مرجع دانشجویان و مهندسان عمران - سیویلان

گیشـه مطبوعات ورزشی

خبر ورزشی - 28 بهمن 1396

ویدئـــوهـای ورزشی

خلاصه بازی ایبار 0 - بارسلونا 2

ویدئو خلاصه بازیها و گلها

اخبار ورزشی

جدول و نتایج دسته دو اسپانیا|سایت توپ 90

Loading ....

برنامه بازیها

اسپانیا - دسته دو

شنبه, 28 بهمن 1396
پایان
اوساسونا
0 - 0
ریئوس
پایان
الکورکون
1 - 1
تنريف
پایان
رئال اویئدو
0 - 0
الباسته
22:31
لورکا
v
خیخون
23:00
خیمناستیک
v
زاراگوزا
یکشنبه, 29 بهمن 1396
14:30
سويا اتلتیکو
v
المريا
18:30
کوردوبا
v
گرانادا
20:30
لئونسا
v
رايو وايکانو
20:30
نومانسيا
v
کادیز
22:30
لوگو
v
بارسلونا B
جمعه, 4 اسفند 1396
23:30
خیخون
v
اوساسونا
شنبه, 5 اسفند 1396
18:30
بارسلونا B
v
خیمناستیک
20:30
المريا
v
لئونسا
20:30
رايو وايکانو
v
هوئسکا
22:30
کادیز
v
لورکا
یکشنبه, 6 اسفند 1396
14:30
کوردوبا
v
وایادولید
18:30
زاراگوزا
v
رئال اویئدو
20:30
الباسته
v
نومانسيا
20:30
گرانادا
v
الکورکون
20:30
ریئوس
v
سويا اتلتیکو
22:30
تنريف
v
لوگو
جمعه, 11 اسفند 1396
23:30
رئال اویئدو
v
بارسلونا B
شنبه, 12 اسفند 1396
18:30
نومانسيا
v
زاراگوزا
20:30
لئونسا
v
ریئوس
20:30
اوساسونا
v
کادیز
22:30
لوگو
v
گرانادا
یکشنبه, 13 اسفند 1396
14:30
لورکا
v
الباسته
18:30
خیمناستیک
v
تنريف
20:30
الکورکون
v
کوردوبا
20:30
سويا اتلتیکو
v
خیخون
20:30
وایادولید
v
رايو وايکانو
22:30
هوئسکا
v
المريا
یکشنبه, 20 اسفند 1396
19:30
الباسته
v
اوساسونا
19:30
الکورکون
v
وایادولید
19:30
المريا
v
رايو وايکانو
19:30
بارسلونا B
v
نومانسيا
19:30
کادیز
v
سويا اتلتیکو
19:30
کوردوبا
v
لوگو
19:30
گرانادا
v
خیمناستیک
19:30
ریئوس
v
هوئسکا
19:30
خیخون
v
لئونسا
19:30
تنريف
v
رئال اویئدو
19:30
زاراگوزا
v
لورکا
یکشنبه, 27 اسفند 1396
19:30
خیمناستیک
v
کوردوبا
19:30
هوئسکا
v
خیخون
19:30
لئونسا
v
کادیز
19:30
لورکا
v
بارسلونا B
19:30
لوگو
v
الکورکون
19:30
نومانسيا
v
تنريف
19:30
اوساسونا
v
زاراگوزا
19:30
رايو وايکانو
v
ریئوس
19:30
رئال اویئدو
v
گرانادا
19:30
سويا اتلتیکو
v
الباسته
19:30
وایادولید
v
المريا
یکشنبه, 5 فروردین 1397
19:30
الباسته
v
لئونسا
19:30
الکورکون
v
خیمناستیک
19:30
بارسلونا B
v
اوساسونا
19:30
کادیز
v
هوئسکا
19:30
کوردوبا
v
رئال اویئدو
19:30
گرانادا
v
نومانسيا
19:30
لوگو
v
وایادولید
19:30
ریئوس
v
المريا
19:30
خیخون
v
رايو وايکانو
19:30
تنريف
v
لورکا
19:30
زاراگوزا
v
سويا اتلتیکو
یکشنبه, 12 فروردین 1397
19:30
المريا
v
خیخون
19:30
خیمناستیک
v
لوگو
19:30
هوئسکا
v
الباسته
19:30
لئونسا
v
زاراگوزا
19:30
لورکا
v
گرانادا
19:30
نومانسيا
v
کوردوبا
19:30
اوساسونا
v
تنريف
19:30
رايو وايکانو
v
کادیز
19:30
رئال اویئدو
v
الکورکون
19:30
سويا اتلتیکو
v
بارسلونا B
19:30
وایادولید
v
ریئوس
یکشنبه, 19 فروردین 1397
19:30
الباسته
v
رايو وايکانو
19:30
الکورکون
v
نومانسيا
19:30
بارسلونا B
v
لئونسا
19:30
کادیز
v
المريا
19:30
کوردوبا
v
لورکا
19:30
خیمناستیک
v
وایادولید
19:30
گرانادا
v
اوساسونا
19:30
لوگو
v
رئال اویئدو
19:30
خیخون
v
ریئوس
19:30
تنريف
v
سويا اتلتیکو
19:30
زاراگوزا
v
هوئسکا
یکشنبه, 26 فروردین 1397
19:30
المريا
v
الباسته
19:30
هوئسکا
v
بارسلونا B
19:30
لئونسا
v
تنريف
19:30
لورکا
v
الکورکون
19:30
نومانسيا
v
لوگو
19:30
اوساسونا
v
کوردوبا
19:30
رايو وايکانو
v
زاراگوزا
19:30
رئال اویئدو
v
خیمناستیک
19:30
ریئوس
v
کادیز
19:30
سويا اتلتیکو
v
گرانادا
19:30
وایادولید
v
خیخون
یکشنبه, 2 اردیبهشت 1397
19:30
الباسته
v
ریئوس
19:30
الکورکون
v
اوساسونا
19:30
بارسلونا B
v
رايو وايکانو
19:30
کادیز
v
خیخون
19:30
کوردوبا
v
سويا اتلتیکو
19:30
خیمناستیک
v
نومانسيا
19:30
گرانادا
v
لئونسا
19:30
لوگو
v
لورکا
19:30
رئال اویئدو
v
وایادولید
19:30
تنريف
v
هوئسکا
19:30
زاراگوزا
v
المريا
یکشنبه, 9 اردیبهشت 1397
19:30
المريا
v
بارسلونا B
19:30
هوئسکا
v
گرانادا
19:30
لئونسا
v
کوردوبا
19:30
لورکا
v
خیمناستیک
19:30
نومانسيا
v
رئال اویئدو
19:30
اوساسونا
v
لوگو
19:30
رايو وايکانو
v
تنريف
19:30
ریئوس
v
زاراگوزا
19:30
سويا اتلتیکو
v
الکورکون
19:30
خیخون
v
الباسته
19:30
وایادولید
v
کادیز
یکشنبه, 16 اردیبهشت 1397
19:30
الباسته
v
کادیز
19:30
الکورکون
v
لئونسا
19:30
بارسلونا B
v
ریئوس
19:30
کوردوبا
v
هوئسکا
19:30
خیمناستیک
v
اوساسونا
19:30
گرانادا
v
رايو وايکانو
19:30
لوگو
v
سويا اتلتیکو
19:30
نومانسيا
v
وایادولید
19:30
رئال اویئدو
v
لورکا
19:30
تنريف
v
المريا
19:30
زاراگوزا
v
خیخون
یکشنبه, 23 اردیبهشت 1397
19:30
المريا
v
گرانادا
19:30
کادیز
v
زاراگوزا
19:30
هوئسکا
v
الکورکون
19:30
لئونسا
v
لوگو
19:30
لورکا
v
نومانسيا
19:30
اوساسونا
v
رئال اویئدو
19:30
رايو وايکانو
v
کوردوبا
19:30
ریئوس
v
تنريف
19:30
سويا اتلتیکو
v
خیمناستیک
19:30
خیخون
v
بارسلونا B
19:30
وایادولید
v
الباسته
یکشنبه, 30 اردیبهشت 1397
19:30
الکورکون
v
رايو وايکانو
19:30
بارسلونا B
v
کادیز
19:30
کوردوبا
v
المريا
19:30
خیمناستیک
v
لئونسا
19:30
گرانادا
v
ریئوس
19:30
لورکا
v
وایادولید
19:30
لوگو
v
هوئسکا
19:30
نومانسيا
v
اوساسونا
19:30
رئال اویئدو
v
سويا اتلتیکو
19:30
تنريف
v
خیخون
19:30
زاراگوزا
v
الباسته
یکشنبه, 6 خرداد 1397
19:30
الباسته
v
بارسلونا B
19:30
المريا
v
الکورکون
19:30
کادیز
v
تنريف
19:30
هوئسکا
v
خیمناستیک
19:30
لئونسا
v
رئال اویئدو
19:30
اوساسونا
v
لورکا
19:30
رايو وايکانو
v
لوگو
19:30
ریئوس
v
کوردوبا
19:30
سويا اتلتیکو
v
نومانسيا
19:30
خیخون
v
گرانادا
19:30
زاراگوزا
v
وایادولید
یکشنبه, 13 خرداد 1397
19:30
الکورکون
v
ریئوس
19:30
بارسلونا B
v
زاراگوزا
19:30
کوردوبا
v
خیخون
19:30
خیمناستیک
v
رايو وايکانو
19:30
گرانادا
v
کادیز
19:30
لورکا
v
سويا اتلتیکو
19:30
لوگو
v
المريا
19:30
نومانسيا
v
لئونسا
19:30
رئال اویئدو
v
هوئسکا
19:30
تنريف
v
الباسته
19:30
وایادولید
v
اوساسونا