مرجع دانشجویان و مهندسان عمران - سیویلان

گیشـه مطبوعات ورزشی

ایران ورزشی - 22 آذر 1396

ویدئـــوهـای ورزشی

خلاصه بازی پرسپولیس 2 - صنعت نفت آبادان 0

ویدئو خلاصه بازیها و گلها

اخبار ورزشی

جدول و نتایج سری ب ایتالیا|سایت توپ 90

Loading ....

برنامه بازیها

ایتالیا - سری ب

جمعه, 24 آذر 1396
23:00
فوجیا
v
ونیز
شنبه, 25 آذر 1396
17:30
آولینو
v
اسکولی
17:30
کارپی
v
فروسینون
17:30
کرموننسه
v
امپولی
17:30
اینتلا
v
سالرنیتانا
17:30
پالرمو
v
ترنانا
17:30
پارما
v
چزنا
17:30
پروجیا
v
باری
17:30
ورچلی
v
اسپزیا
یکشنبه, 26 آذر 1396
17:30
برشیا
v
سیتادلا
20:00
پسکارا
v
نووارا
چهارشنبه, 29 آذر 1396
23:00
ونیز
v
کرموننسه
پنجشنبه, 30 آذر 1396
23:00
اسکولی
v
پسکارا
23:00
باری
v
پارما
23:00
چزنا
v
پالرمو
23:00
سیتادلا
v
کارپی
23:00
امپولی
v
برشیا
23:00
فروسینون
v
اینتلا
23:00
نووارا
v
پروجیا
23:00
سالرنیتانا
v
فوجیا
23:00
اسپزیا
v
آولینو
23:00
ترنانا
v
ورچلی
چهارشنبه, 6 دی 1396
23:00
پارما
v
اسپزیا
پنجشنبه, 7 دی 1396
23:00
آولینو
v
ترنانا
23:00
برشیا
v
اسکولی
23:00
کارپی
v
باری
23:00
کرموننسه
v
چزنا
23:00
اینتلا
v
نووارا
23:00
فوجیا
v
فروسینون
23:00
پالرمو
v
سالرنیتانا
23:00
پروجیا
v
امپولی
23:00
پسکارا
v
ونیز
23:00
ورچلی
v
سیتادلا
شنبه, 30 دی 1396
17:30
اسکولی
v
سیتادلا
17:30
برشیا
v
آولینو
17:30
چزنا
v
باری
17:30
کرموننسه
v
پارما
17:30
امپولی
v
ترنانا
17:30
فوجیا
v
پسکارا
17:30
فروسینون
v
ورچلی
17:30
نووارا
v
کارپی
17:30
پروجیا
v
اینتلا
17:30
سالرنیتانا
v
ونیز
17:30
اسپزیا
v
پالرمو
شنبه, 7 بهمن 1396
17:30
آولینو
v
کرموننسه
17:30
باری
v
امپولی
17:30
کارپی
v
اسپزیا
17:30
سیتادلا
v
فروسینون
17:30
اینتلا
v
فوجیا
17:30
پالرمو
v
برشیا
17:30
پارما
v
نووارا
17:30
پسکارا
v
پروجیا
17:30
ورچلی
v
اسکولی
17:30
ترنانا
v
سالرنیتانا
17:30
ونیز
v
چزنا
شنبه, 14 بهمن 1396
17:30
برشیا
v
پارما
17:30
چزنا
v
ترنانا
17:30
کرموننسه
v
ورچلی
17:30
امپولی
v
پالرمو
17:30
اینتلا
v
اسپزیا
17:30
فوجیا
v
آولینو
17:30
فروسینون
v
پسکارا
17:30
نووارا
v
اسکولی
17:30
پروجیا
v
سیتادلا
17:30
سالرنیتانا
v
کارپی
17:30
ونیز
v
باری
شنبه, 21 بهمن 1396
17:30
اسکولی
v
امپولی
17:30
آولینو
v
چزنا
17:30
باری
v
فروسینون
17:30
کارپی
v
کرموننسه
17:30
سیتادلا
v
نووارا
17:30
پالرمو
v
فوجیا
17:30
پارما
v
پروجیا
17:30
پسکارا
v
سالرنیتانا
17:30
ورچلی
v
برشیا
17:30
اسپزیا
v
ونیز
17:30
ترنانا
v
اینتلا
شنبه, 28 بهمن 1396
17:30
برشیا
v
ترنانا
17:30
چزنا
v
سیتادلا
17:30
کرموننسه
v
باری
17:30
امپولی
v
پارما
17:30
اینتلا
v
پسکارا
17:30
فوجیا
v
کارپی
17:30
فروسینون
v
اسکولی
17:30
نووارا
v
اسپزیا
17:30
پروجیا
v
پالرمو
17:30
سالرنیتانا
v
ورچلی
17:30
ونیز
v
آولینو
شنبه, 5 اسفند 1396
17:30
اسکولی
v
چزنا
17:30
آولینو
v
نووارا
17:30
کارپی
v
اینتلا
17:30
سیتادلا
v
امپولی
17:30
فوجیا
v
برشیا
17:30
فروسینون
v
پروجیا
17:30
پارما
v
ونیز
17:30
پسکارا
v
کرموننسه
17:30
ورچلی
v
پالرمو
17:30
اسپزیا
v
سالرنیتانا
17:30
ترنانا
v
باری
سه شنبه, 8 اسفند 1396
23:00
باری
v
اسپزیا
23:00
چزنا
v
ورچلی
23:00
کرموننسه
v
فروسینون
23:00
امپولی
v
آولینو
23:00
اینتلا
v
سیتادلا
23:00
نووارا
v
فوجیا
23:00
پالرمو
v
اسکولی
23:00
پروجیا
v
برشیا
23:00
پسکارا
v
کارپی
23:00
سالرنیتانا
v
پارما
23:00
ونیز
v
ترنانا
شنبه, 12 اسفند 1396
17:30
اسکولی
v
سالرنیتانا
17:30
آولینو
v
باری
17:30
برشیا
v
اینتلا
17:30
کارپی
v
ونیز
17:30
سیتادلا
v
پسکارا
17:30
فوجیا
v
امپولی
17:30
فروسینون
v
نووارا
17:30
پارما
v
پالرمو
17:30
ورچلی
v
پروجیا
17:30
اسپزیا
v
چزنا
17:30
ترنانا
v
کرموننسه
شنبه, 19 اسفند 1396
17:30
باری
v
ورچلی
17:30
چزنا
v
کارپی
17:30
کرموننسه
v
سیتادلا
17:30
امپولی
v
اینتلا
17:30
نووارا
v
برشیا
17:30
پالرمو
v
فروسینون
17:30
پروجیا
v
فوجیا
17:30
پسکارا
v
پارما
17:30
سالرنیتانا
v
آولینو
17:30
اسپزیا
v
ترنانا
17:30
ونیز
v
اسکولی
شنبه, 26 اسفند 1396
17:30
اسکولی
v
ترنانا
17:30
آولینو
v
پسکارا
17:30
برشیا
v
کرموننسه
17:30
کارپی
v
ورچلی
17:30
سیتادلا
v
باری
17:30
امپولی
v
ونیز
17:30
اینتلا
v
پارما
17:30
فوجیا
v
چزنا
17:30
فروسینون
v
سالرنیتانا
17:30
نووارا
v
پالرمو
17:30
پروجیا
v
اسپزیا
یکشنبه, 5 فروردین 1397
17:30
باری
v
برشیا
17:30
چزنا
v
پروجیا
17:30
کرموننسه
v
اینتلا
17:30
پالرمو
v
کارپی
17:30
پارما
v
فوجیا
17:30
پسکارا
v
امپولی
17:30
ورچلی
v
آولینو
17:30
سالرنیتانا
v
نووارا
17:30
اسپزیا
v
اسکولی
17:30
ترنانا
v
فروسینون
17:30
ونیز
v
سیتادلا
پنجشنبه, 9 فروردین 1397
23:00
اسکولی
v
باری
23:00
آولینو
v
پارما
23:00
برشیا
v
پسکارا
23:00
کارپی
v
ترنانا
23:00
سیتادلا
v
اسپزیا
23:00
امپولی
v
سالرنیتانا
23:00
اینتلا
v
پالرمو
23:00
فوجیا
v
ورچلی
23:00
فروسینون
v
ونیز
23:00
نووارا
v
چزنا
23:00
پروجیا
v
کرموننسه
شنبه, 18 فروردین 1397
17:30
اسکولی
v
کارپی
17:30
آولینو
v
پروجیا
17:30
باری
v
سالرنیتانا
17:30
چزنا
v
اینتلا
17:30
کرموننسه
v
فوجیا
17:30
پالرمو
v
پسکارا
17:30
پارما
v
فروسینون
17:30
ورچلی
v
نووارا
17:30
اسپزیا
v
امپولی
17:30
ترنانا
v
سیتادلا
17:30
ونیز
v
برشیا
شنبه, 25 فروردین 1397
17:30
برشیا
v
کارپی
17:30
امپولی
v
ورچلی
17:30
اینتلا
v
آولینو
17:30
فوجیا
v
اسکولی
17:30
فروسینون
v
اسپزیا
17:30
نووارا
v
ترنانا
17:30
پالرمو
v
کرموننسه
17:30
پارما
v
سیتادلا
17:30
پروجیا
v
ونیز
17:30
پسکارا
v
باری
17:30
سالرنیتانا
v
چزنا
سه شنبه, 28 فروردین 1397
23:00
اسکولی
v
پارما
23:00
آولینو
v
فروسینون
23:00
باری
v
نووارا
23:00
کارپی
v
پروجیا
23:00
چزنا
v
امپولی
23:00
سیتادلا
v
پالرمو
23:00
کرموننسه
v
سالرنیتانا
23:00
ورچلی
v
پسکارا
23:00
اسپزیا
v
برشیا
23:00
ترنانا
v
فوجیا
23:00
ونیز
v
اینتلا
شنبه, 1 اردیبهشت 1397
17:30
برشیا
v
چزنا
17:30
کرموننسه
v
اسکولی
17:30
اینتلا
v
ورچلی
17:30
فوجیا
v
باری
17:30
فروسینون
v
امپولی
17:30
نووارا
v
ونیز
17:30
پالرمو
v
آولینو
17:30
پارما
v
کارپی
17:30
پروجیا
v
ترنانا
17:30
پسکارا
v
اسپزیا
17:30
سالرنیتانا
v
سیتادلا
شنبه, 8 اردیبهشت 1397
17:30
اسکولی
v
پروجیا
17:30
باری
v
اینتلا
17:30
کارپی
v
آولینو
17:30
چزنا
v
فروسینون
17:30
سیتادلا
v
فوجیا
17:30
امپولی
v
نووارا
17:30
ورچلی
v
پارما
17:30
سالرنیتانا
v
برشیا
17:30
اسپزیا
v
کرموننسه
17:30
ترنانا
v
پسکارا
17:30
ونیز
v
پالرمو
سه شنبه, 11 اردیبهشت 1397
23:00
آولینو
v
سیتادلا
23:00
برشیا
v
فروسینون
23:00
کارپی
v
امپولی
23:00
کرموننسه
v
نووارا
23:00
اینتلا
v
اسکولی
23:00
فوجیا
v
اسپزیا
23:00
پالرمو
v
باری
23:00
پارما
v
ترنانا
23:00
پروجیا
v
سالرنیتانا
23:00
پسکارا
v
چزنا
23:00
ورچلی
v
ونیز
شنبه, 15 اردیبهشت 1397
17:30
اسکولی
v
آولینو
17:30
باری
v
پروجیا
17:30
چزنا
v
پارما
17:30
سیتادلا
v
برشیا
17:30
امپولی
v
کرموننسه
17:30
فروسینون
v
کارپی
17:30
نووارا
v
پسکارا
17:30
سالرنیتانا
v
اینتلا
17:30
اسپزیا
v
ورچلی
17:30
ترنانا
v
پالرمو
17:30
ونیز
v
فوجیا
شنبه, 22 اردیبهشت 1397
17:30
آولینو
v
اسپزیا
17:30
برشیا
v
امپولی
17:30
کارپی
v
سیتادلا
17:30
کرموننسه
v
ونیز
17:30
اینتلا
v
فروسینون
17:30
فوجیا
v
سالرنیتانا
17:30
پالرمو
v
چزنا
17:30
پارما
v
باری
17:30
پروجیا
v
نووارا
17:30
پسکارا
v
اسکولی
17:30
ورچلی
v
ترنانا
جمعه, 28 اردیبهشت 1397
17:30
اسکولی
v
برشیا
17:30
باری
v
کارپی
17:30
چزنا
v
کرموننسه
17:30
سیتادلا
v
ورچلی
17:30
امپولی
v
پروجیا
17:30
فروسینون
v
فوجیا
17:30
نووارا
v
اینتلا
17:30
سالرنیتانا
v
پالرمو
17:30
اسپزیا
v
پارما
17:30
ترنانا
v
آولینو
17:30
ونیز
v
پسکارا