مرجع دانشجویان و مهندسان عمران - سیویلان

گیشـه مطبوعات ورزشی

نود - 25 مهر 1396

ویدئـــوهـای ورزشی

خلاصه بازی بارسلونا 3_1 المپیاکوس

ویدئو خلاصه بازیها و گلها

اخبار ورزشی

جدول و نتایج لیگ برتر لهستان|سایت توپ 90

Loading ....

برنامه بازیها

لهستان - لیگ برتر

جمعه, 28 مهر 1396
19:30
زاگلبی لوبین
v
پیاست
22:00
گورنیک زابژه
v
کرونا کیلتس
شنبه, 29 مهر 1396
17:00
نووی شادز
v
کراکوویا
19:30
پوگون سزین
v
ترمالیسا
22:00
لخیا گدانسک
v
لخ پوزنان
یکشنبه, 30 مهر 1396
17:00
آرکا گدینا
v
یاگیلونیا بیالیستوک
19:30
ویسلا کراکوف
v
لژیا ورشو
دوشنبه, 1 آبان 1396
19:30
ویسلا پوتسک
v
اسلاسک وروچلاو
جمعه, 5 آبان 1396
19:30
اسلاسک وروچلاو
v
پوگون سزین
22:00
لخ پوزنان
v
ویسلا کراکوف
شنبه, 6 آبان 1396
17:00
پیاست
v
ویسلا پوتسک
19:30
کراکوویا
v
ترمالیسا
22:00
نووی شادز
v
گورنیک زابژه
یکشنبه, 7 آبان 1396
17:00
یاگیلونیا بیالیستوک
v
زاگلبی لوبین
19:30
لژیا ورشو
v
آرکا گدینا
دوشنبه, 8 آبان 1396
19:30
لخیا گدانسک
v
کرونا کیلتس
جمعه, 12 آبان 1396
19:30
کرونا کیلتس
v
اسلاسک وروچلاو
22:00
آرکا گدینا
v
لخیا گدانسک
شنبه, 13 آبان 1396
17:00
ویسلا پوتسک
v
یاگیلونیا بیالیستوک
19:30
ویسلا کراکوف
v
نووی شادز
22:00
گورنیک زابژه
v
لخ پوزنان
یکشنبه, 14 آبان 1396
17:00
ترمالیسا
v
پیاست
17:00
زاگلبی لوبین
v
کراکوویا
19:30
پوگون سزین
v
لژیا ورشو
جمعه, 26 آبان 1396
19:30
یاگیلونیا بیالیستوک
v
ترمالیسا
22:00
ویسلا کراکوف
v
پوگون سزین
شنبه, 27 آبان 1396
17:00
پیاست
v
کراکوویا
19:30
نووی شادز
v
لخ پوزنان
22:00
لخیا گدانسک
v
ویسلا پوتسک
یکشنبه, 28 آبان 1396
17:00
اسلاسک وروچلاو
v
آرکا گدینا
19:30
لژیا ورشو
v
گورنیک زابژه
دوشنبه, 29 آبان 1396
19:30
زاگلبی لوبین
v
کرونا کیلتس
شنبه, 4 آذر 1396
19:30
آرکا گدینا
v
نووی شادز
19:30
کراکوویا
v
لخیا گدانسک
19:30
گورنیک زابژه
v
یاگیلونیا بیالیستوک
19:30
کرونا کیلتس
v
لژیا ورشو
19:30
لخ پوزنان
v
ویسلا پوتسک
19:30
پوگون سزین
v
پیاست
19:30
اسلاسک وروچلاو
v
زاگلبی لوبین
19:30
ترمالیسا
v
ویسلا کراکوف
شنبه, 11 آذر 1396
19:30
کراکوویا
v
کرونا کیلتس
19:30
یاگیلونیا بیالیستوک
v
پوگون سزین
19:30
لخیا گدانسک
v
اسلاسک وروچلاو
19:30
پیاست
v
لخ پوزنان
19:30
نووی شادز
v
لژیا ورشو
19:30
ویسلا کراکوف
v
گورنیک زابژه
19:30
ویسلا پوتسک
v
آرکا گدینا
19:30
زاگلبی لوبین
v
ترمالیسا
شنبه, 18 آذر 1396
19:30
گورنیک زابژه
v
لخیا گدانسک
19:30
کرونا کیلتس
v
آرکا گدینا
19:30
لخ پوزنان
v
کراکوویا
19:30
لژیا ورشو
v
ترمالیسا
19:30
پوگون سزین
v
زاگلبی لوبین
19:30
نووی شادز
v
یاگیلونیا بیالیستوک
19:30
اسلاسک وروچلاو
v
پیاست
19:30
ویسلا کراکوف
v
ویسلا پوتسک
چهارشنبه, 22 آذر 1396
19:30
آرکا گدینا
v
گورنیک زابژه
19:30
کراکوویا
v
ویسلا کراکوف
19:30
یاگیلونیا بیالیستوک
v
کرونا کیلتس
19:30
لخیا گدانسک
v
پوگون سزین
19:30
پیاست
v
لژیا ورشو
19:30
ترمالیسا
v
اسلاسک وروچلاو
19:30
ویسلا پوتسک
v
نووی شادز
19:30
زاگلبی لوبین
v
لخ پوزنان
شنبه, 25 آذر 1396
19:30
گورنیک زابژه
v
کراکوویا
19:30
کرونا کیلتس
v
پیاست
19:30
لخ پوزنان
v
ترمالیسا
19:30
لژیا ورشو
v
ویسلا پوتسک
19:30
پوگون سزین
v
آرکا گدینا
19:30
نووی شادز
v
لخیا گدانسک
19:30
اسلاسک وروچلاو
v
یاگیلونیا بیالیستوک
19:30
ویسلا کراکوف
v
زاگلبی لوبین
شنبه, 21 بهمن 1396
19:30
آرکا گدینا
v
لخ پوزنان
19:30
کراکوویا
v
اسلاسک وروچلاو
19:30
لخیا گدانسک
v
ویسلا کراکوف
19:30
پیاست
v
یاگیلونیا بیالیستوک
19:30
پوگون سزین
v
نووی شادز
19:30
ترمالیسا
v
کرونا کیلتس
19:30
ویسلا پوتسک
v
گورنیک زابژه
19:30
زاگلبی لوبین
v
لژیا ورشو
شنبه, 28 بهمن 1396
19:30
گورنیک زابژه
v
ترمالیسا
19:30
یاگیلونیا بیالیستوک
v
کراکوویا
19:30
لخ پوزنان
v
پوگون سزین
19:30
لخیا گدانسک
v
پیاست
19:30
لژیا ورشو
v
اسلاسک وروچلاو
19:30
نووی شادز
v
کرونا کیلتس
19:30
ویسلا کراکوف
v
آرکا گدینا
19:30
ویسلا پوتسک
v
زاگلبی لوبین
شنبه, 5 اسفند 1396
19:30
کراکوویا
v
لژیا ورشو
19:30
یاگیلونیا بیالیستوک
v
لخیا گدانسک
19:30
کرونا کیلتس
v
لخ پوزنان
19:30
پیاست
v
ویسلا کراکوف
19:30
پوگون سزین
v
ویسلا پوتسک
19:30
اسلاسک وروچلاو
v
گورنیک زابژه
19:30
ترمالیسا
v
نووی شادز
19:30
زاگلبی لوبین
v
آرکا گدینا
چهارشنبه, 9 اسفند 1396
19:30
آرکا گدینا
v
پیاست
19:30
گورنیک زابژه
v
پوگون سزین
19:30
لخ پوزنان
v
اسلاسک وروچلاو
19:30
لخیا گدانسک
v
ترمالیسا
19:30
لژیا ورشو
v
یاگیلونیا بیالیستوک
19:30
نووی شادز
v
زاگلبی لوبین
19:30
ویسلا کراکوف
v
کرونا کیلتس
19:30
ویسلا پوتسک
v
کراکوویا
شنبه, 12 اسفند 1396
19:30
کراکوویا
v
آرکا گدینا
19:30
یاگیلونیا بیالیستوک
v
ویسلا کراکوف
19:30
کرونا کیلتس
v
پوگون سزین
19:30
لژیا ورشو
v
لخ پوزنان
19:30
پیاست
v
گورنیک زابژه
19:30
اسلاسک وروچلاو
v
نووی شادز
19:30
ترمالیسا
v
ویسلا پوتسک
19:30
زاگلبی لوبین
v
لخیا گدانسک
شنبه, 19 اسفند 1396
19:30
آرکا گدینا
v
ترمالیسا
19:30
گورنیک زابژه
v
زاگلبی لوبین
19:30
لخ پوزنان
v
یاگیلونیا بیالیستوک
19:30
لخیا گدانسک
v
لژیا ورشو
19:30
پوگون سزین
v
کراکوویا
19:30
نووی شادز
v
پیاست
19:30
ویسلا کراکوف
v
اسلاسک وروچلاو
19:30
ویسلا پوتسک
v
کرونا کیلتس
شنبه, 26 اسفند 1396
19:30
کراکوویا
v
نووی شادز
19:30
یاگیلونیا بیالیستوک
v
آرکا گدینا
19:30
کرونا کیلتس
v
گورنیک زابژه
19:30
لخ پوزنان
v
لخیا گدانسک
19:30
لژیا ورشو
v
ویسلا کراکوف
19:30
پیاست
v
زاگلبی لوبین
19:30
اسلاسک وروچلاو
v
ویسلا پوتسک
19:30
ترمالیسا
v
پوگون سزین
شنبه, 11 فروردین 1397
19:30
آرکا گدینا
v
لژیا ورشو
19:30
گورنیک زابژه
v
نووی شادز
19:30
کرونا کیلتس
v
لخیا گدانسک
19:30
پوگون سزین
v
اسلاسک وروچلاو
19:30
ترمالیسا
v
کراکوویا
19:30
ویسلا کراکوف
v
لخ پوزنان
19:30
ویسلا پوتسک
v
پیاست
19:30
زاگلبی لوبین
v
یاگیلونیا بیالیستوک
شنبه, 18 فروردین 1397
19:30
کراکوویا
v
زاگلبی لوبین
19:30
یاگیلونیا بیالیستوک
v
ویسلا پوتسک
19:30
لخ پوزنان
v
گورنیک زابژه
19:30
لخیا گدانسک
v
آرکا گدینا
19:30
لژیا ورشو
v
پوگون سزین
19:30
پیاست
v
ترمالیسا
19:30
نووی شادز
v
ویسلا کراکوف
19:30
اسلاسک وروچلاو
v
کرونا کیلتس