مرجع دانشجویان و مهندسان عمران - سیویلان

گیشـه مطبوعات ورزشی

شوت - 4 تیر 1396

ویدئـــوهـای ورزشی

خلاصه بازی بارسلونا 5 - رئال بتیس 0

ویدئو خلاصه بازیها و گلها

اخبار ورزشی

جدول و نتایج لیگ ژوپیتر هلتد|سایت توپ 90

Loading ....

برنامه بازیها

هلتد - لیگ ژوپیتر

جمعه, 6 بهمن 1396
22:30
دودرخت
v
اف سی اوس
22:30
سیتارد
v
ایمن
22:30
هلموند اسپورت
v
المیر سیتی
22:30
اوترخت ب
v
کامبور
22:30
ماسترخت
v
گرافسچاپ
22:30
نایمخن
v
دن بوش
22:30
والویک
v
آژاکس ب
22:30
تلستار
v
امید الکمار
یکشنبه, 8 بهمن 1396
17:00
والندام
v
ایگلز
دوشنبه, 9 بهمن 1396
22:30
پی اس وی آیندهوون ب
v
آیندهوون
جمعه, 13 بهمن 1396
22:30
المیر سیتی
v
دودرخت
22:30
کامبور
v
ایگلز
22:30
گرافسچاپ
v
اوترخت ب
22:30
دن بوش
v
تلستار
22:30
آیندهوون
v
والویک
22:30
ایمن
v
نایمخن
22:30
والندام
v
سیتارد
دوشنبه, 16 بهمن 1396
22:30
امید الکمار
v
اف سی اوس
22:30
آژاکس ب
v
هلموند اسپورت
22:30
پی اس وی آیندهوون ب
v
ماسترخت
پنجشنبه, 19 بهمن 1396
22:30
نایمخن
v
پی اس وی آیندهوون ب
جمعه, 20 بهمن 1396
22:30
کامبور
v
ماسترخت
22:30
گرافسچاپ
v
والندام
22:30
دن بوش
v
آیندهوون
22:30
دودرخت
v
هلموند اسپورت
22:30
اف سی اوس
v
المیر سیتی
22:30
ایگلز
v
ایمن
22:30
تلستار
v
آژاکس ب
دوشنبه, 23 بهمن 1396
22:30
امید الکمار
v
سیتارد
22:30
اوترخت ب
v
والویک
جمعه, 27 بهمن 1396
22:30
المیر سیتی
v
ایگلز
22:30
آیندهوون
v
امید الکمار
22:30
ایمن
v
گرافسچاپ
22:30
والندام
v
دودرخت
22:30
سیتارد
v
تلستار
22:30
هلموند اسپورت
v
اوترخت ب
22:30
ماسترخت
v
نایمخن
22:30
والویک
v
کامبور
دوشنبه, 30 بهمن 1396
22:30
آژاکس ب
v
اف سی اوس
22:30
پی اس وی آیندهوون ب
v
دن بوش
جمعه, 4 اسفند 1396
22:30
کامبور
v
ایمن
22:30
گرافسچاپ
v
هلموند اسپورت
22:30
دن بوش
v
والویک
22:30
آیندهوون
v
دودرخت
22:30
ایگلز
v
اف سی اوس
22:30
ماسترخت
v
المیر سیتی
22:30
نایمخن
v
سیتارد
22:30
تلستار
v
والندام
دوشنبه, 7 اسفند 1396
22:30
امید الکمار
v
پی اس وی آیندهوون ب
22:30
اوترخت ب
v
آژاکس ب
جمعه, 11 اسفند 1396
22:30
المیر سیتی
v
آژاکس ب
22:30
دودرخت
v
تلستار
22:30
اف سی اوس
v
کامبور
22:30
والندام
v
آیندهوون
22:30
سیتارد
v
ماسترخت
22:30
هلموند اسپورت
v
امید الکمار
22:30
والویک
v
نایمخن
یکشنبه, 13 اسفند 1396
17:00
ایگلز
v
گرافسچاپ
دوشنبه, 14 اسفند 1396
22:30
اوترخت ب
v
دن بوش
22:30
پی اس وی آیندهوون ب
v
ایمن
جمعه, 18 اسفند 1396
22:30
کامبور
v
المیر سیتی
22:30
گرافسچاپ
v
دودرخت
22:30
دن بوش
v
اف سی اوس
22:30
آیندهوون
v
سیتارد
22:30
ایمن
v
امید الکمار
22:30
آژاکس ب
v
ایگلز
22:30
ماسترخت
v
اوترخت ب
22:30
نایمخن
v
والندام
22:30
والویک
v
پی اس وی آیندهوون ب
22:30
تلستار
v
هلموند اسپورت
دوشنبه, 21 اسفند 1396
22:30
المیر سیتی
v
تلستار
22:30
دودرخت
v
والویک
22:30
اف سی اوس
v
ایمن
22:30
والندام
v
ماسترخت
22:30
سیتارد
v
گرافسچاپ
22:30
هلموند اسپورت
v
دن بوش
22:30
امید الکمار
v
ایگلز
22:30
آژاکس ب
v
آیندهوون
22:30
اوترخت ب
v
نایمخن
22:30
پی اس وی آیندهوون ب
v
کامبور
جمعه, 25 اسفند 1396
22:30
کامبور
v
نایمخن
22:30
گرافسچاپ
v
آژاکس ب
22:30
دن بوش
v
دودرخت
22:30
آیندهوون
v
اوترخت ب
22:30
ایمن
v
هلموند اسپورت
22:30
اف سی اوس
v
سیتارد
22:30
ایگلز
v
تلستار
22:30
امید الکمار
v
المیر سیتی
22:30
پی اس وی آیندهوون ب
v
والندام
22:30
والویک
v
ماسترخت
جمعه, 3 فروردین 1397
22:30
المیر سیتی
v
ایمن
22:30
دودرخت
v
ایگلز
22:30
سیتارد
v
کامبور
22:30
هلموند اسپورت
v
اف سی اوس
22:30
آژاکس ب
v
امید الکمار
22:30
اوترخت ب
v
پی اس وی آیندهوون ب
22:30
ماسترخت
v
آیندهوون
22:30
نایمخن
v
گرافسچاپ
22:30
تلستار
v
والویک
یکشنبه, 5 فروردین 1397
17:00
والندام
v
دن بوش
جمعه, 10 فروردین 1397
22:30
المیر سیتی
v
سیتارد
22:30
کامبور
v
والندام
22:30
گرافسچاپ
v
والویک
22:30
دن بوش
v
ماسترخت
22:30
آیندهوون
v
نایمخن
22:30
ایمن
v
دودرخت
22:30
اف سی اوس
v
تلستار
22:30
ایگلز
v
هلموند اسپورت
22:30
امید الکمار
v
اوترخت ب
22:30
آژاکس ب
v
پی اس وی آیندهوون ب
دوشنبه, 13 فروردین 1397
17:00
کامبور
v
آیندهوون
17:00
گرافسچاپ
v
دن بوش
17:00
دودرخت
v
آژاکس ب
17:00
والندام
v
امید الکمار
17:00
سیتارد
v
هلموند اسپورت
17:00
اوترخت ب
v
ایگلز
17:00
پی اس وی آیندهوون ب
v
اف سی اوس
17:00
ماسترخت
v
ایمن
17:00
نایمخن
v
تلستار
17:00
والویک
v
المیر سیتی
جمعه, 17 فروردین 1397
22:30
المیر سیتی
v
اوترخت ب
22:30
دن بوش
v
کامبور
22:30
آیندهوون
v
گرافسچاپ
22:30
ایمن
v
والندام
22:30
اف سی اوس
v
والویک
22:30
ایگلز
v
سیتارد
22:30
هلموند اسپورت
v
ماسترخت
22:30
امید الکمار
v
دودرخت
22:30
آژاکس ب
v
نایمخن
22:30
تلستار
v
پی اس وی آیندهوون ب
دوشنبه, 20 فروردین 1397
22:30
کامبور
v
امید الکمار
22:30
گرافسچاپ
v
المیر سیتی
22:30
دن بوش
v
آژاکس ب
22:30
آیندهوون
v
هلموند اسپورت
22:30
ایمن
v
تلستار
22:30
اوترخت ب
v
والندام
22:30
ماسترخت
v
دودرخت
22:30
نایمخن
v
اف سی اوس
22:30
والویک
v
سیتارد
سه شنبه, 21 فروردین 1397
22:30
پی اس وی آیندهوون ب
v
ایگلز
جمعه, 24 فروردین 1397
22:30
المیر سیتی
v
پی اس وی آیندهوون ب
22:30
دودرخت
v
کامبور
22:30
اف سی اوس
v
گرافسچاپ
22:30
والندام
v
والویک
22:30
سیتارد
v
دن بوش
22:30
ایگلز
v
آیندهوون
22:30
هلموند اسپورت
v
نایمخن
22:30
امید الکمار
v
ماسترخت
22:30
آژاکس ب
v
ایمن
22:30
تلستار
v
اوترخت ب
جمعه, 31 فروردین 1397
22:30
کامبور
v
هلموند اسپورت
22:30
گرافسچاپ
v
تلستار
22:30
دن بوش
v
ایمن
22:30
آیندهوون
v
المیر سیتی
22:30
والندام
v
آژاکس ب
22:30
اوترخت ب
v
سیتارد
22:30
پی اس وی آیندهوون ب
v
دودرخت
22:30
ماسترخت
v
اف سی اوس
22:30
نایمخن
v
امید الکمار
22:30
والویک
v
ایگلز
شنبه, 8 اردیبهشت 1397
22:15
المیر سیتی
v
والندام
22:15
دودرخت
v
نایمخن
22:15
ایمن
v
اوترخت ب
22:15
اف سی اوس
v
آیندهوون
22:15
سیتارد
v
پی اس وی آیندهوون ب
22:15
ایگلز
v
دن بوش
22:15
هلموند اسپورت
v
والویک
22:15
امید الکمار
v
گرافسچاپ
22:15
آژاکس ب
v
ماسترخت
22:15
تلستار
v
کامبور