مرجع دانشجویان و مهندسان عمران - سیویلان

گیشـه مطبوعات ورزشی

گل - 27 مهر 1396

ویدئـــوهـای ورزشی

خلاصه بازی بارسلونا 3_1 المپیاکوس

ویدئو خلاصه بازیها و گلها

اخبار ورزشی

جدول و نتایج سری ب ایتالیا|سایت توپ 90

Loading ....

برنامه بازیها

ایتالیا - سری ب

جمعه, 28 مهر 1396
20:30
کرموننسه
v
برشیا
22:30
باری
v
سیتادلا
شنبه, 29 مهر 1396
16:30
چزنا
v
فوجیا
16:30
پالرمو
v
نووارا
16:30
پارما
v
اینتلا
16:30
پسکارا
v
آولینو
16:30
ورچلی
v
کارپی
16:30
سالرنیتانا
v
فروسینون
16:30
اسپزیا
v
پروجیا
16:30
ترنانا
v
اسکولی
16:30
ونیز
v
امپولی
دوشنبه, 1 آبان 1396
22:00
برشیا
v
باری
سه شنبه, 2 آبان 1396
22:00
اسکولی
v
اسپزیا
22:00
آولینو
v
ورچلی
22:00
کارپی
v
پالرمو
22:00
سیتادلا
v
ونیز
22:00
امپولی
v
پسکارا
22:00
اینتلا
v
کرموننسه
22:00
فوجیا
v
پارما
22:00
فروسینون
v
ترنانا
22:00
نووارا
v
سالرنیتانا
22:00
پروجیا
v
چزنا
شنبه, 6 آبان 1396
16:30
باری
v
اسکولی
16:30
چزنا
v
نووارا
16:30
کرموننسه
v
پروجیا
16:30
پالرمو
v
اینتلا
16:30
پسکارا
v
برشیا
16:30
سالرنیتانا
v
امپولی
16:30
اسپزیا
v
سیتادلا
16:30
ونیز
v
فروسینون
یکشنبه, 7 آبان 1396
16:30
پارما
v
آولینو
19:00
ورچلی
v
فوجیا
دوشنبه, 8 آبان 1396
22:00
ترنانا
v
کارپی
جمعه, 12 آبان 1396
22:00
پسکارا
v
پالرمو
شنبه, 13 آبان 1396
16:30
برشیا
v
ونیز
16:30
کارپی
v
اسکولی
16:30
سیتادلا
v
ترنانا
16:30
اینتلا
v
چزنا
16:30
فوجیا
v
کرموننسه
16:30
فروسینون
v
پارما
16:30
نووارا
v
ورچلی
16:30
سالرنیتانا
v
باری
یکشنبه, 14 آبان 1396
19:00
امپولی
v
اسپزیا
دوشنبه, 15 آبان 1396
22:00
پروجیا
v
آولینو
یکشنبه, 21 آبان 1396
16:30
اسکولی
v
فوجیا
16:30
آولینو
v
اینتلا
16:30
باری
v
پسکارا
16:30
کارپی
v
برشیا
16:30
چزنا
v
سالرنیتانا
16:30
سیتادلا
v
پارما
16:30
کرموننسه
v
پالرمو
16:30
ورچلی
v
امپولی
16:30
اسپزیا
v
فروسینون
16:30
ترنانا
v
نووارا
16:30
ونیز
v
پروجیا
شنبه, 27 آبان 1396
16:30
برشیا
v
اسپزیا
16:30
امپولی
v
چزنا
16:30
اینتلا
v
ونیز
16:30
فوجیا
v
ترنانا
16:30
فروسینون
v
آولینو
16:30
نووارا
v
باری
16:30
پالرمو
v
سیتادلا
16:30
پارما
v
اسکولی
16:30
پروجیا
v
کارپی
16:30
پسکارا
v
ورچلی
16:30
سالرنیتانا
v
کرموننسه
شنبه, 4 آذر 1396
16:30
اسکولی
v
کرموننسه
16:30
آولینو
v
پالرمو
16:30
باری
v
فوجیا
16:30
کارپی
v
پارما
16:30
چزنا
v
برشیا
16:30
سیتادلا
v
سالرنیتانا
16:30
امپولی
v
فروسینون
16:30
ورچلی
v
اینتلا
16:30
اسپزیا
v
پسکارا
16:30
ترنانا
v
پروجیا
16:30
ونیز
v
نووارا
شنبه, 11 آذر 1396
16:30
آولینو
v
کارپی
16:30
برشیا
v
سالرنیتانا
16:30
کرموننسه
v
اسپزیا
16:30
اینتلا
v
باری
16:30
فوجیا
v
سیتادلا
16:30
فروسینون
v
چزنا
16:30
نووارا
v
امپولی
16:30
پالرمو
v
ونیز
16:30
پارما
v
ورچلی
16:30
پروجیا
v
اسکولی
16:30
پسکارا
v
ترنانا
شنبه, 18 آذر 1396
16:30
اسکولی
v
اینتلا
16:30
باری
v
پالرمو
16:30
چزنا
v
پسکارا
16:30
سیتادلا
v
آولینو
16:30
امپولی
v
کارپی
16:30
فروسینون
v
برشیا
16:30
نووارا
v
کرموننسه
16:30
سالرنیتانا
v
پروجیا
16:30
اسپزیا
v
فوجیا
16:30
ترنانا
v
پارما
16:30
ونیز
v
ورچلی
شنبه, 25 آذر 1396
16:30
آولینو
v
اسکولی
16:30
برشیا
v
سیتادلا
16:30
کارپی
v
فروسینون
16:30
کرموننسه
v
امپولی
16:30
اینتلا
v
سالرنیتانا
16:30
فوجیا
v
ونیز
16:30
پالرمو
v
ترنانا
16:30
پارما
v
چزنا
16:30
پروجیا
v
باری
16:30
پسکارا
v
نووارا
16:30
ورچلی
v
اسپزیا
یکشنبه, 3 دی 1396
16:30
اسکولی
v
پسکارا
16:30
باری
v
پارما
16:30
چزنا
v
پالرمو
16:30
سیتادلا
v
کارپی
16:30
امپولی
v
برشیا
16:30
فروسینون
v
اینتلا
16:30
نووارا
v
پروجیا
16:30
سالرنیتانا
v
فوجیا
16:30
اسپزیا
v
آولینو
16:30
ترنانا
v
ورچلی
16:30
ونیز
v
کرموننسه
یکشنبه, 10 دی 1396
16:30
آولینو
v
ترنانا
16:30
برشیا
v
اسکولی
16:30
کارپی
v
باری
16:30
کرموننسه
v
چزنا
16:30
اینتلا
v
نووارا
16:30
فوجیا
v
فروسینون
16:30
پالرمو
v
سالرنیتانا
16:30
پارما
v
اسپزیا
16:30
پروجیا
v
امپولی
16:30
پسکارا
v
ونیز
16:30
ورچلی
v
سیتادلا
شنبه, 30 دی 1396
16:30
اسکولی
v
سیتادلا
16:30
برشیا
v
آولینو
16:30
چزنا
v
باری
16:30
کرموننسه
v
پارما
16:30
امپولی
v
ترنانا
16:30
فوجیا
v
پسکارا
16:30
فروسینون
v
ورچلی
16:30
نووارا
v
کارپی
16:30
پروجیا
v
اینتلا
16:30
سالرنیتانا
v
ونیز
16:30
اسپزیا
v
پالرمو
شنبه, 7 بهمن 1396
16:30
آولینو
v
کرموننسه
16:30
باری
v
امپولی
16:30
کارپی
v
اسپزیا
16:30
سیتادلا
v
فروسینون
16:30
اینتلا
v
فوجیا
16:30
پالرمو
v
برشیا
16:30
پارما
v
نووارا
16:30
پسکارا
v
پروجیا
16:30
ورچلی
v
اسکولی
16:30
ترنانا
v
سالرنیتانا
16:30
ونیز
v
چزنا
شنبه, 14 بهمن 1396
16:30
برشیا
v
پارما
16:30
چزنا
v
ترنانا
16:30
کرموننسه
v
ورچلی
16:30
امپولی
v
پالرمو
16:30
اینتلا
v
اسپزیا
16:30
فوجیا
v
آولینو
16:30
فروسینون
v
پسکارا
16:30
نووارا
v
اسکولی
16:30
پروجیا
v
سیتادلا
16:30
سالرنیتانا
v
کارپی
16:30
ونیز
v
باری
شنبه, 21 بهمن 1396
16:30
اسکولی
v
امپولی
16:30
آولینو
v
چزنا
16:30
باری
v
فروسینون
16:30
کارپی
v
کرموننسه
16:30
سیتادلا
v
نووارا
16:30
پالرمو
v
فوجیا
16:30
پارما
v
پروجیا
16:30
پسکارا
v
سالرنیتانا
16:30
ورچلی
v
برشیا
16:30
اسپزیا
v
ونیز
16:30
ترنانا
v
اینتلا
شنبه, 28 بهمن 1396
16:30
برشیا
v
ترنانا
16:30
چزنا
v
سیتادلا
16:30
کرموننسه
v
باری
16:30
امپولی
v
پارما
16:30
اینتلا
v
پسکارا
16:30
فوجیا
v
کارپی
16:30
فروسینون
v
اسکولی
16:30
نووارا
v
اسپزیا
16:30
پروجیا
v
پالرمو
16:30
سالرنیتانا
v
ورچلی
16:30
ونیز
v
آولینو
شنبه, 5 اسفند 1396
16:30
اسکولی
v
چزنا
16:30
آولینو
v
نووارا
16:30
کارپی
v
اینتلا
16:30
سیتادلا
v
امپولی
16:30
فوجیا
v
برشیا
16:30
فروسینون
v
پروجیا
16:30
پارما
v
ونیز
16:30
پسکارا
v
کرموننسه
16:30
ورچلی
v
پالرمو
16:30
اسپزیا
v
سالرنیتانا
16:30
ترنانا
v
باری
سه شنبه, 8 اسفند 1396
22:00
باری
v
اسپزیا
22:00
چزنا
v
ورچلی
22:00
کرموننسه
v
فروسینون
22:00
امپولی
v
آولینو
22:00
اینتلا
v
سیتادلا
22:00
نووارا
v
فوجیا
22:00
پالرمو
v
اسکولی
22:00
پروجیا
v
برشیا
22:00
پسکارا
v
کارپی
22:00
سالرنیتانا
v
پارما
22:00
ونیز
v
ترنانا
شنبه, 12 اسفند 1396
16:30
اسکولی
v
سالرنیتانا
16:30
آولینو
v
باری
16:30
برشیا
v
اینتلا
16:30
کارپی
v
ونیز
16:30
سیتادلا
v
پسکارا
16:30
فوجیا
v
امپولی
16:30
فروسینون
v
نووارا
16:30
پارما
v
پالرمو
16:30
ورچلی
v
پروجیا
16:30
اسپزیا
v
چزنا
16:30
ترنانا
v
کرموننسه
شنبه, 19 اسفند 1396
16:30
باری
v
ورچلی
16:30
چزنا
v
کارپی
16:30
کرموننسه
v
سیتادلا
16:30
امپولی
v
اینتلا
16:30
نووارا
v
برشیا
16:30
پالرمو
v
فروسینون
16:30
پروجیا
v
فوجیا
16:30
پسکارا
v
پارما
16:30
سالرنیتانا
v
آولینو
16:30
اسپزیا
v
ترنانا
16:30
ونیز
v
اسکولی
شنبه, 26 اسفند 1396
16:30
اسکولی
v
ترنانا
16:30
آولینو
v
پسکارا
16:30
برشیا
v
کرموننسه
16:30
کارپی
v
ورچلی
16:30
سیتادلا
v
باری
16:30
امپولی
v
ونیز
16:30
اینتلا
v
پارما
16:30
فوجیا
v
چزنا
16:30
فروسینون
v
سالرنیتانا
16:30
نووارا
v
پالرمو
16:30
پروجیا
v
اسپزیا
یکشنبه, 5 فروردین 1397
16:30
باری
v
برشیا
16:30
چزنا
v
پروجیا
16:30
کرموننسه
v
اینتلا
16:30
پالرمو
v
کارپی
16:30
پارما
v
فوجیا
16:30
پسکارا
v
امپولی
16:30
ورچلی
v
آولینو
16:30
سالرنیتانا
v
نووارا
16:30
اسپزیا
v
اسکولی
16:30
ترنانا
v
فروسینون
16:30
ونیز
v
سیتادلا
پنجشنبه, 9 فروردین 1397
22:00
اسکولی
v
باری
22:00
آولینو
v
پارما
22:00
برشیا
v
پسکارا
22:00
کارپی
v
ترنانا
22:00
سیتادلا
v
اسپزیا
22:00
امپولی
v
سالرنیتانا
22:00
اینتلا
v
پالرمو
22:00
فوجیا
v
ورچلی
22:00
فروسینون
v
ونیز
22:00
نووارا
v
چزنا
22:00
پروجیا
v
کرموننسه
شنبه, 18 فروردین 1397
16:30
اسکولی
v
کارپی
16:30
آولینو
v
پروجیا
16:30
باری
v
سالرنیتانا
16:30
چزنا
v
اینتلا
16:30
کرموننسه
v
فوجیا
16:30
پالرمو
v
پسکارا
16:30
پارما
v
فروسینون
16:30
ورچلی
v
نووارا
16:30
اسپزیا
v
امپولی
16:30
ترنانا
v
سیتادلا
16:30
ونیز
v
برشیا
شنبه, 25 فروردین 1397
16:30
برشیا
v
کارپی
16:30
امپولی
v
ورچلی
16:30
اینتلا
v
آولینو
16:30
فوجیا
v
اسکولی
16:30
فروسینون
v
اسپزیا
16:30
نووارا
v
ترنانا
16:30
پالرمو
v
کرموننسه
16:30
پارما
v
سیتادلا
16:30
پروجیا
v
ونیز
16:30
پسکارا
v
باری
16:30
سالرنیتانا
v
چزنا
سه شنبه, 28 فروردین 1397
22:00
اسکولی
v
پارما
22:00
آولینو
v
فروسینون
22:00
باری
v
نووارا
22:00
کارپی
v
پروجیا
22:00
چزنا
v
امپولی
22:00
سیتادلا
v
پالرمو
22:00
کرموننسه
v
سالرنیتانا
22:00
ورچلی
v
پسکارا
22:00
اسپزیا
v
برشیا
22:00
ترنانا
v
فوجیا
22:00
ونیز
v
اینتلا
شنبه, 1 اردیبهشت 1397
16:30
برشیا
v
چزنا
16:30
کرموننسه
v
اسکولی
16:30
اینتلا
v
ورچلی
16:30
فوجیا
v
باری
16:30
فروسینون
v
امپولی
16:30
نووارا
v
ونیز
16:30
پالرمو
v
آولینو
16:30
پارما
v
کارپی
16:30
پروجیا
v
ترنانا
16:30
پسکارا
v
اسپزیا
16:30
سالرنیتانا
v
سیتادلا
شنبه, 8 اردیبهشت 1397
16:30
اسکولی
v
پروجیا
16:30
باری
v
اینتلا
16:30
کارپی
v
آولینو
16:30
چزنا
v
فروسینون
16:30
سیتادلا
v
فوجیا
16:30
امپولی
v
نووارا
16:30
ورچلی
v
پارما
16:30
سالرنیتانا
v
برشیا
16:30
اسپزیا
v
کرموننسه
16:30
ترنانا
v
پسکارا
16:30
ونیز
v
پالرمو
سه شنبه, 11 اردیبهشت 1397
22:00
آولینو
v
سیتادلا
22:00
برشیا
v
فروسینون
22:00
کارپی
v
امپولی
22:00
کرموننسه
v
نووارا
22:00
اینتلا
v
اسکولی
22:00
فوجیا
v
اسپزیا
22:00
پالرمو
v
باری
22:00
پارما
v
ترنانا
22:00
پروجیا
v
سالرنیتانا
22:00
پسکارا
v
چزنا
22:00
ورچلی
v
ونیز
شنبه, 15 اردیبهشت 1397
16:30
اسکولی
v
آولینو
16:30
باری
v
پروجیا
16:30
چزنا
v
پارما
16:30
سیتادلا
v
برشیا
16:30
امپولی
v
کرموننسه
16:30
فروسینون
v
کارپی
16:30
نووارا
v
پسکارا
16:30
سالرنیتانا
v
اینتلا
16:30
اسپزیا
v
ورچلی
16:30
ترنانا
v
پالرمو
16:30
ونیز
v
فوجیا
شنبه, 22 اردیبهشت 1397
16:30
آولینو
v
اسپزیا
16:30
برشیا
v
امپولی
16:30
کارپی
v
سیتادلا
16:30
کرموننسه
v
ونیز
16:30
اینتلا
v
فروسینون
16:30
فوجیا
v
سالرنیتانا
16:30
پالرمو
v
چزنا
16:30
پارما
v
باری
16:30
پروجیا
v
نووارا
16:30
پسکارا
v
اسکولی
16:30
ورچلی
v
ترنانا
جمعه, 28 اردیبهشت 1397
16:30
اسکولی
v
برشیا
16:30
باری
v
کارپی
16:30
چزنا
v
کرموننسه
16:30
سیتادلا
v
ورچلی
16:30
امپولی
v
پروجیا
16:30
فروسینون
v
فوجیا
16:30
نووارا
v
اینتلا
16:30
سالرنیتانا
v
پالرمو
16:30
اسپزیا
v
پارما
16:30
ترنانا
v
آولینو
16:30
ونیز
v
پسکارا