مرجع دانشجویان و مهندسان عمران - سیویلان

گیشـه مطبوعات ورزشی

گل - 24 اسفند 1396

ویدئـــوهـای ورزشی

خلاصه بازی کلیو لند کاوالیرز 105 - پرتلند 113

ویدئو خلاصه بازیها و گلها

اخبار ورزشی

جدول و نتایج کی لیگ کره جنوبی|سایت توپ 90

Loading ....

برنامه بازیها

کره جنوبی - کی لیگ

شنبه, 26 اسفند 1396
08:30
گانگون
v
سانگجو سانگمو
08:30
اینچئون یونایتد
v
دایگو
10:30
جئونام دراگونز
v
جئونگنام
یکشنبه, 27 اسفند 1396
08:30
جونبوک
v
اف سی سئول
08:30
اولسان هیوندای
v
ججو یونایتد
10:30
ساوان بلووینگز
v
پوهانگ استیلرز
شنبه, 11 فروردین 1397
09:30
ججو یونایتد
v
ساوان بلووینگز
09:30
پوهانگ استیلرز
v
اولسان هیوندای
11:30
دایگو
v
جئونام دراگونز
11:30
جونبوک
v
سانگجو سانگمو
یکشنبه, 12 فروردین 1397
09:30
اف سی سئول
v
اینچئون یونایتد
11:30
گانگون
v
جئونگنام
شنبه, 18 فروردین 1397
09:30
اینچئون یونایتد
v
جئونام دراگونز
11:30
جئونگنام
v
دایگو
یکشنبه, 19 فروردین 1397
09:30
پوهانگ استیلرز
v
جونبوک
09:30
ساوان بلووینگز
v
اف سی سئول
11:30
ججو یونایتد
v
سانگجو سانگمو
11:30
اولسان هیوندای
v
گانگون
چهارشنبه, 22 فروردین 1397
15:00
دایگو
v
اولسان هیوندای
15:00
اف سی سئول
v
پوهانگ استیلرز
15:00
جئونگنام
v
جونبوک
15:00
اینچئون یونایتد
v
سانگجو سانگمو
15:00
جئونام دراگونز
v
ججو یونایتد
15:30
گانگون
v
ساوان بلووینگز
شنبه, 25 فروردین 1397
09:30
ساوان بلووینگز
v
سانگجو سانگمو
09:30
اولسان هیوندای
v
اف سی سئول
11:30
ججو یونایتد
v
اینچئون یونایتد
11:30
جونبوک
v
جئونام دراگونز
یکشنبه, 26 فروردین 1397
09:30
دایگو
v
گانگون
11:30
پوهانگ استیلرز
v
جئونگنام
شنبه, 1 اردیبهشت 1397
09:30
اف سی سئول
v
دایگو
09:30
جئونام دراگونز
v
گانگون
11:30
پوهانگ استیلرز
v
سانگجو سانگمو
یکشنبه, 2 اردیبهشت 1397
09:30
ججو یونایتد
v
جونبوک
11:30
جئونگنام
v
اولسان هیوندای
11:30
اینچئون یونایتد
v
ساوان بلووینگز
چهارشنبه, 5 اردیبهشت 1397
15:00
دایگو
v
سانگجو سانگمو
15:00
جئونام دراگونز
v
اف سی سئول
15:00
پوهانگ استیلرز
v
ججو یونایتد
15:00
ساوان بلووینگز
v
جئونگنام
15:00
اولسان هیوندای
v
اینچئون یونایتد
15:30
گانگون
v
جونبوک
شنبه, 8 اردیبهشت 1397
09:30
دایگو
v
ججو یونایتد
11:30
اف سی سئول
v
سانگجو سانگمو
11:30
اولسان هیوندای
v
جئونام دراگونز
یکشنبه, 9 اردیبهشت 1397
09:30
جونبوک
v
ساوان بلووینگز
11:30
گانگون
v
پوهانگ استیلرز
11:30
اینچئون یونایتد
v
جئونگنام
چهارشنبه, 12 اردیبهشت 1397
15:00
جئونگنام
v
اف سی سئول
15:00
ججو یونایتد
v
گانگون
15:00
جونبوک
v
دایگو
15:00
پوهانگ استیلرز
v
اینچئون یونایتد
15:00
سانگجو سانگمو
v
جئونام دراگونز
15:00
ساوان بلووینگز
v
اولسان هیوندای
شنبه, 15 اردیبهشت 1397
09:30
دایگو
v
جئونگنام
09:30
اینچئون یونایتد
v
ججو یونایتد
09:30
جئونام دراگونز
v
جونبوک
09:30
اولسان هیوندای
v
پوهانگ استیلرز
11:30
اف سی سئول
v
ساوان بلووینگز
11:30
سانگجو سانگمو
v
گانگون
شنبه, 22 اردیبهشت 1397
09:30
گانگون
v
اف سی سئول
09:30
جونبوک
v
پوهانگ استیلرز
11:30
ججو یونایتد
v
جئونام دراگونز
یکشنبه, 23 اردیبهشت 1397
09:30
سانگجو سانگمو
v
اینچئون یونایتد
11:30
ساوان بلووینگز
v
دایگو
11:30
اولسان هیوندای
v
جئونگنام
شنبه, 29 اردیبهشت 1397
09:30
جئونگنام
v
گانگون
11:30
جئونام دراگونز
v
دایگو
یکشنبه, 30 اردیبهشت 1397
09:30
اینچئون یونایتد
v
اولسان هیوندای
09:30
سانگجو سانگمو
v
ججو یونایتد
11:30
اف سی سئول
v
جونبوک
11:30
پوهانگ استیلرز
v
ساوان بلووینگز
شنبه, 16 تیر 1397
14:30
جئونگنام
v
پوهانگ استیلرز
14:30
جونبوک
v
اینچئون یونایتد
14:30
ساوان بلووینگز
v
ججو یونایتد
یکشنبه, 17 تیر 1397
14:30
دایگو
v
اف سی سئول
14:30
گانگون
v
جئونام دراگونز
15:00
سانگجو سانگمو
v
اولسان هیوندای
چهارشنبه, 20 تیر 1397
15:00
اینچئون یونایتد
v
گانگون
15:00
ججو یونایتد
v
جئونگنام
15:00
جئونام دراگونز
v
ساوان بلووینگز
15:00
پوهانگ استیلرز
v
اف سی سئول
15:00
سانگجو سانگمو
v
دایگو
15:00
اولسان هیوندای
v
جونبوک
شنبه, 23 تیر 1397
14:30
جئونگنام
v
اینچئون یونایتد
14:30
جئونام دراگونز
v
سانگجو سانگمو
14:30
ساوان بلووینگز
v
جونبوک
یکشنبه, 24 تیر 1397
14:30
اف سی سئول
v
اولسان هیوندای
14:30
ججو یونایتد
v
دایگو
14:30
پوهانگ استیلرز
v
گانگون
چهارشنبه, 27 تیر 1397
15:00
دایگو
v
پوهانگ استیلرز
15:00
اف سی سئول
v
جئونام دراگونز
15:00
جونبوک
v
ججو یونایتد
15:00
سانگجو سانگمو
v
جئونگنام
15:00
ساوان بلووینگز
v
اینچئون یونایتد
15:30
گانگون
v
اولسان هیوندای
شنبه, 30 تیر 1397
14:30
جئونگنام
v
ساوان بلووینگز
14:30
پوهانگ استیلرز
v
جئونام دراگونز
15:30
گانگون
v
ججو یونایتد
یکشنبه, 31 تیر 1397
13:30
اینچئون یونایتد
v
اف سی سئول
14:30
اولسان هیوندای
v
دایگو
15:00
سانگجو سانگمو
v
جونبوک
شنبه, 6 مرداد 1397
14:30
اف سی سئول
v
جئونگنام
14:30
جئونام دراگونز
v
اینچئون یونایتد
15:00
سانگجو سانگمو
v
پوهانگ استیلرز
یکشنبه, 7 مرداد 1397
14:30
دایگو
v
جونبوک
14:30
ججو یونایتد
v
اولسان هیوندای
14:30
ساوان بلووینگز
v
گانگون
شنبه, 13 مرداد 1397
14:30
اف سی سئول
v
ججو یونایتد
14:30
اینچئون یونایتد
v
پوهانگ استیلرز
15:00
سانگجو سانگمو
v
ساوان بلووینگز
یکشنبه, 14 مرداد 1397
14:30
گانگون
v
دایگو
14:30
جونبوک
v
جئونگنام
14:30
جئونام دراگونز
v
اولسان هیوندای
شنبه, 20 مرداد 1397
14:30
دایگو
v
اینچئون یونایتد
14:30
ججو یونایتد
v
پوهانگ استیلرز
14:30
جونبوک
v
گانگون
یکشنبه, 21 مرداد 1397
14:30
جئونگنام
v
جئونام دراگونز
14:30
اولسان هیوندای
v
ساوان بلووینگز
15:00
سانگجو سانگمو
v
اف سی سئول
چهارشنبه, 24 مرداد 1397
14:30
ججو یونایتد
v
دایگو
14:30
جئونام دراگونز
v
گانگون
14:30
پوهانگ استیلرز
v
جونبوک
14:30
ساوان بلووینگز
v
اف سی سئول
15:00
جئونگنام
v
اولسان هیوندای
15:00
اینچئون یونایتد
v
سانگجو سانگمو
شنبه, 27 مرداد 1397
14:30
دایگو
v
اولسان هیوندای
14:30
پوهانگ استیلرز
v
جئونگنام
15:00
سانگجو سانگمو
v
ججو یونایتد
یکشنبه, 28 مرداد 1397
14:30
اف سی سئول
v
جونبوک
14:30
گانگون
v
اینچئون یونایتد
14:30
جئونام دراگونز
v
ساوان بلووینگز
چهارشنبه, 31 مرداد 1397
15:00
اف سی سئول
v
پوهانگ استیلرز
15:00
جئونگنام
v
گانگون
15:00
اینچئون یونایتد
v
جئونام دراگونز
15:00
ججو یونایتد
v
ساوان بلووینگز
15:00
جونبوک
v
دایگو
15:00
اولسان هیوندای
v
سانگجو سانگمو
شنبه, 3 شهریور 1397
14:30
ججو یونایتد
v
اینچئون یونایتد
14:30
ساوان بلووینگز
v
جئونگنام
14:30
اولسان هیوندای
v
اف سی سئول
15:00
سانگجو سانگمو
v
جونبوک
یکشنبه, 4 شهریور 1397
14:30
دایگو
v
گانگون
14:30
جئونام دراگونز
v
پوهانگ استیلرز
شنبه, 10 شهریور 1397
15:00
سانگجو سانگمو
v
جئونام دراگونز
15:30
گانگون
v
اف سی سئول
یکشنبه, 11 شهریور 1397
13:30
اینچئون یونایتد
v
اولسان هیوندای
13:30
پوهانگ استیلرز
v
ججو یونایتد
14:30
دایگو
v
ساوان بلووینگز
14:30
جئونگنام
v
جونبوک
شنبه, 24 شهریور 1397
09:30
جونبوک
v
ججو یونایتد
09:30
اولسان هیوندای
v
پوهانگ استیلرز
11:30
اینچئون یونایتد
v
ساوان بلووینگز
یکشنبه, 25 شهریور 1397
09:30
جئونام دراگونز
v
جئونگنام
11:30
اف سی سئول
v
دایگو
11:30
گانگون
v
سانگجو سانگمو
شنبه, 31 شهریور 1397
09:30
جئونگنام
v
اف سی سئول
09:30
پوهانگ استیلرز
v
اینچئون یونایتد
11:30
سانگجو سانگمو
v
دایگو
یکشنبه, 1 مهر 1397
09:30
ججو یونایتد
v
گانگون
11:30
جئونام دراگونز
v
اولسان هیوندای
11:30
ساوان بلووینگز
v
جونبوک
چهارشنبه, 4 مهر 1397
09:30
دایگو
v
جئونگنام
09:30
گانگون
v
ساوان بلووینگز
09:30
سانگجو سانگمو
v
پوهانگ استیلرز
11:30
اف سی سئول
v
اینچئون یونایتد
11:30
جونبوک
v
جئونام دراگونز
11:30
اولسان هیوندای
v
ججو یونایتد
شنبه, 7 مهر 1397
09:30
ساوان بلووینگز
v
اولسان هیوندای
11:30
ججو یونایتد
v
جئونام دراگونز
11:30
جونبوک
v
گانگون
یکشنبه, 8 مهر 1397
09:30
اف سی سئول
v
سانگجو سانگمو
11:30
اینچئون یونایتد
v
جئونگنام
11:30
پوهانگ استیلرز
v
دایگو
شنبه, 14 مهر 1397
09:30
دایگو
v
اینچئون یونایتد
09:30
گانگون
v
پوهانگ استیلرز
11:30
جئونام دراگونز
v
اف سی سئول
یکشنبه, 15 مهر 1397
09:30
جئونگنام
v
ججو یونایتد
09:30
سانگجو سانگمو
v
ساوان بلووینگز
11:30
اولسان هیوندای
v
جونبوک
شنبه, 28 مهر 1397
09:30
دایگو
v
جئونام دراگونز
09:30
جئونگنام
v
سانگجو سانگمو
09:30
ججو یونایتد
v
اف سی سئول
09:30
جونبوک
v
اینچئون یونایتد
09:30
ساوان بلووینگز
v
پوهانگ استیلرز
09:30
اولسان هیوندای
v
گانگون