بنر تبلیغاتی سایت سیویلان

سایت دیتابورس

جدول قهرمانان ادوار گذشته جام حذفی (FA Cup) انگلیس | سایت توپ 90

جدول قهرمانان ادوار گذشته لیگ

انگلیس - جام حذفی (FA Cup)

سال تیم
2018لوگوی تیم چلسیچلسی
2017لوگوی تیم آرسنالآرسنال
2016لوگوی تیم منچستر یونایتدمنچستر یونایتد
2015لوگوی تیم آرسنالآرسنال
2014لوگوی تیم آرسنالآرسنال
2013لوگوی تیم ویگانویگان
2012لوگوی تیم چلسیچلسی
2011لوگوی تیم منچسترسیتیمنچسترسیتی
2010لوگوی تیم چلسیچلسی
2009لوگوی تیم چلسیچلسی
2008لوگوی تیم پورتموثپورتموث
2007لوگوی تیم چلسیچلسی
2006لوگوی تیم لیورپوللیورپول
2005لوگوی تیم آرسنالآرسنال
2004لوگوی تیم منچستر یونایتدمنچستر یونایتد
2003لوگوی تیم آرسنالآرسنال
2002لوگوی تیم آرسنالآرسنال
2001لوگوی تیم لیورپوللیورپول
2000لوگوی تیم چلسیچلسی
1999لوگوی تیم منچستر یونایتدمنچستر یونایتد
1998لوگوی تیم آرسنالآرسنال
1997لوگوی تیم چلسیچلسی
1996لوگوی تیم منچستر یونایتدمنچستر یونایتد
1995لوگوی تیم اورتوناورتون
1994لوگوی تیم منچستر یونایتدمنچستر یونایتد
1993لوگوی تیم آرسنالآرسنال
1992لوگوی تیم لیورپوللیورپول
1991لوگوی تیم تاتنهامتاتنهام
1990لوگوی تیم منچستر یونایتدمنچستر یونایتد
1989لوگوی تیم لیورپوللیورپول
1988لوگوی تیم _Wimbledon FC__Wimbledon FC_
1987لوگوی تیم کاونتریکاونتری
1986لوگوی تیم لیورپوللیورپول
1985لوگوی تیم منچستر یونایتدمنچستر یونایتد
1984لوگوی تیم اورتوناورتون
1983لوگوی تیم منچستر یونایتدمنچستر یونایتد
1982لوگوی تیم تاتنهامتاتنهام
1981لوگوی تیم تاتنهامتاتنهام
1980لوگوی تیم وستهاموستهام
1979لوگوی تیم آرسنالآرسنال
1978لوگوی تیم ایپسوئیچایپسوئیچ
1977لوگوی تیم منچستر یونایتدمنچستر یونایتد
1976لوگوی تیم ساوتهمپتونساوتهمپتون
1975لوگوی تیم وستهاموستهام
1974لوگوی تیم لیورپوللیورپول
1973لوگوی تیم ساندرلندساندرلند
1972لوگوی تیم لیدز یونایتدلیدز یونایتد
1971لوگوی تیم آرسنالآرسنال
1970لوگوی تیم چلسیچلسی
1969لوگوی تیم منچسترسیتیمنچسترسیتی
1968لوگوی تیم وسن برومویچوسن برومویچ
1967لوگوی تیم تاتنهامتاتنهام
1966لوگوی تیم اورتوناورتون
1965لوگوی تیم لیورپوللیورپول
1964لوگوی تیم وستهاموستهام
1963لوگوی تیم منچستر یونایتدمنچستر یونایتد
1962لوگوی تیم تاتنهامتاتنهام
1961لوگوی تیم تاتنهامتاتنهام
1960لوگوی تیم ولورهمپتونولورهمپتون
1959لوگوی تیم ناتینگهامناتینگهام
1958لوگوی تیم بولتونبولتون
1957لوگوی تیم استون ویلااستون ویلا
1956لوگوی تیم منچسترسیتیمنچسترسیتی
1955لوگوی تیم نیوکاسلنیوکاسل
1954لوگوی تیم وسن برومویچوسن برومویچ
1953لوگوی تیم بلکپولبلکپول
1952لوگوی تیم نیوکاسلنیوکاسل
1951لوگوی تیم نیوکاسلنیوکاسل
1950لوگوی تیم آرسنالآرسنال
1949لوگوی تیم ولورهمپتونولورهمپتون
1948لوگوی تیم منچستر یونایتدمنچستر یونایتد
1947لوگوی تیم چارلتونچارلتون
1946لوگوی تیم دربی کانتیدربی کانتی
1939لوگوی تیم پورتموثپورتموث
1938لوگوی تیم پرستون نورتپرستون نورت
1937لوگوی تیم ساندرلندساندرلند
1936لوگوی تیم آرسنالآرسنال
1935لوگوی تیم شفیلد وندزدیشفیلد وندزدی
1934لوگوی تیم منچسترسیتیمنچسترسیتی
1933لوگوی تیم اورتوناورتون
1932لوگوی تیم نیوکاسلنیوکاسل
1931لوگوی تیم وسن برومویچوسن برومویچ
1930لوگوی تیم آرسنالآرسنال
1929لوگوی تیم بولتونبولتون
1928لوگوی تیم بلکبرنبلکبرن
1927لوگوی تیم کاردیفکاردیف
1926لوگوی تیم بولتونبولتون
1925لوگوی تیم شفیلد یونایتدشفیلد یونایتد
1924لوگوی تیم نیوکاسلنیوکاسل
1923لوگوی تیم بولتونبولتون
1922لوگوی تیم هادرزفیلدهادرزفیلد
1921لوگوی تیم تاتنهامتاتنهام
1920لوگوی تیم استون ویلااستون ویلا
1915لوگوی تیم شفیلد یونایتدشفیلد یونایتد
1914لوگوی تیم بارنلیبارنلی
1913لوگوی تیم استون ویلااستون ویلا
1912لوگوی تیم بارنزلیبارنزلی
1911لوگوی تیم بردفورد سیتیبردفورد سیتی
1910لوگوی تیم نیوکاسلنیوکاسل
1909لوگوی تیم منچستر یونایتدمنچستر یونایتد
1908لوگوی تیم ولورهمپتونولورهمپتون
1907لوگوی تیم شفیلد وندزدیشفیلد وندزدی
1906لوگوی تیم اورتوناورتون
1905لوگوی تیم استون ویلااستون ویلا
1904لوگوی تیم منچسترسیتیمنچسترسیتی
1903لوگوی تیم بوریبوری
1902لوگوی تیم شفیلد یونایتدشفیلد یونایتد
1901لوگوی تیم تاتنهامتاتنهام
1900لوگوی تیم بوریبوری
1899لوگوی تیم شفیلد یونایتدشفیلد یونایتد
1898لوگوی تیم ناتینگهامناتینگهام
1897لوگوی تیم استون ویلااستون ویلا
1896لوگوی تیم شفیلد وندزدیشفیلد وندزدی
1895لوگوی تیم استون ویلااستون ویلا
1894لوگوی تیم نوتس کانتینوتس کانتی
1893لوگوی تیم ولورهمپتونولورهمپتون
1892لوگوی تیم وسن برومویچوسن برومویچ
1891لوگوی تیم بلکبرنبلکبرن
1890لوگوی تیم بلکبرنبلکبرن
1889لوگوی تیم پرستون نورتپرستون نورت
1888لوگوی تیم وسن برومویچوسن برومویچ
1887لوگوی تیم استون ویلااستون ویلا
1886لوگوی تیم بلکبرنبلکبرن
1885لوگوی تیم بلکبرنبلکبرن
1884لوگوی تیم بلکبرنبلکبرن
1883لوگوی تیم _Blackburn Olympic__Blackburn Olympic_
1882لوگوی تیم _Old Etonians__Old Etonians_
1881لوگوی تیم _Old Carthusians__Old Carthusians_
1880لوگوی تیم _Clapham Rovers__Clapham Rovers_
1879لوگوی تیم _Old Etonians__Old Etonians_
1878لوگوی تیم _The Wanderers__The Wanderers_
1877لوگوی تیم _The Wanderers__The Wanderers_
1876لوگوی تیم _The Wanderers__The Wanderers_
1875لوگوی تیم _Royal Engineers__Royal Engineers_
1874لوگوی تیم _Oxford University__Oxford University_
1873لوگوی تیم _The Wanderers__The Wanderers_
1872لوگوی تیم _The Wanderers__The Wanderers_
    تعداد قهرمانی باشگاه های انگلیس
آرسنال
13 بار قهرمانی
منچستر یونایتد
12 بار قهرمانی
تاتنهام
8 بار قهرمانی
چلسی
8 بار قهرمانی
استون ویلا
7 بار قهرمانی
لیورپول
7 بار قهرمانی
بلکبرن
6 بار قهرمانی
نیوکاسل
6 بار قهرمانی
_The Wanderers_
5 بار قهرمانی
منچسترسیتی
5 بار قهرمانی
وسن برومویچ
5 بار قهرمانی
اورتون
5 بار قهرمانی
شفیلد یونایتد
4 بار قهرمانی
ولورهمپتون
4 بار قهرمانی
بولتون
4 بار قهرمانی
شفیلد وندزدی
3 بار قهرمانی
وستهام
3 بار قهرمانی
_Old Etonians_
2 بار قهرمانی
پرستون نورت
2 بار قهرمانی
بوری
2 بار قهرمانی
پورتموث
2 بار قهرمانی
ناتینگهام
2 بار قهرمانی
ساندرلند
2 بار قهرمانی
_Royal Engineers_
1 بار قهرمانی
_Old Carthusians_
1 بار قهرمانی
_Clapham Rovers_
1 بار قهرمانی
_Blackburn Olympic_
1 بار قهرمانی
_Oxford University_
1 بار قهرمانی
بارنلی
1 بار قهرمانی
کاردیف
1 بار قهرمانی
بارنزلی
1 بار قهرمانی
ویگان
1 بار قهرمانی
نوتس کانتی
1 بار قهرمانی
هادرزفیلد
1 بار قهرمانی
بلکپول
1 بار قهرمانی
_Wimbledon FC_
1 بار قهرمانی
بردفورد سیتی
1 بار قهرمانی
کاونتری
1 بار قهرمانی
ایپسوئیچ
1 بار قهرمانی
چارلتون
1 بار قهرمانی
ساوتهمپتون
1 بار قهرمانی
دربی کانتی
1 بار قهرمانی
لیدز یونایتد
1 بار قهرمانی