مرجع دانشجویان و مهندسان عمران - سیویلان

جدول تحلیلی تیمهای لوشامپیونه فرانسه | سایت توپ 90

    جـدول تحلیلـی تیـــم بوردو

جدول تحلیلی لیگ

فرانسه - لوشامپیونه

#تیمPWDLFAGDPTSخانهبیرونفرم بازیهای آخرفرم بازیهای خانگی
1مارسی1100404304-0612-15
-
-
-
-
W
-
-
-
-
W
2پاریسن ژرمن1100303312-0102-09
-
-
-
-
W
-
-
-
-
W
3موناکو1100312308-2603-09
-
-
-
-
W
-
-
-
-
-
4لیل1100312309-2605-11
-
-
-
-
W
-
-
-
-
W
5لیون1100202304-2811-03
-
-
-
-
W
-
-
-
-
W
6استراسبورگ11002023L0-201-26
-
-
-
-
W
-
-
-
-
-
7نیمس1100431309-1504-20
-
-
-
-
W
-
-
-
-
-
8سنت اتین1100211312-0504-13
-
-
-
-
W
-
-
-
-
W
9دیژون1100211301-1911-24
-
-
-
-
W
-
-
-
-
-
10ریمس1100101305-1809-29
-
-
-
-
W
-
-
-
-
-
11انژه100134-1005-0412-08
-
-
-
-
L
-
-
-
-
L
12گوئنگام100112-1002-0209-22
-
-
-
-
L
-
-
-
-
-
13مونت پولیه100112-1003-0210-20
-
-
-
-
L
-
-
-
-
L
14نیس100101-1010-2701-12
-
-
-
-
L
-
-
-
-
L
15نانتس100113-2010-0602-23
-
-
-
-
L
-
-
-
-
L
16رنز100113-2003-1609-02
-
-
-
-
L
-
-
-
-
-
17آمیان100102-2012-2203-31
-
-
-
-
L
-
-
-
-
-
18بوردو100102-20
-
-
-
-
L
-
-
-
-
L
19کان100103-3011-1005-25
-
-
-
-
L
-
-
-
-
-
20تولوز100104-4002-1608-19
-
-
-
-
L
-
-
-
-
-
    نتــایج بازیهـــای گذشتــه بوردو
    برنامــه بازیهـــای آینــده بوردو