مرجع دانشجویان و مهندسان عمران - سیویلان

گیشـه مطبوعات ورزشی

شوت - 4 تیر 1396

ویدئـــوهـای ورزشی

خلاصه بازی بارسلونا 5 - رئال بتیس 0

ویدئو خلاصه بازیها و گلها

اخبار ورزشی

جدول و نتایج بوندس لیگا 2 آلمان|سایت توپ 90

Loading ....

برنامه بازیها

آلمان - بوندس لیگا 2

سه شنبه, 3 بهمن 1396
پایان
بوخوم
0 - 2
دویسبورگ
پایان
هولشتاین کیل
2 - 2
يونيون برلين
پایان
اینگل اشتات
0 - 0
سندهاوزن
پایان
نورنبرگ
2 - 2
رگنسبورگ
چهارشنبه, 4 بهمن 1396
21:00
دارم اشتات
v
کايزسلاترن
23:00
آرمینیا بیفیلد
v
گريترفورت
23:00
هایدنهیم
v
برانشوایک
23:00
دوسلدورف
v
اوه
پنجشنبه, 5 بهمن 1396
23:00
دینامو درسدن
v
سنت پائولي
جمعه, 6 بهمن 1396
21:00
رگنسبورگ
v
اینگل اشتات
21:00
يونيون برلين
v
نورنبرگ
شنبه, 7 بهمن 1396
15:30
دویسبورگ
v
هایدنهیم
15:30
گريترفورت
v
هولشتاین کیل
15:30
کايزسلاترن
v
دوسلدورف
یکشنبه, 8 بهمن 1396
16:00
اوه
v
برانشوایک
16:00
سندهاوزن
v
دینامو درسدن
16:00
سنت پائولي
v
دارم اشتات
دوشنبه, 9 بهمن 1396
23:00
بوخوم
v
آرمینیا بیفیلد
جمعه, 13 بهمن 1396
21:00
دوسلدورف
v
سندهاوزن
21:00
نورنبرگ
v
اوه
شنبه, 14 بهمن 1396
15:30
هایدنهیم
v
سنت پائولي
15:30
هولشتاین کیل
v
رگنسبورگ
15:30
اینگل اشتات
v
گريترفورت
یکشنبه, 15 بهمن 1396
16:00
دارم اشتات
v
دویسبورگ
16:00
دینامو درسدن
v
بوخوم
16:00
برانشوایک
v
کايزسلاترن
دوشنبه, 16 بهمن 1396
23:00
آرمینیا بیفیلد
v
يونيون برلين
جمعه, 20 بهمن 1396
21:00
بوخوم
v
دارم اشتات
21:00
کايزسلاترن
v
هولشتاین کیل
شنبه, 21 بهمن 1396
15:30
دویسبورگ
v
آرمینیا بیفیلد
15:30
رگنسبورگ
v
هایدنهیم
15:30
يونيون برلين
v
دوسلدورف
یکشنبه, 22 بهمن 1396
16:00
اوه
v
اینگل اشتات
16:00
گريترفورت
v
دینامو درسدن
16:00
سندهاوزن
v
برانشوایک
دوشنبه, 23 بهمن 1396
23:00
سنت پائولي
v
نورنبرگ
جمعه, 27 بهمن 1396
21:00
هایدنهیم
v
بوخوم
21:00
کايزسلاترن
v
سندهاوزن
شنبه, 28 بهمن 1396
15:30
آرمینیا بیفیلد
v
دارم اشتات
15:30
دوسلدورف
v
گريترفورت
15:30
هولشتاین کیل
v
اوه
15:30
اینگل اشتات
v
سنت پائولي
یکشنبه, 29 بهمن 1396
16:00
دینامو درسدن
v
رگنسبورگ
16:00
برانشوایک
v
يونيون برلين
16:00
نورنبرگ
v
دویسبورگ
جمعه, 4 اسفند 1396
21:00
آرمینیا بیفیلد
v
دینامو درسدن
21:00
رگنسبورگ
v
دوسلدورف
شنبه, 5 اسفند 1396
15:30
دویسبورگ
v
اینگل اشتات
15:30
اوه
v
کايزسلاترن
15:30
گريترفورت
v
برانشوایک
15:30
يونيون برلين
v
سندهاوزن
یکشنبه, 6 اسفند 1396
16:00
بوخوم
v
نورنبرگ
16:00
دارم اشتات
v
هایدنهیم
16:00
سنت پائولي
v
هولشتاین کیل
جمعه, 11 اسفند 1396
21:00
دینامو درسدن
v
دارم اشتات
21:00
کايزسلاترن
v
يونيون برلين
شنبه, 12 اسفند 1396
15:30
هولشتاین کیل
v
دویسبورگ
15:30
نورنبرگ
v
گريترفورت
15:30
سندهاوزن
v
اوه
یکشنبه, 13 اسفند 1396
16:00
برانشوایک
v
رگنسبورگ
16:00
هایدنهیم
v
آرمینیا بیفیلد
16:00
دوسلدورف
v
سنت پائولي
دوشنبه, 14 اسفند 1396
23:00
اینگل اشتات
v
بوخوم
جمعه, 18 اسفند 1396
21:00
آرمینیا بیفیلد
v
نورنبرگ
21:00
دینامو درسدن
v
هایدنهیم
شنبه, 19 اسفند 1396
15:30
بوخوم
v
هولشتاین کیل
15:30
دارم اشتات
v
اینگل اشتات
15:30
گريترفورت
v
کايزسلاترن
15:30
سنت پائولي
v
برانشوایک
یکشنبه, 20 اسفند 1396
16:00
دویسبورگ
v
دوسلدورف
16:00
رگنسبورگ
v
سندهاوزن
16:00
يونيون برلين
v
اوه
جمعه, 25 اسفند 1396
21:00
دوسلدورف
v
آرمینیا بیفیلد
21:00
هولشتاین کیل
v
هایدنهیم
شنبه, 26 اسفند 1396
15:30
کايزسلاترن
v
سنت پائولي
15:30
سندهاوزن
v
بوخوم
15:30
يونيون برلين
v
رگنسبورگ
یکشنبه, 27 اسفند 1396
16:00
برانشوایک
v
دویسبورگ
16:00
اینگل اشتات
v
دینامو درسدن
16:00
نورنبرگ
v
دارم اشتات
دوشنبه, 28 اسفند 1396
23:00
اوه
v
گريترفورت
یکشنبه, 12 فروردین 1397
16:00
آرمینیا بیفیلد
v
هولشتاین کیل
16:00
بوخوم
v
برانشوایک
16:00
دارم اشتات
v
دوسلدورف
16:00
دویسبورگ
v
کايزسلاترن
16:00
دینامو درسدن
v
نورنبرگ
16:00
هایدنهیم
v
اینگل اشتات
16:00
گريترفورت
v
يونيون برلين
16:00
رگنسبورگ
v
اوه
16:00
سنت پائولي
v
سندهاوزن
یکشنبه, 19 فروردین 1397
16:00
برانشوایک
v
دینامو درسدن
16:00
اوه
v
سنت پائولي
16:00
دوسلدورف
v
بوخوم
16:00
هولشتاین کیل
v
دارم اشتات
16:00
اینگل اشتات
v
آرمینیا بیفیلد
16:00
کايزسلاترن
v
رگنسبورگ
16:00
نورنبرگ
v
هایدنهیم
16:00
سندهاوزن
v
گريترفورت
16:00
يونيون برلين
v
دویسبورگ
یکشنبه, 26 فروردین 1397
16:00
آرمینیا بیفیلد
v
اوه
16:00
بوخوم
v
کايزسلاترن
16:00
دارم اشتات
v
برانشوایک
16:00
دویسبورگ
v
سندهاوزن
16:00
دینامو درسدن
v
هولشتاین کیل
16:00
هایدنهیم
v
دوسلدورف
16:00
گريترفورت
v
رگنسبورگ
16:00
اینگل اشتات
v
نورنبرگ
16:00
سنت پائولي
v
يونيون برلين
یکشنبه, 2 اردیبهشت 1397
16:00
برانشوایک
v
آرمینیا بیفیلد
16:00
اوه
v
دویسبورگ
16:00
دوسلدورف
v
اینگل اشتات
16:00
گريترفورت
v
بوخوم
16:00
هولشتاین کیل
v
نورنبرگ
16:00
رگنسبورگ
v
سنت پائولي
16:00
کايزسلاترن
v
دینامو درسدن
16:00
سندهاوزن
v
دارم اشتات
16:00
يونيون برلين
v
هایدنهیم
یکشنبه, 9 اردیبهشت 1397
16:00
آرمینیا بیفیلد
v
کايزسلاترن
16:00
بوخوم
v
اوه
16:00
دارم اشتات
v
يونيون برلين
16:00
دویسبورگ
v
رگنسبورگ
16:00
دینامو درسدن
v
دوسلدورف
16:00
هایدنهیم
v
سندهاوزن
16:00
اینگل اشتات
v
هولشتاین کیل
16:00
نورنبرگ
v
برانشوایک
16:00
سنت پائولي
v
گريترفورت
یکشنبه, 16 اردیبهشت 1397
18:00
برانشوایک
v
اینگل اشتات
18:00
اوه
v
دینامو درسدن
18:00
دوسلدورف
v
هولشتاین کیل
18:00
گريترفورت
v
دویسبورگ
18:00
رگنسبورگ
v
دارم اشتات
18:00
کايزسلاترن
v
هایدنهیم
18:00
سندهاوزن
v
نورنبرگ
18:00
سنت پائولي
v
آرمینیا بیفیلد
18:00
يونيون برلين
v
بوخوم
یکشنبه, 23 اردیبهشت 1397
18:00
آرمینیا بیفیلد
v
سندهاوزن
18:00
بوخوم
v
رگنسبورگ
18:00
دارم اشتات
v
اوه
18:00
دویسبورگ
v
سنت پائولي
18:00
دینامو درسدن
v
يونيون برلين
18:00
هایدنهیم
v
گريترفورت
18:00
هولشتاین کیل
v
برانشوایک
18:00
اینگل اشتات
v
کايزسلاترن
18:00
نورنبرگ
v
دوسلدورف