مرجع دانشجویان و مهندسان عمران - سیویلان

گیشـه مطبوعات ورزشی

خبر ورزشی - 1 آبان 1396

ویدئـــوهـای ورزشی

خلاصه بازی مارسی 2 - پاریس‌سن‌ژرمن 2

ویدئو خلاصه بازیها و گلها

اخبار ورزشی

جدول و نتایج لیگ ژوپیتر هلتد|سایت توپ 90

Loading ....

برنامه بازیها

هلتد - لیگ ژوپیتر

دوشنبه, 1 آبان 1396
21:30
اف سی اوس
v
امید الکمار
جمعه, 5 آبان 1396
21:30
کامبور
v
پی اس وی آیندهوون ب
21:30
گرافسچاپ
v
سیتارد
21:30
دن بوش
v
هلموند اسپورت
21:30
آیندهوون
v
آژاکس ب
21:30
ایمن
v
اف سی اوس
21:30
ایگلز
v
امید الکمار
21:30
نایمخن
v
اوترخت ب
21:30
والویک
v
دودرخت
یکشنبه, 7 آبان 1396
16:00
ماسترخت
v
والندام
16:00
تلستار
v
المیر سیتی
جمعه, 12 آبان 1396
21:30
المیر سیتی
v
امید الکمار
21:30
دودرخت
v
دن بوش
21:30
والندام
v
پی اس وی آیندهوون ب
21:30
سیتارد
v
اف سی اوس
21:30
هلموند اسپورت
v
ایمن
21:30
آژاکس ب
v
گرافسچاپ
21:30
اوترخت ب
v
آیندهوون
21:30
ماسترخت
v
والویک
21:30
نایمخن
v
کامبور
21:30
تلستار
v
ایگلز
جمعه, 26 آبان 1396
21:30
کامبور
v
سیتارد
21:30
گرافسچاپ
v
نایمخن
21:30
دن بوش
v
والندام
21:30
آیندهوون
v
ماسترخت
21:30
ایمن
v
المیر سیتی
21:30
اف سی اوس
v
هلموند اسپورت
21:30
ایگلز
v
دودرخت
21:30
والویک
v
تلستار
دوشنبه, 29 آبان 1396
21:30
امید الکمار
v
آژاکس ب
21:30
پی اس وی آیندهوون ب
v
اوترخت ب
جمعه, 3 آذر 1396
21:30
کامبور
v
دن بوش
21:30
گرافسچاپ
v
آیندهوون
21:30
دودرخت
v
امید الکمار
21:30
والندام
v
ایمن
21:30
سیتارد
v
ایگلز
21:30
اوترخت ب
v
المیر سیتی
21:30
پی اس وی آیندهوون ب
v
تلستار
21:30
ماسترخت
v
هلموند اسپورت
21:30
نایمخن
v
آژاکس ب
21:30
والویک
v
اف سی اوس
دوشنبه, 6 آذر 1396
21:30
المیر سیتی
v
والویک
21:30
دن بوش
v
گرافسچاپ
21:30
آیندهوون
v
کامبور
21:30
ایمن
v
ماسترخت
21:30
اف سی اوس
v
پی اس وی آیندهوون ب
21:30
ایگلز
v
اوترخت ب
21:30
هلموند اسپورت
v
سیتارد
21:30
امید الکمار
v
والندام
21:30
آژاکس ب
v
دودرخت
21:30
تلستار
v
نایمخن
جمعه, 10 آذر 1396
21:30
کامبور
v
تلستار
21:30
گرافسچاپ
v
امید الکمار
21:30
دن بوش
v
ایگلز
21:30
آیندهوون
v
اف سی اوس
21:30
والندام
v
المیر سیتی
21:30
ماسترخت
v
آژاکس ب
21:30
نایمخن
v
دودرخت
21:30
والویک
v
هلموند اسپورت
دوشنبه, 13 آذر 1396
21:30
اوترخت ب
v
ایمن
21:30
پی اس وی آیندهوون ب
v
سیتارد
جمعه, 17 آذر 1396
21:30
المیر سیتی
v
گرافسچاپ
21:30
دودرخت
v
ماسترخت
21:30
اف سی اوس
v
نایمخن
21:30
والندام
v
اوترخت ب
21:30
سیتارد
v
والویک
21:30
ایگلز
v
پی اس وی آیندهوون ب
21:30
هلموند اسپورت
v
آیندهوون
21:30
تلستار
v
ایمن
دوشنبه, 20 آذر 1396
21:30
امید الکمار
v
کامبور
21:30
آژاکس ب
v
دن بوش
جمعه, 24 آذر 1396
21:30
کامبور
v
دودرخت
21:30
گرافسچاپ
v
اف سی اوس
21:30
دن بوش
v
سیتارد
21:30
آیندهوون
v
ایگلز
21:30
ایمن
v
آژاکس ب
21:30
اوترخت ب
v
تلستار
21:30
پی اس وی آیندهوون ب
v
المیر سیتی
21:30
ماسترخت
v
امید الکمار
21:30
نایمخن
v
هلموند اسپورت
21:30
والویک
v
والندام
جمعه, 1 دی 1396
21:30
المیر سیتی
v
آیندهوون
21:30
دودرخت
v
پی اس وی آیندهوون ب
21:30
ایمن
v
دن بوش
21:30
اف سی اوس
v
ماسترخت
21:30
سیتارد
v
اوترخت ب
21:30
ایگلز
v
والویک
21:30
هلموند اسپورت
v
کامبور
21:30
امید الکمار
v
نایمخن
21:30
آژاکس ب
v
والندام
21:30
تلستار
v
گرافسچاپ
جمعه, 22 دی 1396
21:30
کامبور
v
گرافسچاپ
21:30
دن بوش
v
المیر سیتی
21:30
آیندهوون
v
ایمن
21:30
والندام
v
اف سی اوس
21:30
سیتارد
v
آژاکس ب
21:30
اوترخت ب
v
دودرخت
21:30
پی اس وی آیندهوون ب
v
هلموند اسپورت
21:30
ماسترخت
v
تلستار
21:30
نایمخن
v
ایگلز
21:30
والویک
v
امید الکمار
جمعه, 29 دی 1396
21:30
المیر سیتی
v
نایمخن
21:30
گرافسچاپ
v
پی اس وی آیندهوون ب
21:30
دودرخت
v
سیتارد
21:30
ایمن
v
والویک
21:30
اف سی اوس
v
اوترخت ب
21:30
ایگلز
v
ماسترخت
21:30
هلموند اسپورت
v
والندام
21:30
تلستار
v
آیندهوون
دوشنبه, 2 بهمن 1396
21:30
امید الکمار
v
دن بوش
21:30
آژاکس ب
v
کامبور
جمعه, 6 بهمن 1396
21:30
دودرخت
v
اف سی اوس
21:30
سیتارد
v
ایمن
21:30
هلموند اسپورت
v
المیر سیتی
21:30
ماسترخت
v
گرافسچاپ
21:30
نایمخن
v
دن بوش
21:30
والویک
v
آژاکس ب
21:30
تلستار
v
امید الکمار
یکشنبه, 8 بهمن 1396
16:00
والندام
v
ایگلز
دوشنبه, 9 بهمن 1396
21:30
اوترخت ب
v
کامبور
21:30
پی اس وی آیندهوون ب
v
آیندهوون
جمعه, 13 بهمن 1396
21:30
المیر سیتی
v
دودرخت
21:30
کامبور
v
ایگلز
21:30
گرافسچاپ
v
اوترخت ب
21:30
دن بوش
v
تلستار
21:30
آیندهوون
v
والویک
21:30
ایمن
v
نایمخن
21:30
والندام
v
سیتارد
دوشنبه, 16 بهمن 1396
21:30
امید الکمار
v
اف سی اوس
21:30
آژاکس ب
v
هلموند اسپورت
21:30
پی اس وی آیندهوون ب
v
ماسترخت
پنجشنبه, 19 بهمن 1396
21:30
نایمخن
v
پی اس وی آیندهوون ب
جمعه, 20 بهمن 1396
21:30
کامبور
v
ماسترخت
21:30
گرافسچاپ
v
والندام
21:30
دن بوش
v
آیندهوون
21:30
دودرخت
v
هلموند اسپورت
21:30
اف سی اوس
v
المیر سیتی
21:30
ایگلز
v
ایمن
21:30
تلستار
v
آژاکس ب
دوشنبه, 23 بهمن 1396
21:30
امید الکمار
v
سیتارد
21:30
اوترخت ب
v
والویک
جمعه, 27 بهمن 1396
21:30
المیر سیتی
v
ایگلز
21:30
آیندهوون
v
امید الکمار
21:30
ایمن
v
گرافسچاپ
21:30
والندام
v
دودرخت
21:30
سیتارد
v
تلستار
21:30
هلموند اسپورت
v
اوترخت ب
21:30
ماسترخت
v
نایمخن
21:30
والویک
v
کامبور
دوشنبه, 30 بهمن 1396
21:30
آژاکس ب
v
اف سی اوس
21:30
پی اس وی آیندهوون ب
v
دن بوش
جمعه, 4 اسفند 1396
21:30
کامبور
v
ایمن
21:30
گرافسچاپ
v
هلموند اسپورت
21:30
دن بوش
v
والویک
21:30
آیندهوون
v
دودرخت
21:30
ایگلز
v
اف سی اوس
21:30
ماسترخت
v
المیر سیتی
21:30
نایمخن
v
سیتارد
21:30
تلستار
v
والندام
دوشنبه, 7 اسفند 1396
21:30
امید الکمار
v
پی اس وی آیندهوون ب
21:30
اوترخت ب
v
آژاکس ب
جمعه, 11 اسفند 1396
21:30
المیر سیتی
v
آژاکس ب
21:30
دودرخت
v
تلستار
21:30
اف سی اوس
v
کامبور
21:30
والندام
v
آیندهوون
21:30
سیتارد
v
ماسترخت
21:30
هلموند اسپورت
v
امید الکمار
21:30
والویک
v
نایمخن
یکشنبه, 13 اسفند 1396
16:00
ایگلز
v
گرافسچاپ
دوشنبه, 14 اسفند 1396
21:30
اوترخت ب
v
دن بوش
21:30
پی اس وی آیندهوون ب
v
ایمن
جمعه, 18 اسفند 1396
21:30
کامبور
v
المیر سیتی
21:30
گرافسچاپ
v
دودرخت
21:30
دن بوش
v
اف سی اوس
21:30
آیندهوون
v
سیتارد
21:30
ایمن
v
امید الکمار
21:30
آژاکس ب
v
ایگلز
21:30
ماسترخت
v
اوترخت ب
21:30
نایمخن
v
والندام
21:30
والویک
v
پی اس وی آیندهوون ب
21:30
تلستار
v
هلموند اسپورت
دوشنبه, 21 اسفند 1396
21:30
المیر سیتی
v
تلستار
21:30
دودرخت
v
والویک
21:30
اف سی اوس
v
ایمن
21:30
والندام
v
ماسترخت
21:30
سیتارد
v
گرافسچاپ
21:30
هلموند اسپورت
v
دن بوش
21:30
امید الکمار
v
ایگلز
21:30
آژاکس ب
v
آیندهوون
21:30
اوترخت ب
v
نایمخن
21:30
پی اس وی آیندهوون ب
v
کامبور
جمعه, 25 اسفند 1396
21:30
کامبور
v
نایمخن
21:30
گرافسچاپ
v
آژاکس ب
21:30
دن بوش
v
دودرخت
21:30
آیندهوون
v
اوترخت ب
21:30
ایمن
v
هلموند اسپورت
21:30
اف سی اوس
v
سیتارد
21:30
ایگلز
v
تلستار
21:30
امید الکمار
v
المیر سیتی
21:30
پی اس وی آیندهوون ب
v
والندام
21:30
والویک
v
ماسترخت
جمعه, 3 فروردین 1397
21:30
المیر سیتی
v
ایمن
21:30
دودرخت
v
ایگلز
21:30
سیتارد
v
کامبور
21:30
هلموند اسپورت
v
اف سی اوس
21:30
آژاکس ب
v
امید الکمار
21:30
اوترخت ب
v
پی اس وی آیندهوون ب
21:30
ماسترخت
v
آیندهوون
21:30
نایمخن
v
گرافسچاپ
21:30
تلستار
v
والویک
یکشنبه, 5 فروردین 1397
16:00
والندام
v
دن بوش
جمعه, 10 فروردین 1397
21:30
المیر سیتی
v
سیتارد
21:30
کامبور
v
والندام
21:30
گرافسچاپ
v
والویک
21:30
دن بوش
v
ماسترخت
21:30
آیندهوون
v
نایمخن
21:30
ایمن
v
دودرخت
21:30
اف سی اوس
v
تلستار
21:30
ایگلز
v
هلموند اسپورت
21:30
امید الکمار
v
اوترخت ب
21:30
آژاکس ب
v
پی اس وی آیندهوون ب
دوشنبه, 13 فروردین 1397
16:00
کامبور
v
آیندهوون
16:00
گرافسچاپ
v
دن بوش
16:00
دودرخت
v
آژاکس ب
16:00
والندام
v
امید الکمار
16:00
سیتارد
v
هلموند اسپورت
16:00
اوترخت ب
v
ایگلز
16:00
پی اس وی آیندهوون ب
v
اف سی اوس
16:00
ماسترخت
v
ایمن
16:00
نایمخن
v
تلستار
16:00
والویک
v
المیر سیتی
جمعه, 17 فروردین 1397
21:30
المیر سیتی
v
اوترخت ب
21:30
دن بوش
v
کامبور
21:30
آیندهوون
v
گرافسچاپ
21:30
ایمن
v
والندام
21:30
اف سی اوس
v
والویک
21:30
ایگلز
v
سیتارد
21:30
هلموند اسپورت
v
ماسترخت
21:30
امید الکمار
v
دودرخت
21:30
آژاکس ب
v
نایمخن
21:30
تلستار
v
پی اس وی آیندهوون ب
دوشنبه, 20 فروردین 1397
21:30
کامبور
v
امید الکمار
21:30
گرافسچاپ
v
المیر سیتی
21:30
دن بوش
v
آژاکس ب
21:30
آیندهوون
v
هلموند اسپورت
21:30
ایمن
v
تلستار
21:30
اوترخت ب
v
والندام
21:30
ماسترخت
v
دودرخت
21:30
نایمخن
v
اف سی اوس
21:30
والویک
v
سیتارد
سه شنبه, 21 فروردین 1397
21:30
پی اس وی آیندهوون ب
v
ایگلز
جمعه, 24 فروردین 1397
21:30
المیر سیتی
v
پی اس وی آیندهوون ب
21:30
دودرخت
v
کامبور
21:30
اف سی اوس
v
گرافسچاپ
21:30
والندام
v
والویک
21:30
سیتارد
v
دن بوش
21:30
ایگلز
v
آیندهوون
21:30
هلموند اسپورت
v
نایمخن
21:30
امید الکمار
v
ماسترخت
21:30
آژاکس ب
v
ایمن
21:30
تلستار
v
اوترخت ب
جمعه, 31 فروردین 1397
21:30
کامبور
v
هلموند اسپورت
21:30
گرافسچاپ
v
تلستار
21:30
دن بوش
v
ایمن
21:30
آیندهوون
v
المیر سیتی
21:30
والندام
v
آژاکس ب
21:30
اوترخت ب
v
سیتارد
21:30
پی اس وی آیندهوون ب
v
دودرخت
21:30
ماسترخت
v
اف سی اوس
21:30
نایمخن
v
امید الکمار
21:30
والویک
v
ایگلز
شنبه, 8 اردیبهشت 1397
21:15
المیر سیتی
v
والندام
21:15
دودرخت
v
نایمخن
21:15
ایمن
v
اوترخت ب
21:15
اف سی اوس
v
آیندهوون
21:15
سیتارد
v
پی اس وی آیندهوون ب
21:15
ایگلز
v
دن بوش
21:15
هلموند اسپورت
v
والویک
21:15
امید الکمار
v
گرافسچاپ
21:15
آژاکس ب
v
ماسترخت
21:15
تلستار
v
کامبور