مرجع دانشجویان و مهندسان عمران - سیویلان

گیشـه مطبوعات ورزشی

هدف - 23 آذر 1396

ویدئـــوهـای ورزشی

خلاصه بازی الجزیره 1 - رئال مادرید 2

ویدئو خلاصه بازیها و گلها

اخبار ورزشی

جدول و نتایج دسته دو اسپانیا|سایت توپ 90

Loading ....

برنامه بازیها

اسپانیا - دسته دو

جمعه, 24 آذر 1396
23:30
کادیز
v
بارسلونا B
شنبه, 25 آذر 1396
18:30
اوساسونا
v
نومانسيا
20:30
ریئوس
v
گرانادا
20:30
وایادولید
v
لورکا
22:30
المريا
v
کوردوبا
23:00
الباسته
v
زاراگوزا
یکشنبه, 26 آذر 1396
14:30
سويا اتلتیکو
v
رئال اویئدو
18:30
هوئسکا
v
لوگو
20:30
لئونسا
v
خیمناستیک
20:30
خیخون
v
تنريف
22:30
رايو وايکانو
v
الکورکون
سه شنبه, 28 آذر 1396
22:30
بارسلونا B
v
الباسته
23:30
وایادولید
v
زاراگوزا
چهارشنبه, 29 آذر 1396
22:30
لورکا
v
اوساسونا
23:30
کوردوبا
v
ریئوس
23:30
گرانادا
v
خیخون
پنجشنبه, 30 آذر 1396
22:30
نومانسيا
v
سويا اتلتیکو
23:30
تنريف
v
کادیز
جمعه, 1 دی 1396
22:30
لوگو
v
رايو وايکانو
23:30
الکورکون
v
المريا
شنبه, 2 دی 1396
18:30
خیمناستیک
v
هوئسکا
20:30
رئال اویئدو
v
لئونسا
یکشنبه, 17 دی 1396
19:30
الباسته
v
تنريف
19:30
المريا
v
لوگو
19:30
کادیز
v
گرانادا
19:30
هوئسکا
v
رئال اویئدو
19:30
لئونسا
v
نومانسيا
19:30
اوساسونا
v
وایادولید
19:30
رايو وايکانو
v
خیمناستیک
19:30
ریئوس
v
الکورکون
19:30
سويا اتلتیکو
v
لورکا
19:30
خیخون
v
کوردوبا
19:30
زاراگوزا
v
بارسلونا B
یکشنبه, 24 دی 1396
19:30
الباسته
v
گرانادا
19:30
المريا
v
خیمناستیک
19:30
بارسلونا B
v
وایادولید
19:30
کادیز
v
کوردوبا
19:30
هوئسکا
v
نومانسيا
19:30
لئونسا
v
لورکا
19:30
رايو وايکانو
v
رئال اویئدو
19:30
ریئوس
v
لوگو
19:30
سويا اتلتیکو
v
اوساسونا
19:30
خیخون
v
الکورکون
19:30
زاراگوزا
v
تنريف
یکشنبه, 1 بهمن 1396
19:30
الکورکون
v
کادیز
19:30
کوردوبا
v
الباسته
19:30
خیمناستیک
v
ریئوس
19:30
گرانادا
v
زاراگوزا
19:30
لورکا
v
هوئسکا
19:30
لوگو
v
خیخون
19:30
نومانسيا
v
رايو وايکانو
19:30
اوساسونا
v
لئونسا
19:30
رئال اویئدو
v
المريا
19:30
تنريف
v
بارسلونا B
19:30
وایادولید
v
سويا اتلتیکو
یکشنبه, 8 بهمن 1396
19:30
الباسته
v
الکورکون
19:30
المريا
v
نومانسيا
19:30
بارسلونا B
v
گرانادا
19:30
کادیز
v
لوگو
19:30
هوئسکا
v
اوساسونا
19:30
لئونسا
v
سويا اتلتیکو
19:30
رايو وايکانو
v
لورکا
19:30
ریئوس
v
رئال اویئدو
19:30
خیخون
v
خیمناستیک
19:30
تنريف
v
وایادولید
19:30
زاراگوزا
v
کوردوبا
یکشنبه, 15 بهمن 1396
19:30
الکورکون
v
زاراگوزا
19:30
کوردوبا
v
بارسلونا B
19:30
خیمناستیک
v
کادیز
19:30
گرانادا
v
تنريف
19:30
لورکا
v
المريا
19:30
لوگو
v
الباسته
19:30
نومانسيا
v
ریئوس
19:30
اوساسونا
v
رايو وايکانو
19:30
رئال اویئدو
v
خیخون
19:30
سويا اتلتیکو
v
هوئسکا
19:30
وایادولید
v
لئونسا
یکشنبه, 22 بهمن 1396
19:30
الباسته
v
خیمناستیک
19:30
المريا
v
اوساسونا
19:30
بارسلونا B
v
الکورکون
19:30
کادیز
v
رئال اویئدو
19:30
گرانادا
v
وایادولید
19:30
هوئسکا
v
لئونسا
19:30
رايو وايکانو
v
سويا اتلتیکو
19:30
ریئوس
v
لورکا
19:30
خیخون
v
نومانسيا
19:30
تنريف
v
کوردوبا
19:30
زاراگوزا
v
لوگو
یکشنبه, 29 بهمن 1396
19:30
الکورکون
v
تنريف
19:30
کوردوبا
v
گرانادا
19:30
خیمناستیک
v
زاراگوزا
19:30
لئونسا
v
رايو وايکانو
19:30
لورکا
v
خیخون
19:30
لوگو
v
بارسلونا B
19:30
نومانسيا
v
کادیز
19:30
اوساسونا
v
ریئوس
19:30
رئال اویئدو
v
الباسته
19:30
سويا اتلتیکو
v
المريا
19:30
وایادولید
v
هوئسکا
یکشنبه, 6 اسفند 1396
19:30
الباسته
v
نومانسيا
19:30
المريا
v
لئونسا
19:30
بارسلونا B
v
خیمناستیک
19:30
کادیز
v
لورکا
19:30
کوردوبا
v
وایادولید
19:30
گرانادا
v
الکورکون
19:30
رايو وايکانو
v
هوئسکا
19:30
ریئوس
v
سويا اتلتیکو
19:30
خیخون
v
اوساسونا
19:30
تنريف
v
لوگو
19:30
زاراگوزا
v
رئال اویئدو
یکشنبه, 13 اسفند 1396
19:30
الکورکون
v
کوردوبا
19:30
خیمناستیک
v
تنريف
19:30
هوئسکا
v
المريا
19:30
لئونسا
v
ریئوس
19:30
لورکا
v
الباسته
19:30
لوگو
v
گرانادا
19:30
نومانسيا
v
زاراگوزا
19:30
اوساسونا
v
کادیز
19:30
رئال اویئدو
v
بارسلونا B
19:30
سويا اتلتیکو
v
خیخون
19:30
وایادولید
v
رايو وايکانو
یکشنبه, 20 اسفند 1396
19:30
الباسته
v
اوساسونا
19:30
الکورکون
v
وایادولید
19:30
المريا
v
رايو وايکانو
19:30
بارسلونا B
v
نومانسيا
19:30
کادیز
v
سويا اتلتیکو
19:30
کوردوبا
v
لوگو
19:30
گرانادا
v
خیمناستیک
19:30
ریئوس
v
هوئسکا
19:30
خیخون
v
لئونسا
19:30
تنريف
v
رئال اویئدو
19:30
زاراگوزا
v
لورکا
یکشنبه, 27 اسفند 1396
19:30
خیمناستیک
v
کوردوبا
19:30
هوئسکا
v
خیخون
19:30
لئونسا
v
کادیز
19:30
لورکا
v
بارسلونا B
19:30
لوگو
v
الکورکون
19:30
نومانسيا
v
تنريف
19:30
اوساسونا
v
زاراگوزا
19:30
رايو وايکانو
v
ریئوس
19:30
رئال اویئدو
v
گرانادا
19:30
سويا اتلتیکو
v
الباسته
19:30
وایادولید
v
المريا
یکشنبه, 5 فروردین 1397
19:30
الباسته
v
لئونسا
19:30
الکورکون
v
خیمناستیک
19:30
بارسلونا B
v
اوساسونا
19:30
کادیز
v
هوئسکا
19:30
کوردوبا
v
رئال اویئدو
19:30
گرانادا
v
نومانسيا
19:30
لوگو
v
وایادولید
19:30
ریئوس
v
المريا
19:30
خیخون
v
رايو وايکانو
19:30
تنريف
v
لورکا
19:30
زاراگوزا
v
سويا اتلتیکو
یکشنبه, 12 فروردین 1397
19:30
المريا
v
خیخون
19:30
خیمناستیک
v
لوگو
19:30
هوئسکا
v
الباسته
19:30
لئونسا
v
زاراگوزا
19:30
لورکا
v
گرانادا
19:30
نومانسيا
v
کوردوبا
19:30
اوساسونا
v
تنريف
19:30
رايو وايکانو
v
کادیز
19:30
رئال اویئدو
v
الکورکون
19:30
سويا اتلتیکو
v
بارسلونا B
19:30
وایادولید
v
ریئوس
یکشنبه, 19 فروردین 1397
19:30
الباسته
v
رايو وايکانو
19:30
الکورکون
v
نومانسيا
19:30
بارسلونا B
v
لئونسا
19:30
کادیز
v
المريا
19:30
کوردوبا
v
لورکا
19:30
خیمناستیک
v
وایادولید
19:30
گرانادا
v
اوساسونا
19:30
لوگو
v
رئال اویئدو
19:30
خیخون
v
ریئوس
19:30
تنريف
v
سويا اتلتیکو
19:30
زاراگوزا
v
هوئسکا
یکشنبه, 26 فروردین 1397
19:30
المريا
v
الباسته
19:30
هوئسکا
v
بارسلونا B
19:30
لئونسا
v
تنريف
19:30
لورکا
v
الکورکون
19:30
نومانسيا
v
لوگو
19:30
اوساسونا
v
کوردوبا
19:30
رايو وايکانو
v
زاراگوزا
19:30
رئال اویئدو
v
خیمناستیک
19:30
ریئوس
v
کادیز
19:30
سويا اتلتیکو
v
گرانادا
19:30
وایادولید
v
خیخون
یکشنبه, 2 اردیبهشت 1397
19:30
الباسته
v
ریئوس
19:30
الکورکون
v
اوساسونا
19:30
بارسلونا B
v
رايو وايکانو
19:30
کادیز
v
خیخون
19:30
کوردوبا
v
سويا اتلتیکو
19:30
خیمناستیک
v
نومانسيا
19:30
گرانادا
v
لئونسا
19:30
لوگو
v
لورکا
19:30
رئال اویئدو
v
وایادولید
19:30
تنريف
v
هوئسکا
19:30
زاراگوزا
v
المريا
یکشنبه, 9 اردیبهشت 1397
19:30
المريا
v
بارسلونا B
19:30
هوئسکا
v
گرانادا
19:30
لئونسا
v
کوردوبا
19:30
لورکا
v
خیمناستیک
19:30
نومانسيا
v
رئال اویئدو
19:30
اوساسونا
v
لوگو
19:30
رايو وايکانو
v
تنريف
19:30
ریئوس
v
زاراگوزا
19:30
سويا اتلتیکو
v
الکورکون
19:30
خیخون
v
الباسته
19:30
وایادولید
v
کادیز
یکشنبه, 16 اردیبهشت 1397
19:30
الباسته
v
کادیز
19:30
الکورکون
v
لئونسا
19:30
بارسلونا B
v
ریئوس
19:30
کوردوبا
v
هوئسکا
19:30
خیمناستیک
v
اوساسونا
19:30
گرانادا
v
رايو وايکانو
19:30
لوگو
v
سويا اتلتیکو
19:30
نومانسيا
v
وایادولید
19:30
رئال اویئدو
v
لورکا
19:30
تنريف
v
المريا
19:30
زاراگوزا
v
خیخون
یکشنبه, 23 اردیبهشت 1397
19:30
المريا
v
گرانادا
19:30
کادیز
v
زاراگوزا
19:30
هوئسکا
v
الکورکون
19:30
لئونسا
v
لوگو
19:30
لورکا
v
نومانسيا
19:30
اوساسونا
v
رئال اویئدو
19:30
رايو وايکانو
v
کوردوبا
19:30
ریئوس
v
تنريف
19:30
سويا اتلتیکو
v
خیمناستیک
19:30
خیخون
v
بارسلونا B
19:30
وایادولید
v
الباسته
یکشنبه, 30 اردیبهشت 1397
19:30
الکورکون
v
رايو وايکانو
19:30
بارسلونا B
v
کادیز
19:30
کوردوبا
v
المريا
19:30
خیمناستیک
v
لئونسا
19:30
گرانادا
v
ریئوس
19:30
لورکا
v
وایادولید
19:30
لوگو
v
هوئسکا
19:30
نومانسيا
v
اوساسونا
19:30
رئال اویئدو
v
سويا اتلتیکو
19:30
تنريف
v
خیخون
19:30
زاراگوزا
v
الباسته
یکشنبه, 6 خرداد 1397
19:30
الباسته
v
بارسلونا B
19:30
المريا
v
الکورکون
19:30
کادیز
v
تنريف
19:30
هوئسکا
v
خیمناستیک
19:30
لئونسا
v
رئال اویئدو
19:30
اوساسونا
v
لورکا
19:30
رايو وايکانو
v
لوگو
19:30
ریئوس
v
کوردوبا
19:30
سويا اتلتیکو
v
نومانسيا
19:30
خیخون
v
گرانادا
19:30
زاراگوزا
v
وایادولید
یکشنبه, 13 خرداد 1397
19:30
الکورکون
v
ریئوس
19:30
بارسلونا B
v
زاراگوزا
19:30
کوردوبا
v
خیخون
19:30
خیمناستیک
v
رايو وايکانو
19:30
گرانادا
v
کادیز
19:30
لورکا
v
سويا اتلتیکو
19:30
لوگو
v
المريا
19:30
نومانسيا
v
لئونسا
19:30
رئال اویئدو
v
هوئسکا
19:30
تنريف
v
الباسته
19:30
وایادولید
v
اوساسونا