور
17:00
کاسیم پاشا
v
استانبول
20:00
گالاتاسرای
v
گوزتپه
دوشنبه, 4 دی 1396
20:30
عثمانلی اسپور
v
اکیسار بلدیه
یکشنبه, 1 بهمن 1396
21:30
آنتالیا اسپور
v
بشیکتاش
21:30
بورسا اسپور
v
استانبول
21:30
فنرباغچه
v
گوزتپه
21:30
کارابوک اسپور
v
گنچلربرلیگی
21:30
کاسیم پاشا
v
آلانیا اسپور
21:30
کیسری اسپور
v
گالاتاسرای
21:30
کونیا اسپور
v
ترابوزان
21:30
عثمانلی اسپور
v
مالاتیاسپور
21:30
سیوا اسپور
v
اکیسار بلدیه
یکشنبه, 8 بهمن 1396
21:30
اکیسار بلدیه
v
آنتالیا اسپور
21:30
آلانیا اسپور
v
بورسا اسپور
21:30
بشیکتاش
v
کاسیم پاشا
21:30
گالاتاسرای
v
عثمانلی اسپور
21:30
گنچلربرلیگی
v
کونیا اسپور
21:30
گوزتپه
v
کیسری اسپور
21:30
استانبول
v
کارابوک اسپور
21:30
ترابوزان
v
فنرباغچه
21:30
مالاتیاسپور
v
سیوا اسپور
یکشنبه, 15 بهمن 1396
21:30
آنتالیا اسپور
v
مالاتیاسپور
21:30
بورسا اسپور
v
بشیکتاش
21:30
فنرباغچه
v
گنچلربرلیگی
21:30
کارابوک اسپور
v
آلانیا اسپور
21:30
کاسیم پاشا
v
اکیسار بلدیه
21:30
کونیا اسپور
v
استانبول
21:30
عثمانلی اسپور
v
کیسری اسپور
21:30
سیوا اسپور
v
گالاتاسرای
21:30
ترابوزان
v
گوزتپه
یکشنبه, 22 بهمن 1396
21:30
اکیسار بلدیه
v
بورسا اسپور
21:30
آلانیا اسپور
v
کونیا اسپور
21:30
بشیکتاش
v
کارابوک اسپور
21:30
گالاتاسرای
v
آنتالیا اسپور
21:30
گنچلربرلیگی
v
ترابوزان
21:30
گوزتپه
v
عثمانلی اسپور
21:30
استانبول
v
فنرباغچه
21:30
کیسری اسپور
v
سیوا اسپور
21:30
مالاتیاسپور
v
کاسیم پاشا
یکشنبه, 29 بهمن 1396
21:30
آنتالیا اسپور
v
کیسری اسپور
21:30
بورسا اسپور
v
مالاتیاسپور
21:30
فنرباغچه
v
آلانیا اسپور
21:30
گنچلربرلیگی
v
گوزتپه
21:30
کارابوک اسپور
v
اکیسار بلدیه
21:30
کاسیم پاشا
v
گالاتاسرای
21:30
کونیا اسپور
v
بشیکتاش
21:30
سیوا اسپور
v
عثمانلی اسپور
21:30
ترابوزان
v
استانبول
یکشنبه, 6 اسفند 1396
21:30
اکیسار بلدیه
v
کونیا اسپور
21:30
آلانیا اسپور
v
ترابوزان
21:30
بشیکتاش
v
فنرباغچه
21:30
گالاتاسرای
v
بورسا اسپور
21:30
گوزتپه
v
سیوا اسپور
21:30
استانبول
v
گنچلربرلیگی
21:30
کیسری اسپور
v
کاسیم پاشا
21:30
عثمانلی اسپور
v
آنتالیا اسپور
21:30
مالاتیاسپور
v
کارابوک اسپور
یکشنبه, 13 اسفند 1396
21:30
آنتالیا اسپور
v
سیوا اسپور
21:30
بورسا اسپور
v
کیسری اسپور
21:30
فنرباغچه
v
اکیسار بلدیه
21:30
گنچلربرلیگی
v
آلانیا اسپور
21:30
استانبول
v
گوزتپه
21:30
کارابوک اسپور
v
گالاتاسرای
21:30
کاسیم پاشا
v
عثمانلی اسپور
21:30
کونیا اسپور
v
مالاتیاسپور
21:30
ترابوزان
v
بشیکتاش
یکشنبه, 20 اسفند 1396
21:30
اکیسار بلدیه
v
ترابوزان
21:30
آلانیا اسپور
v
استانبول
21:30
بشیکتاش
v
گنچلربرلیگی
21:30
گالاتاسرای
v
کونیا اسپور
21:30
گوزتپه
v
آنتالیا اسپور
21:30
کیسری اسپور
v
کارابوک اسپور
21:30
عثمانلی اسپور
v
بورسا اسپور
21:30
سیوا اسپور
v
کاسیم پاشا
21:30
مالاتیاسپور
v
فنرباغچه
یکشنبه, 27 اسفند 1396
21:30
آلانیا اسپور
v
گوزتپه
21:30
بورسا اسپور
v
سیوا اسپور
21:30
فنرباغچه
v
گالاتاسرای
21:30
گنچلربرلیگی
v
اکیسار بلدیه
21:30
استانبول
v
بشیکتاش
21:30
کارابوک اسپور
v
عثمانلی اسپور
21:30
کاسیم پاشا
v
آنتالیا اسپور
21:30
کونیا اسپور
v
کیسری اسپور
21:30
ترابوزان
v
مالاتیاسپور
یکشنبه, 12 فروردین 1397
21:30
اکیسار بلدیه
v
استانبول
21:30
آنتالیا اسپور
v
بورسا اسپور
21:30
بشیکتاش
v
آلانیا اسپور
21:30
گالاتاسرای
v
ترابوزان
21:30
گوزتپه
v
کاسیم پاشا
21:30
کیسری اسپور
v
فنرباغچه
21:30
عثمانلی اسپور
v
کونیا اسپور
21:30
سیوا اسپور
v
کارابوک اسپور
21:30
مالاتیاسپور
v
گنچلربرلیگی
یکشنبه, 19 فروردین 1397
21:30
آلانیا اسپور
v
اکیسار بلدیه
21:30
بشیکتاش
v
گوزتپه
21:30
بورسا اسپور
v
کاسیم پاشا
21:30
فنرباغچه
v
عثمانلی اسپور
21:30
گنچلربرلیگی
v
گالاتاسرای
21:30
استانبول
v
مالاتیاسپور
21:30
کارابوک اسپور
v
آنتالیا اسپور
21:30
کونیا اسپور
v
سیوا اسپور
21:30
ترابوزان
v
کیسری اسپور
یکشنبه, 26 فروردین 1397
21:30
اکیسار بلدیه
v
بشیکتاش
21:30
آنتالیا اسپور
v
کونیا اسپور
21:30
گالاتاسرای
v
استانبول
21:30
گوزتپه
v
بورسا اسپور
21:30
کاسیم پاشا
v
کارابوک اسپور
21:30
کیسری اسپور
v
گنچلربرلیگی
21:30
عثمانلی اسپور
v
ترابوزان
21:30
سیوا اسپور
v
فنرباغچه
21:30
مالاتیاسپور
v
آلانیا اسپور
یکشنبه, 2 اردیبهشت 1397
21:30
اکیسار بلدیه
v
گوزتپه
21:30
آلانیا اسپور
v
گالاتاسرای
21:30
بشیکتاش
v
مالاتیاسپور
21:30
فنرباغچه
v
آنتالیا اسپور
21:30
گنچلربرلیگی
v
عثمانلی اسپور
21:30
استانبول
v
کیسری اسپور
21:30
کارابوک اسپور
v
بورسا اسپور
21:30
کونیا اسپور
v
کاسیم پاشا
21:30
ترابوزان
v
سیوا اسپور
یکشنبه, 9 اردیبهشت 1397
21:30
آنتالیا اسپور
v
ترابوزان
21:30
بورسا اسپور
v
کونیا اسپور
21:30
گالاتاسرای
v
بشیکتاش
21:30
گوزتپه
v
کارابوک اسپور
21:30
کاسیم پاشا
v
فنرباغچه
21:30
کیسری اسپور
v
آلانیا اسپور
21:30
عثمانلی اسپور
v
استانبول
21:30
سیوا اسپور
v
گنچلربرلیگی
21:30
مالاتیاسپور
v
اکیسار بلدیه
یکشنبه, 16 اردیبهشت 1397
21:30
اکیسار بلدیه
v
گالاتاسرای
21:30
آلانیا اسپور
v
عثمانلی اسپور
21:30
بشیکتاش
v
کیسری اسپور
21:30
فنرباغچه
v
بورسا اسپور
21:30
گنچلربرلیگی
v
آنتالیا اسپور
21:30
گوزتپه
v
مالاتیاسپور
21:30
استانبول
v
سیوا اسپور
21:30
کارابوک اسپور
v
کونیا اسپور
21:30
ترابوزان
v
کاسیم پاشا
یکشنبه, 23 اردیبهشت 1397
21:30
آنتالیا اسپور
v
استانبول
21:30
بورسا اسپور
v
ترابوزان
21:30
گالاتاسرای
v
مالاتیاسپور
21:30
کارابوک اسپور
v
فنرباغچه
21:30
کاسیم پاشا
v
گنچلربرلیگی
21:30
کیسری اسپور
v
اکیسار بلدیه
21:30
کونیا اسپور
v
گوزتپه
21:30
عثمانلی اسپور
v
بشیکتاش
21:30
سیوا اسپور
v
آلانیا اسپور
یکشنبه, 30 اردیبهشت 1397
21:30
اکیسار بلدیه
v
عثمانلی اسپور
21:30
آلانیا اسپور
v
آنتالیا اسپور
21:30
بشیکتاش
v
سیوا اسپور
21:30
فنرباغچه
v
کونیا اسپور
21:30
گنچلربرلیگی
v
بورسا اسپور
21:30
گوزتپه
v
گالاتاسرای
21:30
استانبول
v
کاسیم پاشا
21:30
ترابوزان
v
کارابوک اسپور
21:30
مالاتیاسپور
v
کیسری اسپور