بنر تبلیغاتی سایت سیویلان

سایت دیتابورس

گیشـه مطبوعات ورزشی

نود - 3 شهریور 1398

ویدئـــوهـای ورزشی

خلاصه بازی پاری سن ژرمن 4 - تولوز 0

ویدئو خلاصه بازیها و گلها

اخبار ورزشی

جدول و نتایج لیگ 1 آرژانتین|سایت توپ 90

برنامه بازیها

آرژانتین - لیگ 1

دوشنبه, 4 شهریور 1398
03:30
بانفیلد
v
بوکا جونیورز
سه شنبه, 5 شهریور 1398
02:30
الدوسیوی
v
اتلتیکو تاسومان
04:40
هوراکان
v
آرژانتین جونیورز
شنبه, 9 شهریور 1398
02:30
لانوس
v
Central Cordoba de Santiago
04:40
دفنسا جاستیکا
v
بانفیلد
04:40
استادیانتس
v
ولز سارسفیلد
20:45
آرژانتین جونیورز
v
جیمناسیو
23:00
سن لورنزو
v
یونیون
01:15
پاتروناتو دی پارانا
v
ایندیپندنت
یکشنبه, 10 شهریور 1398
03:30
ریسینگ کلاب
v
گودی کروز
18:30
اتلتیکو تاسومان
v
آرسنال ساراندی
18:30
کولون
v
روزاریو سنترال
20:45
اولد بویز
v
هوراکان
20:45
تالرز
v
الدوسیوی
00:30
ریورپلات
v
بوکا جونیورز
یکشنبه, 24 شهریور 1398
00:30
الدوسیوی
v
پاتروناتو دی پارانا
00:30
آرسنال ساراندی
v
یونیون
00:30
بانفیلد
v
تالرز
00:30
بوکا جونیورز
v
استادیانتس
00:30
Central Cordoba de Santiago
v
دفنسا جاستیکا
00:30
کولون
v
سن لورنزو
00:30
جیمناسیو
v
ریسینگ کلاب
00:30
گودی کروز
v
آرژانتین جونیورز
00:30
هوراکان
v
ریورپلات
00:30
ایندیپندنت
v
لانوس
00:30
روزاریو سنترال
v
اولد بویز
00:30
ولز سارسفیلد
v
اتلتیکو تاسومان
دوشنبه, 1 مهر 1398
00:30
آرژانتین جونیورز
v
Central Cordoba de Santiago
00:30
اتلتیکو تاسومان
v
ایندیپندنت
00:30
دفنسا جاستیکا
v
هوراکان
00:30
استادیانتس
v
پاتروناتو دی پارانا
00:30
گودی کروز
v
بانفیلد
00:30
لانوس
v
کولون
00:30
اولد بویز
v
الدوسیوی
00:30
ریسینگ کلاب
v
آرسنال ساراندی
00:30
ریورپلات
v
ولز سارسفیلد
00:30
سن لورنزو
v
بوکا جونیورز
00:30
تالرز
v
جیمناسیو
00:30
یونیون
v
روزاریو سنترال
یکشنبه, 7 مهر 1398
00:30
الدوسیوی
v
یونیون
00:30
آرسنال ساراندی
v
استادیانتس
00:30
بانفیلد
v
سن لورنزو
00:30
بوکا جونیورز
v
اولد بویز
00:30
Central Cordoba de Santiago
v
گودی کروز
00:30
کولون
v
آرژانتین جونیورز
00:30
جیمناسیو
v
ریورپلات
00:30
هوراکان
v
اتلتیکو تاسومان
00:30
ایندیپندنت
v
تالرز
00:30
پاتروناتو دی پارانا
v
لانوس
00:30
روزاریو سنترال
v
ریسینگ کلاب
00:30
ولز سارسفیلد
v
دفنسا جاستیکا
چهارشنبه, 17 مهر 1398
00:30
آرژانتین جونیورز
v
آرسنال ساراندی
00:30
اتلتیکو تاسومان
v
تالرز
00:30
دفنسا جاستیکا
v
بوکا جونیورز
00:30
استادیانتس
v
هوراکان
00:30
گودی کروز
v
جیمناسیو
00:30
لانوس
v
روزاریو سنترال
00:30
اولد بویز
v
بانفیلد
00:30
ریسینگ کلاب
v
الدوسیوی
00:30
ریورپلات
v
پاتروناتو دی پارانا
00:30
سن لورنزو
v
Central Cordoba de Santiago
00:30
یونیون
v
کولون
00:30
ولز سارسفیلد
v
ایندیپندنت
یکشنبه, 28 مهر 1398
00:30
الدوسیوی
v
دفنسا جاستیکا
00:30
آرسنال ساراندی
v
ریورپلات
00:30
بانفیلد
v
اتلتیکو تاسومان
00:30
بوکا جونیورز
v
ریسینگ کلاب
00:30
Central Cordoba de Santiago
v
استادیانتس
00:30
کولون
v
گودی کروز
00:30
جیمناسیو
v
یونیون
00:30
هوراکان
v
سن لورنزو
00:30
ایندیپندنت
v
آرژانتین جونیورز
00:30
پاتروناتو دی پارانا
v
اولد بویز
00:30
روزاریو سنترال
v
ولز سارسفیلد
00:30
تالرز
v
لانوس
چهارشنبه, 8 آبان 1398
00:30
آرژانتین جونیورز
v
تالرز
00:30
آرسنال ساراندی
v
Central Cordoba de Santiago
00:30
اتلتیکو تاسومان
v
پاتروناتو دی پارانا
00:30
استادیانتس
v
روزاریو سنترال
00:30
گودی کروز
v
الدوسیوی
00:30
لانوس
v
بوکا جونیورز
00:30
اولد بویز
v
جیمناسیو
00:30
ریسینگ کلاب
v
بانفیلد
00:30
ریورپلات
v
کولون
00:30
سن لورنزو
v
دفنسا جاستیکا
00:30
یونیون
v
ایندیپندنت
00:30
ولز سارسفیلد
v
هوراکان
یکشنبه, 12 آبان 1398
00:30
الدوسیوی
v
ریورپلات
00:30
بانفیلد
v
یونیون
00:30
بوکا جونیورز
v
آرسنال ساراندی
00:30
Central Cordoba de Santiago
v
ولز سارسفیلد
00:30
کولون
v
اتلتیکو تاسومان
00:30
دفنسا جاستیکا
v
آرژانتین جونیورز
00:30
جیمناسیو
v
استادیانتس
00:30
هوراکان
v
لانوس
00:30
ایندیپندنت
v
سن لورنزو
00:30
پاتروناتو دی پارانا
v
ریسینگ کلاب
00:30
روزاریو سنترال
v
گودی کروز
00:30
تالرز
v
اولد بویز
یکشنبه, 19 آبان 1398
00:30
الدوسیوی
v
جیمناسیو
00:30
آرسنال ساراندی
v
کولون
00:30
Central Cordoba de Santiago
v
پاتروناتو دی پارانا
00:30
استادیانتس
v
تالرز
00:30
گودی کروز
v
ایندیپندنت
00:30
لانوس
v
بانفیلد
00:30
اولد بویز
v
دفنسا جاستیکا
00:30
ریسینگ کلاب
v
هوراکان
00:30
ریورپلات
v
روزاریو سنترال
00:30
سن لورنزو
v
آرژانتین جونیورز
00:30
یونیون
v
اتلتیکو تاسومان
00:30
ولز سارسفیلد
v
بوکا جونیورز
یکشنبه, 3 آذر 1398
00:30
آرژانتین جونیورز
v
اولد بویز
00:30
اتلتیکو تاسومان
v
سن لورنزو
00:30
بانفیلد
v
ولز سارسفیلد
00:30
بوکا جونیورز
v
یونیون
00:30
کولون
v
استادیانتس
00:30
دفنسا جاستیکا
v
لانوس
00:30
جیمناسیو
v
آرسنال ساراندی
00:30
هوراکان
v
Central Cordoba de Santiago
00:30
ایندیپندنت
v
ریورپلات
00:30
پاتروناتو دی پارانا
v
گودی کروز
00:30
روزاریو سنترال
v
الدوسیوی
00:30
تالرز
v
ریسینگ کلاب
یکشنبه, 10 آذر 1398
00:30
الدوسیوی
v
ایندیپندنت
00:30
آرسنال ساراندی
v
لانوس
00:30
بانفیلد
v
جیمناسیو
00:30
بوکا جونیورز
v
آرژانتین جونیورز
00:30
Central Cordoba de Santiago
v
روزاریو سنترال
00:30
استادیانتس
v
اتلتیکو تاسومان
00:30
گودی کروز
v
تالرز
00:30
اولد بویز
v
ریورپلات
00:30
ریسینگ کلاب
v
دفنسا جاستیکا
00:30
سن لورنزو
v
پاتروناتو دی پارانا
00:30
یونیون
v
هوراکان
00:30
ولز سارسفیلد
v
کولون
یکشنبه, 17 آذر 1398
00:30
آرژانتین جونیورز
v
استادیانتس
00:30
اتلتیکو تاسومان
v
اولد بویز
00:30
کولون
v
الدوسیوی
00:30
دفنسا جاستیکا
v
گودی کروز
00:30
جیمناسیو
v
Central Cordoba de Santiago
00:30
هوراکان
v
آرسنال ساراندی
00:30
ایندیپندنت
v
بانفیلد
00:30
لانوس
v
ریسینگ کلاب
00:30
پاتروناتو دی پارانا
v
ولز سارسفیلد
00:30
ریورپلات
v
سن لورنزو
00:30
روزاریو سنترال
v
بوکا جونیورز
00:30
تالرز
v
یونیون
یکشنبه, 6 بهمن 1398
00:30
الدوسیوی
v
لانوس
00:30
آرسنال ساراندی
v
اولد بویز
00:30
بانفیلد
v
پاتروناتو دی پارانا
00:30
بوکا جونیورز
v
ایندیپندنت
00:30
Central Cordoba de Santiago
v
کولون
00:30
دفنسا جاستیکا
v
تالرز
00:30
جیمناسیو
v
ولز سارسفیلد
00:30
گودی کروز
v
ریورپلات
00:30
ریسینگ کلاب
v
اتلتیکو تاسومان
00:30
روزاریو سنترال
v
هوراکان
00:30
سن لورنزو
v
استادیانتس
00:30
یونیون
v
آرژانتین جونیورز
چهارشنبه, 9 بهمن 1398
00:30
آرژانتین جونیورز
v
ریسینگ کلاب
00:30
اتلتیکو تاسومان
v
دفنسا جاستیکا
00:30
کولون
v
بانفیلد
00:30
استادیانتس
v
یونیون
00:30
هوراکان
v
جیمناسیو
00:30
ایندیپندنت
v
روزاریو سنترال
00:30
لانوس
v
گودی کروز
00:30
اولد بویز
v
سن لورنزو
00:30
پاتروناتو دی پارانا
v
آرسنال ساراندی
00:30
ریورپلات
v
Central Cordoba de Santiago
00:30
تالرز
v
بوکا جونیورز
00:30
ولز سارسفیلد
v
الدوسیوی
یکشنبه, 13 بهمن 1398
00:30
الدوسیوی
v
Central Cordoba de Santiago
00:30
آرژانتین جونیورز
v
لانوس
00:30
آرسنال ساراندی
v
تالرز
00:30
بانفیلد
v
روزاریو سنترال
00:30
بوکا جونیورز
v
اتلتیکو تاسومان
00:30
دفنسا جاستیکا
v
کولون
00:30
جیمناسیو
v
پاتروناتو دی پارانا
00:30
گودی کروز
v
هوراکان
00:30
اولد بویز
v
استادیانتس
00:30
ریسینگ کلاب
v
ایندیپندنت
00:30
سن لورنزو
v
ولز سارسفیلد
00:30
یونیون
v
ریورپلات
یکشنبه, 20 بهمن 1398
00:30
اتلتیکو تاسومان
v
آرژانتین جونیورز
00:30
Central Cordoba de Santiago
v
بوکا جونیورز
00:30
کولون
v
ریسینگ کلاب
00:30
استادیانتس
v
دفنسا جاستیکا
00:30
هوراکان
v
الدوسیوی
00:30
ایندیپندنت
v
آرسنال ساراندی
00:30
لانوس
v
اولد بویز
00:30
پاتروناتو دی پارانا
v
یونیون
00:30
ریورپلات
v
بانفیلد
00:30
روزاریو سنترال
v
جیمناسیو
00:30
تالرز
v
سن لورنزو
00:30
ولز سارسفیلد
v
گودی کروز
یکشنبه, 27 بهمن 1398
00:30
آرژانتین جونیورز
v
پاتروناتو دی پارانا
00:30
آرسنال ساراندی
v
ولز سارسفیلد
00:30
اتلتیکو تاسومان
v
لانوس
00:30
بانفیلد
v
الدوسیوی
00:30
بوکا جونیورز
v
گودی کروز
00:30
دفنسا جاستیکا
v
روزاریو سنترال
00:30
استادیانتس
v
ریورپلات
00:30
ایندیپندنت
v
جیمناسیو
00:30
اولد بویز
v
کولون
00:30
سن لورنزو
v
ریسینگ کلاب
00:30
تالرز
v
هوراکان
00:30
یونیون
v
Central Cordoba de Santiago
یکشنبه, 4 اسفند 1398
00:30
الدوسیوی
v
سن لورنزو
00:30
Central Cordoba de Santiago
v
بانفیلد
00:30
کولون
v
بوکا جونیورز
00:30
جیمناسیو
v
اتلتیکو تاسومان
00:30
گودی کروز
v
یونیون
00:30
هوراکان
v
ایندیپندنت
00:30
لانوس
v
استادیانتس
00:30
پاتروناتو دی پارانا
v
تالرز
00:30
ریسینگ کلاب
v
اولد بویز
00:30
ریورپلات
v
دفنسا جاستیکا
00:30
روزاریو سنترال
v
آرسنال ساراندی
00:30
ولز سارسفیلد
v
آرژانتین جونیورز
یکشنبه, 11 اسفند 1398
00:30
آرژانتین جونیورز
v
روزاریو سنترال
00:30
آرسنال ساراندی
v
الدوسیوی
00:30
اتلتیکو تاسومان
v
ریورپلات
00:30
بانفیلد
v
هوراکان
00:30
بوکا جونیورز
v
جیمناسیو
00:30
دفنسا جاستیکا
v
پاتروناتو دی پارانا
00:30
استادیانتس
v
ریسینگ کلاب
00:30
ایندیپندنت
v
Central Cordoba de Santiago
00:30
اولد بویز
v
گودی کروز
00:30
سن لورنزو
v
لانوس
00:30
تالرز
v
کولون
00:30
یونیون
v
ولز سارسفیلد