بنر تبلیغاتی سایت سیویلان

سایت دیتابورس

جدول قهرمانان ادوار گذشته لوشامپیونه فرانسه | سایت توپ 90

جدول قهرمانان ادوار گذشته لیگ

فرانسه - لوشامپیونه

سال تیم
2019لوگوی تیم پاریسن ژرمنپاریسن ژرمن
2018لوگوی تیم پاریسن ژرمنپاریسن ژرمن
2017لوگوی تیم موناکوموناکو
2016لوگوی تیم پاریسن ژرمنپاریسن ژرمن
2015لوگوی تیم پاریسن ژرمنپاریسن ژرمن
2014لوگوی تیم پاریسن ژرمنپاریسن ژرمن
2013لوگوی تیم پاریسن ژرمنپاریسن ژرمن
2012لوگوی تیم مونت پولیهمونت پولیه
2011لوگوی تیم لیللیل
2010لوگوی تیم مارسیمارسی
2009لوگوی تیم بوردوبوردو
2008لوگوی تیم لیونلیون
2007لوگوی تیم لیونلیون
2006لوگوی تیم لیونلیون
2005لوگوی تیم لیونلیون
2004لوگوی تیم لیونلیون
2003لوگوی تیم لیونلیون
2002لوگوی تیم لیونلیون
2001لوگوی تیم نانتسنانتس
2000لوگوی تیم موناکوموناکو
1999لوگوی تیم بوردوبوردو
1998لوگوی تیم لنزلنز
1997لوگوی تیم موناکوموناکو
1996لوگوی تیم اوسراوسر
1995لوگوی تیم نانتسنانتس
1994لوگوی تیم پاریسن ژرمنپاریسن ژرمن
1993لوگوی تیم بدون قهرمانبدون قهرمان
1992لوگوی تیم مارسیمارسی
1991لوگوی تیم مارسیمارسی
1990لوگوی تیم مارسیمارسی
1989لوگوی تیم مارسیمارسی
1988لوگوی تیم موناکوموناکو
1987لوگوی تیم بوردوبوردو
1986لوگوی تیم پاریسن ژرمنپاریسن ژرمن
1985لوگوی تیم بوردوبوردو
1984لوگوی تیم بوردوبوردو
1983لوگوی تیم نانتسنانتس
1982لوگوی تیم موناکوموناکو
1981لوگوی تیم سنت اتینسنت اتین
1980لوگوی تیم نانتسنانتس
1979لوگوی تیم استراسبورگاستراسبورگ
1978لوگوی تیم موناکوموناکو
1977لوگوی تیم نانتسنانتس
1976لوگوی تیم سنت اتینسنت اتین
1975لوگوی تیم سنت اتینسنت اتین
1974لوگوی تیم سنت اتینسنت اتین
1973لوگوی تیم نانتسنانتس
1972لوگوی تیم مارسیمارسی
1971لوگوی تیم مارسیمارسی
1970لوگوی تیم سنت اتینسنت اتین
1969لوگوی تیم سنت اتینسنت اتین
1968لوگوی تیم سنت اتینسنت اتین
1967لوگوی تیم سنت اتینسنت اتین
1966لوگوی تیم نانتسنانتس
1965لوگوی تیم نانتسنانتس
1964لوگوی تیم سنت اتینسنت اتین
1963لوگوی تیم موناکوموناکو
1962لوگوی تیم رنسرنس
1961لوگوی تیم موناکوموناکو
1960لوگوی تیم رنسرنس
1959لوگوی تیم نیسنیس
1958لوگوی تیم رنسرنس
1957لوگوی تیم سنت اتینسنت اتین
1956لوگوی تیم نیسنیس
1955لوگوی تیم رنسرنس
1954لوگوی تیم لیللیل
1953لوگوی تیم رنسرنس
1952لوگوی تیم نیسنیس
1951لوگوی تیم نیسنیس
1950لوگوی تیم بوردوبوردو
1949لوگوی تیم رنسرنس
1948لوگوی تیم مارسیمارسی
1947لوگوی تیم روبیکس تورکوینگروبیکس تورکوینگ
1946لوگوی تیم لیللیل
1939لوگوی تیم ستهسته
1938لوگوی تیم سوشوسوشو
1937لوگوی تیم مارسیمارسی
1936لوگوی تیم ریسینگ کلوبریسینگ کلوب
1935لوگوی تیم سوشوسوشو
1934لوگوی تیم ستهسته
1933لوگوی تیم لیللیل
1932لوگوی تیم مالهوسمالهوس
1931لوگوی تیم سوشوسوشو
1914لوگوی تیم لیللیل
1913لوگوی تیم پاریسپاریس
1912لوگوی تیم ایتویلایتویل
1911لوگوی تیم پاریسپاریس
1910لوگوی تیم پاترونیج اولیرپاترونیج اولیر
1909لوگوی تیم سنت کویینسنت کویین
1908لوگوی تیم پاترونیج اولیرپاترونیج اولیر
1907لوگوی تیم ایتویلایتویل
1906لوگوی تیم روبیکسروبیکس
1906لوگوی تیم ایتویلایتویل
1906لوگوی تیم پوتاوسپوتاوس
1905لوگوی تیم گالیا کلوبگالیا کلوب
1905لوگوی تیم ایتویلایتویل
1904لوگوی تیم روبیکسروبیکس
1903لوگوی تیم روبیکسروبیکس
1902لوگوی تیم روبیکسروبیکس
1901لوگوی تیم استاندارد پاریساستاندارد پاریس
1900لوگوی تیم هاوورهاوور
1899لوگوی تیم هاوورهاوور
1898لوگوی تیم استاندارد پاریساستاندارد پاریس
1897لوگوی تیم استاندارد پاریساستاندارد پاریس
1896لوگوی تیم کلوب فرانسیسکلوب فرانسیس
1895لوگوی تیم استاندارد پاریساستاندارد پاریس
1894لوگوی تیم استاندارد پاریساستاندارد پاریس
    تعداد قهرمانی باشگاه های فرانسه
سنت اتین
10 بار قهرمانی
مارسی
9 بار قهرمانی
نانتس
8 بار قهرمانی
پاریسن ژرمن
8 بار قهرمانی
موناکو
8 بار قهرمانی
لیون
7 بار قهرمانی
رنس
6 بار قهرمانی
بوردو
6 بار قهرمانی
استاندارد پاریس
5 بار قهرمانی
نیس
4 بار قهرمانی
ایتویل
4 بار قهرمانی
روبیکس
4 بار قهرمانی
لیل
3 بار قهرمانی
سوشو
3 بار قهرمانی
سته
2 بار قهرمانی
لیل
2 بار قهرمانی
پاریس
2 بار قهرمانی
پاترونیج اولیر
2 بار قهرمانی
هاوور
2 بار قهرمانی
روبیکس تورکوینگ
1 بار قهرمانی
ریسینگ کلوب
1 بار قهرمانی
مالهوس
1 بار قهرمانی
سنت کویین
1 بار قهرمانی
پوتاوس
1 بار قهرمانی
گالیا کلوب
1 بار قهرمانی
کلوب فرانسیس
1 بار قهرمانی
استراسبورگ
1 بار قهرمانی
مونت پولیه
1 بار قهرمانی
اوسر
1 بار قهرمانی
لنز
1 بار قهرمانی
بدون قهرمان
1 بار قهرمانی